Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
6257870

Khách đang viếng thăm
 
 
 
SỨC MẠNH CỦA SỰ HIỆP TÁC

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Người Việt có câu:

-Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

-Dầu ai nói ngã nói nghiêng,
 Lòng ta cứ vững như kiềng ba chân.

-Tam nhân đồng hành tất ngã hữu sư.

-Thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

Kinh Thánh đồng ý với kinh nghiệm nầy khi nói sợi dây ba tao lấy làm khó đứt. Đó là sức mạnh của sự hiệp tác.

Tôi chú ý đến con số 3 được bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Tôi tin không phải tình cờ. Chúa có chủ đích. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Dầu Kinh Thánh không nói đến chữ Ba Ngôi nhưng rõ ràng nhiều lần Kinh Thánh nói đến sự hiện diện và công tác của cà Ba Ngôi Đức Chúa Trời.  Kinh Thánh nhắc đến Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Trong Ba Ngôi có cả sức mạnh, tình yêu thương và sự hiệp nhứt. 

 
VƯỜN EDEN MỚI

Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2014
Sách Báo Cơ Đốc: TỪ BÓNG TỐI TỚI ÁNH SÁNG
Tạp Chí Truyền Thanh: GIẢI PHÁP CỨU RỖI LINH HỒN
Cổ nhạc Cơ đốc: KARAOKE
Sách Báo Cơ Đốc: ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI SỐNG TÂM LINH
Thánh Nhạc: CHẠM LÒNG CON - VOL 3
Thánh Nhạc: CHẠM LÒNG CON - VOL 4
Thánh Nhạc: CHẠM LÒNG CON - VOL 5

SỨ ĐIỆP - THÁNH CA - TRUYỆN NGẮN...