Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
Bạn là vị khách thứ
4420613

Khách đang viếng thăm
 
 
 
PHẨM CHẤT NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH

J. Oswald Sanders

Lãnh đạo là gây ảnh hưởng, là khả năng của một người gây ảnh hưởng để những người khác đi theo sự lãnh đạo của mình. Những nhà lãnh đạo nổi tiếng luôn luôn biết rõ điều nầy.

Nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại Bernard Montgomery đã nói về sự lãnh đạo bằng những lời sau đây: “Lãnh đạo là khả năng và ý chí tập hợp mọi người, nam cũng như nữ, nhằm vào một mục đích chung và gây được niềm tin tưởng của họ.” Một gương mẫu tuyệt vời về lời tuyên bố nầy là Sir Winston Churchill, nhà lãnh đạo Anh quốc trong Thế Chiến Thứ 2.

Có lần tướng Charles Gordon đã hỏi ông Li Hung Chang, một nhà lãnh đạo Trung Hoa, hai câu hỏi: “Lãnh đạo là gì? Loài người được chia ra như thế nào? Li Hung đã trả lời: “Chỉ có ba hạng người - những người không thể lay chuyển, những người có thể lay chuyển và những người lay chuyển họ!”.

Ông John R.Mott, một nhà lãnh đạo có tầm cỡ thế giới giữa vòng các sinh viên, tin rằng: “Một nhà lãnh đạo là một người biết rõ đường đi, là người đi đầu và là người lôi kéo người khác đi theo mình.”

 
Mới

Sứ Điệp: SỨ ĐIỆP ONLINE
Cổ nhạc Cơ đốc: KARAOKE
Sứ Điệp: ĐỒNG CỎ XANH
Sách Báo Cơ Đốc: MỤC SƯ ƠI
Sách Báo Cơ Đốc: VIẾT CHO NIỀM TIN 2014
Thánh Nhạc: KHÔNG AI LO CHO LINH HỒN NẦY
Sách Báo Cơ Đốc: I AM A NEW CREATION
Tạp Chí Truyền Thanh: GIẢI PHÁP CỨU RỖI LINH HỒN

Video