Vườn ÊĐen Mới | Bạn Hữu Âm Nhạc
NẾP SỐNG CÙA NGƯỜI HÁT, ĐÀN NHẠC THÁNH VÀ NGƯỜI HÁT, ĐÀN NHẠC ĐỜI KHÁC NHAU THẾ NÀO?
Ngày 16/07/2015

Âm nhạc có một sức mạnh vô biên! Âm nhạc thay đổi cảm xúc của con người: vui đó rồi buồn đó. Âm nhạc đem con người đến với nhau, và chính âm nhạc cũng làm con người xa nhau! Âm nhạc xách động hoặc làm cho con người mê hoặc. Âm nhạc truyền tãi những sứ điệp đến tận tâm hồn, tư tưởng. Âm nhạc làm thay đổi tương lai của con người. Thậm chí cả một thế hệ! Âm nhạc cũng là một công cụ truyền bá những tư tưởng mang lại ảnh hưởng cho cả dân tộc.

Thánh nhạc là một cuộc chiến thuộc linh! Chúng ta thấy rõ điều nầy qua câu chuyện về tiếng đàn của Vua Đavid đuổi ác thần nhập vào vua Sau lơ. “Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sau-lơ, thì Đa-vít lấy đàn và gảy. Sau-lơ bèn được an ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người.” (ISa-mu-ên 16:23). Tiếng hát của Phao Lô và Sila làm rung động cả ngục thất của đế quốc La Mã, mang lại sự giải cứu cho những tù nhân và đem gia đình người đề lao đến với Chúa. “Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả... Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho; rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp-têm. Đoạn, người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời.” (Công vụ 16: 24-25 và 33-34). Vì thánh nhạc là một trân chiến thuộc linh, bạn cần phải trang bị vũ khí thuộc linh, (Ê-phê-sô 6: 1-18), nếu không, bạn sẽ bị thua trận qua sự cám dỗ, tấn công của Ma quỉ với rất nhiều hình thức.
Người ca sĩ, nhạc sĩ trần thế họ sống sao cũng được, họ làm mọi sự để đạt được mục đích là nổi tiếng, có nhiều tiền. Họ sẵn sàng trả giá và sống đời tội lỗi. Họ gạt gẫm, nói dối, hại người khác, sống thác loạn, kiêu ngạo, khoe khoang…vì họ ở trong thế giới tối tăm!
Nhưng người đàn và hát thánh nhạc thì khác, vì chúng ta là dân Thánh, chúng ta ca ngợi tôn vinh một Đức Chúa Trời chí thánh. Người đàn và hát Thánh nhạc cần có nếp sống theo lời Chúa dạy. Rô-ma 12:1-2 “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” Khi tin Chúa, chúng ta bắt đầu trên tiến trình nên thánh bỡi lời của Chúa, đức tin chúng ta được lớn lên mỗi ngày. Đời sống chúng ta tiếp tục được biến đỗi. Hai câu Kinh thánh nầy cho chúng ta thấy nếp sống của người đàn, hát nhạc thánh:
1. “Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh…” Nếu bạn cứ tếp tục sống nếp sống ô uế (thân thể mình), bạn chỉ hát hoặc đàn nhạc thánh nhưng không phải bạn đang ca ngợi, tôn cao Chúa! Ngoài việc Chúa biết đời sống của bạn và thế giới tối tăm biết rất rõ nếp sống ô uế của bạn.
2. “Đẹp lòng Đức Chúa Trời…” đàn, hát là dâng lên Chúa những của lễ ngợi khen. “Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va; hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi khen Ngài.” (Thi thiên 32:2). Sự ngợi khen chỉ đẹp lòng Đức Chúa Trời khi bạn quyết tâm dâng đời sống mình làm của lễ “Sống và Thánh!” Nếu bạn phạm tội thì ăn năn với Chúa, xin Chúa tha thú và phục hồi (I Giăng 1:9), xin lời Chúa tiếp tục thánh hóa cuộc đời mình.
3. “Đừng làm theo đời nầy…” Ở đây không nói đến những phương tiện kỹ thuật hoặc mỹ thuật nhưng là bắt chước những thủ đoạn, mưu mẹo, những việc làm sai lời Chúa dạy để được nổi tiếng, tôn cao mình…
4. “Tiếp tục đổi mới…” Dành thời gian đọc, suy niệm lời Chúa, ở riêng với Chúa, thờ phượng Chúa trung tín: những điều nầy sẽ giúp đời sống bạn tiếp tục được đổi mới. tâm linh bạn được tăng trưởng, đức tin vững vàng!

Lời kết
Có một em ca sĩ Cơ Đốc nói với tôi: “6 ngày cháu sống giữa trần thế thì phải giống trần thế (sống giữa thế gian phải gian như thế! Gạt gẫm, nói dối, vô đạo đức…) riêng ngày Chúa nhật cháu đi nhà thờ thì sống theo nếp sống của những người theo Chúa và việc tôn vinh Chúa không liên quan gì đến nếp sống trong tuần!” Tôi đã yêu thương, dùng lời Chúa để khuyên nhưng em không nghe…Và tôi biết trước cuộc đời nầy sẽ thất bại và đã thất bại…Vì Ma quỉ đã bắt lấy bằng những cám dỗ và vì Chúa sẽ cất chơn đèn (không xử dụng nữa). Lời Chúa trong Gia-cơ 3:11-12 nói rất rõ: “Đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô-li-ve được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa.”
Mục đích của việc tôn vinh Chúa là:
-Đem ánh sáng thánh của Chúa để xua tan bóng đêm của thế giới tối tăm trong tâm trí của người nghe.
-Mang lẽ thật của Chúa đến cho người lạc lối.
-Đem tình thương và sự cứu rỗi của Chúa đến cho những người chưa nhận ra tình thương của Chúa và chưa nhận biết sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ.
-Mang lại sự chữa lành và phục hồi cho những cuộc đời tan vỡ.
Bạn muốn có tiếng đàn quyền năng như vua David không? Bạn có muốn có tiếng hát năng quyền như Phao-lô và Sila không? Hãy nhờ sức Chúa, lấy đức tin sống theo lời Thánh kinh dạy: tiếng đàn của bạn sẽ có năng quyền và tiếng hát của bạn sẽ làm sáng danh Chúa và chinh phục lòng người nghe!
“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (IPhi-e-rơ 2:9)
Nguyện Chúa dùng mỗi cuộc đời chúng ta là những ca nhạc sĩ Cơ Đốc, những người hướng dẫn dân sự của Chúa trong sự ngợi khen, thờ phượng có nếp sống là của tế lễ “sống và thánh”. Nguyện danh Chúa được tôn cao và chỉ mình Ngài đáng được tôn cao. A-men.

Toronto 14/7/2015
MS NGUYỄN DUY TRUNG

3440 lượt xem
Các bài trước
CÓ NÊN VỖ TAY TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG HOẶC TRUYỀN GIẢNG KHÔNG? (06/07/2015)
"CA NHẠC SĨ CƠ ĐỐC" Có nên xử dụng những danh xưng nầy trong Hội Thánh không? (28/06/2015)
SUY NGHĨ VỀ VIỆC HÁT NHẠC THÁNH VÀ TÔN VINH CHÚA! (22/06/2015)
CẢM TẠ CHÚA 40 NĂM ĐÃ QUA (30/05/2015)
GIỚI THIỆU MỤC SƯ NHẠC SĨ LÊ PHƯỚC THIỆN (05/04/2015)
GIỚI THIỆU CA NHẠC SĨ ISAAC THÁI (10/03/2015)
MỘT TRỜI THƯƠNG (04/03/2015)
CHÚA TÔI (25/02/2015)
Ý XUÂN (18/02/2015)
MỪNG XUÂN CHÚA BAN (11/02/2015)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 138
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC