Vườn ÊĐen Mới | Truyện Ngắn & Tùy Bút
NGÔI LỜI TRỞ NÊN XÁC THỊT
Ngày 18/12/2017

(TRỜI TRỞ THÀNH NGƯỜI)


Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha.Giăng 1:14(Bản Dịch mới.)  

Sách Sáng thế ký đoạn  1 câu 1 chép: Ban đầu Thượng Đế sáng tạo trời đất.

I/ XUẤT XỨ CỦA ĐẠO
Sách Sáng thế ký đoạn  1 câu 1 chép: Ban đầu Thượng Đế sáng tạo trời đất.

Sách Phúc âm Giăng chương 1 từ câu 1 đến câu 4 chép:

Ban đầu có Chúa Cứu Thế, Chúa Cứu Thế ở với Thượng Đế từ nguyên thủy vì Ngài là Thượng Đế ngôi hai. Chúa Cứu Thế đã sáng tạo muôn vật, mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. Chúa Cứu Thế là Nguồn Sống bất diệt. Nguồn Sống ấy soi sáng cả nhân loại. Bản diễn ý.

Từ “Ban đầu” mà Thánh Giăng nói ở đây không phải là ban đầu của sự hóa thành nhục thể, cũng không phải là sự khởi đầu của cái chết và phục sinh của Ngài, mà từ “Ban đầu” ở đây là ban đầu trong cõi vô cùng tận. Sáng thế ký 1:1 “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”. Ban đầu đó, nơi mà Chúa Giê-su là Ngôi Lời, ở đời đời cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha. Cô-lô-se 1:15-17: “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên”. Có bản dịch: “Ban đầu có Đạo, Đạo ở cùng Thượng Đế và Đạo là Thượng Đế”. Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, những gì Ngôi Lời làm là Đức Chúa Trời làm. Nho giáo khi luận về Đạo cũng đã dạy: “Phù đạo nhất nhi dĩ hỹ” nghĩa là Đạo ra từ Đấng dựng nên trời đất. Đạo chính đáng chỉ có một mà thôi. Theo chính lý mà xét thì một đứa con không có hai cha, nước không có hai Chính phủ. Thân thể con  người không thể có hai đầu, con chỉ có một cha thì gia đình cũng chỉ có một gia giáo, nước chỉ có một Chính phủ thì cũng có một Hiến pháp mà thôi. Cõi trời đất được dựng nên chỉ có một Đấng Tạo hóa là Đức Chúa Trời mà thôi, thì làm sao Đạo có hai được. Đức Chúa Trời chỉ có một, Đạo cũng chỉ có một. Nhãn quan thuộc linh của loài người đã bị mờ ám nên con người không biết chính Đạo. Nếu Đức Chúa Trời không ban cứu độ và hướng dẫn thì loài người cứ chịu tối tăm đời đời và phải chết trong tội lỗi của mình. Rô-ma 3:23 chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Tiên tri Ê-sai 9:2 đã nói: “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy nguồn sáng lớn” và câu 6 của đoạn 9: “Vì chúng ta một con trẻ được sinh ra. Một con trai được ban cho loài người để cầm quyền tể trị, Người có tên là Đấng dịu kỳ, Đại mưu sĩ. Thượng Đế toàn năng. Cha vĩnh cửu và Chúa hòa bình”.

II/ ĐẠO ĐÃ VÀO ĐỜI

Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 chép: “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi hy sinh con một của Ngài. Để tất cả những người tin nhận con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu”. Phúc âm Giăng 1:14 chép: “Chúa Cứu Thế mang lấy hình hài thể xác của con người, sinh hoạt giữa chúng ta đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúng tôi đã ngắm nhìn vinh quang rực rỡ của Chúa Cứu Thế. Đúng là vinh quang con một của Thượng Đế”.

Cảm tạ Đức Chúa Trời bởi lòng yêu thương lớn lao của Ngài đối với loài người mà Đạo Trời đã vào đời để cứu độ chúng sinh. Vì Đạo Trời rất mầu nhiệm đã mở mắt thuộc linh cho loài người tối tăm. Thánh Giăng đã viết sự nhập thể của Ngài bằng một ngôn ngữ rất đơn giản “Ngôi Lời ở thế gian, Ngôi Lời trở nên xác thịt”. Lần đầu tiên Đấng Tạo Hóa đã trở thành tạo vật. Đấng ban sự sống được sinh ra trong trần thế. Đức Chúa Trời vĩ đại giờ đây xuất hiện trong thân thể loài người, bằng sự giáng sinh của Ngài qua một em bé sinh ra nằm trong máng cỏ. Ngài đem đến cho con người ân điển cứu độ, một kỷ nguyên thanh bình:

“Chúa đến đem mùa xuân kỷ nguyên

Đổi thay lòng đá gội ưu phiền

Thập hình bắt nhịp cầu thông cảm

Cứu rỗi người tin đến Thượng Thiên.” 

Dẫu vậy, loài người vẫn không nhìn nhận và họ đã từ khước Ngài. Giăng cho thấy rõ bãn ngã con người như sau: “Nhưng đến thế gian chẳng từng biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình không hề nhận lấy". Chúa Giê-su là gốc của Đạo từ Đức Chúa Trời cũng là Đạo chung của cả loài người. Vậy, Đạo là Đức Chúa Trời đã trở thành con người để cứu con người. Qua sự hy sinh của Đạo là Chúa Giê xu đã tình nguyện chết trên Thập tự giá ở đồi Gô gô tha năm xưa. Huyết Ngài đã đổ ra để chuộc tội lỗi cho cả loài người. Đạo đã chết và Đạo đã sống lại, phục sinh vinh hiển về Trời và một ngày kia Đạo sẽ trở lại, tái lâm khải hoàn. Xét đoán, ban thưởng công bình. Đạo đã thành người và Đạo đã đem lại sự giải cứu con người bất lực trước tội lỗi và sự chết. Đạo đã đắc thắng và vinh hiển mầu nhiệm vô cùng.

III/ PHƯỚC HẠNH CỦA NGƯỜI TÌM ĐƯỢC CHÁNH ĐẠO

Phúc âm Giăng chương 1 câu 12 chép: “Tuy nhiên tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Thượng Đế”. Tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin vào nơi Chúa. Nho giáo có câu: “Hoạch tội ư Thiên, vô sở đảo giả” nôm na ý nghĩa là hễ có tội với Trời thì phải đến với Ngài mà ăn năn sám hối chớ không van vái ở đâu mà được. Được làm con của Đức Chúa Trời, chúng ta còn vinh hạnh nào hơn. Ở trên đời nầy, làm con của một ông Bộ trưởng, Thứ trưởng nào đó, con người cũng cảm thấy sung sướng và hãnh diện lắm rồi. Huống hồ chi, chúng ta được làm con của Chúa, là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, làm con Thượng Đế thì phước hạnh bội phần hơn. Dù trên đời nầy chúng ta chưa được trực tiếp ngồi trên ngôi cai trị như một Hoàng tử, song chúng ta cũng được hưởng một cách gián tiếp như Tin Lành Lu-ca 17:21 “Và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó: vì nầy nước Trời ở trong lòng các ngươi” Phi-líp 4:7 “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Jêsus-Christ chúng ta” Iti-mô-thê 6:6 “Sự tin kính và sự thỏa lòng ấy là món lợi lớn.” Vui vẻ và bình an trong lòng là một phước hạnh. Mà ai đã tìm được chánh Đạo là tìm được Chúa Cứu Thế Giê-su. Chúa Cứu Thế Giê-su tuyên bố rằng: “Hỡi những ai nhọc mệt và nặng gánh ưu tư; Hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi” và Ngài cũng phán: “Người nào khát hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy ra từ trong lòng mình”.Giăng:7:37-38 và Tin Lành Giăng 14:6 “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào tin Ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.”

Thưa Qúy vị và các bạn thân mến!

Tôi xin nhắc lại lời Chúa Giê-su đầy thẩm quyền, bảo đảm sự cứu rỗi cho mỗi một người trong chúng ta, nếu chúng ta bằng lòng tin nhận. Ngài phán: “Ai tin Con thì có sự sống đời đời. Ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, song cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.” Tin Lành Giăng chương 3 câu 36.

Hãy nghe Tường Lưu một Thi sĩ Cơ-đốc có hàng ngàn thi phẩm qua các Thi tập, ông kinh nghiệm sự vui mừng khi nhận được sự cứu rỗi từ Chúa. Bài thơ với tựa đề: Ca ngợi Chúa không thôi, trích từ Thi tập Thách đố Tâm linh năm 2003 như sau:

Thơ tôi, khi làm được một bài

Muốn rằng trái đất hãy ngừng quay

Hãy nghe trân trọng thơ tôi đọc

Dâng lên Thiên Chúa thấy lòng... say.

 

Tôi say ca ngợi Chúa hết lời

Hồn thơ phơi phới, ý thơ vui

Ngôi cao Chua bỏ, không màng đến

Tìm chốn dương gian... cứu rỗi tôi.

 

Khi xưa tôi đã... sống hư vong

Năm tháng âm thầm bóng tối tăm!

Sao Chúa thương tôi... ân châu báu

Tin Lành chói rọi ánh Thần Quang.

 

Nên tôi ca ngợi Chúa không thôi

Tình Chúa muôn thu vẫn sáng ngời

Trái đất hãy ngừng quay giây lát

Để nghe trân trọng tiếng thơ tôi.

 
Kính chúc Qúy vị và các bạn thân hữu!
Kính chúc toàn thể Tôi tớ và Con cái Chúa!
Một mùa Giáng Sinh 2017 An lành, Hạnh phúc và Một Năm mới 2018 Tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Amen!

Quảng Nam – Đà Nẵng ngày 20 tháng 12 năm 2017
Hồ Thi Thơ 

3363 lượt xem
Các bài trước
MÙA ĐÔNG XANH (16/12/2017)
HÃY CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT RẰNG HỌ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG (12/12/2017)
MÙA THU CHẾT (22/12/2017)
MỘT NGÀY VỚI MS TIẾN SĨ NGUYỄN XUÂN ĐỨC (01/12/2017)
ĐÂU CÓ LẺ LOI ĐÂU - Truyện Ngắn Bão Biển (23/11/2017)
BIỂN THÔI VỖ SÓNG (23/11/2017)
CƠN BÃO VÀO THÀNH PHỐ (09/11/2017)
TRONG CƠN GIÔNG- TÔI NGHĨ (09/11/2017)
HÃY YÊN LẶNG VÀ BIẾT RẰNG TA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI (25/10/2017)
KHI NGƯỜI TA SỢ SỰ THẬT (16/10/2017)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 34
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
TÔI VẼ NHỮNG GIẤC MƠ
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
LỜI NGUYỆN ĐÊM GIAO MÙA - Ca Khúc Kim Hân
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
CUỐI NĂM
 
Tạ Ơn Chúa  
DÂNG LỜI CẢM TẠ ĐỨC CHÚA TRỜI
 
Dưỡng Linh  
THẦY GIẢNG KHÔNG CÓ LỜI GIẢNG SỐNG
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
CON CHIM XA TỔ
 
Tin Tức  
Tâm Thư Viết Sẵn Trước Khi Bị Bắt Của Mục Sư Wang Yi
 
Thơ & Nhạc  
ĐIỆP KHÚC ĐẦU XUÂN
 
VHope  
Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO - Jan 19 2019
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Điều Lừa Dối Lót Đường Cho Sự Ngoại Tình
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Chiến Thắng Sự Phân Tâm Của Thời Đại Công Nghệ
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Ngợi Khen
 
Tin Lành Media  
Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Dallas
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
KHOA HỌC MINH HỌA- CÂY ĐẬU PHỘNG
 
Tài Liệu  
LAI THẾ HỌC (2-6)
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải Ảo Tâm Linh 2019/01/18
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Hay & Lạ Từ Internet  
Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam H’Hen Niê
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC