Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
KẾ HOẠCH 7000 NĂM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Ngày 12/03/2019

 Minh Khải 


Các nhà khảo cổ đã khám phá nhiều mảnh xương của động vật thời tiền sử, qua đó họ ước tính những mảnh xương nầy có niên đại cả 100. 000 năm trước, do đó các nhà khoa học nói chung gần như kết luận rằng con người đã hiện hữu chừng 100.000 ngàn năm trước trên địa cầu. Nhưng theo sự khải thị từng chút một của Kinh thánh thì tính đến thời hiện tại của chúng ta hôm nay lịch sử của loài người chỉ có khoảng chừng 6000 năm mà thôi.

Trong Kinh thánh từ ngữ “tuần lễ” có nghĩa là 7 ngày. Người Trung Hoa gọi tuần là 10 ngày do đó dân Chúa đã sai lầm gọi lễ “Các tuần” trong Kinh thánh là lễ “Ngũ Tuần” – 10 ngày x 5= 50 ngày. Thực ra lễ Ngũ tuần là lễ Các Tuần (7 tuần), mỗi tuần theo Kinh thánh là 7 ngày, nhân cho 7 (7x7)= 49 ngày và ngày thứ 50 là chánh lễ. Cho nên khi đọc kinh thánh nếu chúng ta gặp chữ “tuần lễ” chúng ta phải quyết định chữ đó có ý nghĩa là: - một tuần của các ngày (7 ngày)-, một tuần của các tuần (7 tuần là 49 ngày) hay một tuần năm là (7 năm).

Chúng ta cũng dễ dàng lẫn lộn từ ngữ “ngày” nữa. Có 4 ý nghĩa về chữ “ngày” trong Kinh thánh:

-- “Ngày” là 24 tiếng đồng hồ như Khải huyền 12:6- “Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho, để họ nuôi nàng trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày”.

-- “Ngày” là một năm-- Dân 14:33-34, “Con-cái của các ngươi sẽ lưu li nơi đồng vắng trong bốn mươi năm… Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là bốn mươi ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là bốn mươi năm, một năm đền cho một ngày”.

-- “Ngày” là một ngàn năm-- Thi 90: 4; 2 Phi-e-rơ 3:8, “ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày”.

--“Ngày” là một thời đại- Giăng 8: 56;– “Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã hớn hở thấy ngày của ta; người thấy rồi thì vui mừng”.

Sách Ê-sai 46: 9-10 chép, “Vì Ta là Chúa TRỜI, và chẳng có ai khác; Ta là Chúa TRỜI, và chẳng có ai như Ta, "Tuyên-bố sự cuối cùng từ ban đầu Và từ thời xưa tuyên-bố các việc chưa được làm,..” (TKTC).

Cuộc tái tạo trái đất và bầu trời quanh trái đất trong 6 ngày, mỗi ngày 24 giờ và ngày thứ bảy là ngày nghỉ tiêu biểu cho kế hoạch 7000 năm của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại trên trái đất cũ kĩ nầy. Theo Ê-sai 46:10 đó là tuyên bố của Đức Chúa Trời về kế hoạch 7000 năm của Ngài thi hành trên trái đất cũ.

Ngoài quyển Torah (Ngũ kinh Môi-se) Do Thái giáo còn trân quý một bộ sách tên là Talmud. Đó là một bản sưu tập các văn kiện tôn giáo do hàng ngàn thầy ra-bi cổ xưa viết ra sau Công nguyên để giải thích Kinh thánh Cựu ước.

Trong Talmud, một ra-bi Do thái đã viết rằng sẽ có 1000 năm an nghỉ trên thế giới tiếp sau 6000 năm lịch sử.

Ngoài lời dạy của các ra-bi Do thái trong Talmud, ít ra cũng có 3 tác giả Cơ Đốc trong Hội thánh tân ước đầu tiên dạy rằng thế giới sẽ trải qua chu kì chừng 7000 năm gồm 6000 năm lịch sử và 1000 an nghỉ. Đó là các ông Ba-na-ba, bạn đồng hành của sứ đồ Phao lô; Irenaeus và Justin Martyr, hai môn đồ của Polycarp, mà Polycarp là môn đồ của sứ đồ Giăng. Những lời dạy dỗ của các vị nầy chép trong các tác phẩm của họ, được gọi là thứ kinh (minor Scriptues), không phải ngụy kinh, chúng không được liệt vào kinh điển Tân ước. Nhưng cá nhân tôi tin vào lời dạy dỗ của các ông ấy, vì họ là bạn của sứ đồ Phao-lô và là môn đồ đời thứ 3 của sứ đồ Giăng.

Như vậy 7 ngày tái tạo trời đất là một mô hình thu nhỏ cho kế hoạch 7 thiên niên kỉ của Đức Chúa Trời. Có nhiều hình ảnh, hình bóng và tiêu biểu minh họa cho 7000 năm nầynhư sau:

· “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, ..Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư”- Sáng 1:14, 19.

Mặt trời (Đấng Christ), mặt trăng (hội thánh) và các vì sao (các thánh đồ) xuất hiện cuối thiên niên kỉ thứ 4 sau khi Chúa sống lại. Chúa là nguồn ánh sáng thần thượng cho thế giới, hội thánh và thánh đồ phản chiếu ánh sáng vay mượn từ Chúa.

· “Đến tháng bảy, ngày mười bảy, chiếc tàu tấp trên núi A-ra-rát” (Sáng 8:4).

Tám người trong tàu tiêu biểu cho nhân loại sau nước lụt và tồn tại đến hôm nay. Tám người nầy trải qua 7 tháng bềnh bồng trên cơn nước lụt—ngụ ý cả nhân loại phải trải qua 7 thiên niên kỉ lịch sử trong kế hoạch của Chúa.

· “Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con...đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối” (Xuất 12:3-6).

Chiên con lễ vượt qua phải nhốt sẵn 4 ngày, và mỗi gia đình Israel phải giết chiên con vào chiều ngày thứ tư. Chúa Jesus đã bị giết vào chiều ngày lễ Vượt qua, cũng là cuối thiên niên kỉ thứ tư.

· “Vậy, Môi-se lên núi, mây che phủ núi.  Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Si-na-i; trong sáu ngày mây phủ núi, qua ngày thứ bảy Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se” (Xuất 24:15-16).

Trong suốt 6 thiên niên kỉ qua, dân được cứu chuộc của Đức Chúa Trời vẫn chưa  “được thấy mặt Ngài” (Khải 22: 4). Chúng ta phải chờ đến thiên niên kỉ thứ 7 mới được gọi vào trước ngai Ngài.

· “Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hê-bơ-rơ, nó sẽ hầu việc cho sáu năm; nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền” (Xuất 21: 2).

Sáu năm phục vụ của người nô lệ ám chỉ con người phải làm việc trong 6 thiên niên kỉ. Con người sẽ được giải phóng và nghỉ ngơi trong thiên niên kỉ thứ 7.

· “Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà, bọc vàng ròng.  Ngai nầy có sáu nấc; thân cao ngai phía sau thì tròn; mỗi phía ngai có thanh nâng tay, và hai con sư-tử đứng kề.  Lại có mười hai con khác đứng trên sáu nấc, nơi hữu và tả: Chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy” (2 Các Vua 10:18-20).

Ngai nầy chỉ có 6 nấc tượng trưng 6 thiên niên kỉ trong sự trì vì ẩn giấu của Chúa Jesus. Ngài là Sa-lô-môn lớn hơn. Sư tử ám chí bính quyền đế vương của Ngài. Nấc thứ 7 tiêu biểu cho vương quốc công khai trên địa cầu trong thiên niên kỉ sắp tới.

· “Khi A-tha-li..bèn chỗi dậy giết hết thảy dòng vua.  Nhưng Giô-sê-ba, con gái của vua Giô-ram, và là chị A-cha-xia, bắt trộm Giô-ách, ...  Người ở với Giô-sê-ba, ẩn tại nơi đền thờ của Đức Giê-hô-va trong sáu năm, còn A-tha-li cai trị trên xứ. Năm thứ bảy, Giê-hô-gia-đa sai vời các quan cai hàng trăm quân canh và những quân hộ vệ đến cùng người trong đền-thờ của Đức Giê-hô-va ; người chỉ con trai của vua cho chúng. Vậy, họ tôn người lên làm vua, xức dầu cho, và hết thảy đều vỗ tay la lên rằng: Vua vạn tuế” (2 Các Vua 11:1-4, 14)

Nữ chúa hung ác A-tha-li cai trị 6 năm, Giô ách dòng dõi Đa-vít lên ngôi năm thứ 7. Đấy là một hình ảnh về sự cai trị tương đối của satan trên dân Chúa suốt 6 thiên niên kỉ. Vương quốc Đấng Christ được hiển lộ trọn vẹn trong thiên niên kỉ thứ 7 và sa-tan bị loại bỏ.

· “Ta sẽ đi, sẽ vào nơi ta, cho đến chừng nào chúng nó nhìn biết mình phạm tội và tìm kiếm mặt ta. Trong cơn khốn nạn, chúng nó sẽ cố tìm ta. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.  Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài” (Ô sê 5:15, 6:1-2).

Rất hiếm có Cơ Đốc nhân nào am hiểu Ô-sê 5:15. Câu đó nói Chúa Jesus trở về trời vì dân Israel không nhìn biết tội lỗi của họ và không tiếp nhận Ngài. Ngài sẽ chỉ trở lại khi họ ăn năn tội lỗi và tìm kiếm Ngài vào cuối đại nạn (Xa. 12:11- 13:1).  Ô-sê 6:1-2 nói Israel sẽ bị Chúa trừng phạt trong 2 ngày, ngày thứ 3 họ sẽ sống lại.

Chúa Jesus chết vào cuối thiên niên kỉ thứ 4 và sau đó là thời đại 2000 năm Israel vong quốc. Họ sẽ được phục hưng trong thiên niên kỉ thứ 7.

· “Sau sáu ngày Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em người, lánh riêng lên núi cao. Ngài biến hình trước mặt họ, mặt Ngài sáng chói như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.  Kìa, có Môi-se và Ê-li hiện ra, nói chuyện cùng Ngài. … Khi Jêsus và môn đồ đã tới cùng quần chúng, thì có một người đến cùng Ngài, quì xuống mà thưa rằng:  "Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi…” (Ma-thi-ơ 17:1-3, 14-15)

Trước đó 6 ngày, Chúa Jesus nói cùng các sứ đồ, “trong những người đứng đây có kẻ hẳn chẳng nếm sự chết trước khi chưa thấy Con người ngự đến trong nước Người" (Math. 16:28). Khung cảnh mà ba sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng, Gia cơ thấy trên núi hóa hình là mô hình thu nhỏ của vương quốc Đấng Christ trong thiên niên kỉ số 7.  Trong vương quốc đó có Chúa làm Vua, Ê-li và Môi se đại diện thánh đồ cựu ước, ba sứ đồ tượng trưng tín đồ tân ước. Cách duổi quỷ dưới chân núi là cảnh các tôi tớ Chúa phụng sự các dân tộc trong nước ngàn năm.

Tại sao Ma-thi-ơ ghi “sau 6 ngày"? Há không phải vương quốc của thiên niên kỉ số 7 xảy ra sau 6000 năm lịch sử hay sao?

· “Sáng ngày sau Giăng thấy Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế giới đi!-- Sáng ngày sau nữa Giăng cùng đứng với hai môn đồ mình,  thấy Jêsus đi qua, bèn nói rằng: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời!”- “Sáng ngày sau Jêsus muốn qua Ga-li-lê. Ngài tìm Phi-líp, bèn phán rằng: “Hãy theo Ta.” “Đến ngày thứ ba có đám cưới tại Ca-na thuộc Ga-li-lê, mẹ Jêsus có tại đó. Jêsus và môn đồ Ngài cũng được mời dự tiệc cưới”. (Giăng 1:29, 35;1:43, Giăng 2:1-2)

Ba khúc kinh thánh trên cho chúng ta thấy thời gian 7000 năm chia làm ba ngày- là: 1/ Ngày dự bị gồm cả lịch sử cựu ước đến Giăng Báp-tít, có khoảng 4000 năm. 2/ Ngày của thời đại Tân ước, chừng 2000 năm. 3/ Ngày tiệc cưới Chiên Con, 1000 năm, trong thiên niên kỉ thứ 7, sự an nghỉ.

-

Ngày sa bát đầu tiên trong Sáng 2:7, Xuất 20:7 tượng trương sự an nghỉ 1000 năm trong thiên niên kỉ thứ 7- Sứ đồ Phao-lô từng nói, “Vậy thì còn lại một sự nghỉ ngơi sa-bát cho dân Đức Chúa Trời” (Hê. 4 :9). Chữ Hi-lạp “Millennium” có nghĩa là 1000 năm. Milli nghĩa là 1000, annium nghĩa là các năm, nên Millennium có nghĩa 1000 năm. La mã 8: 22 giải nghĩa “mọi vật thọ tạo đồng than thở, quặn thắt cho đến ngày nay” . Tất cả đều trông chờ sự giải phóng khỏi sự hư nát và bước vào sự nghỉ ngơi trong thiên niên kỉ sắp tới.

Trước đây chừng 100 năm, các học giả kinh thánh đề ra con số 4004 TCN là niên đại ra đời của ông A-đam. Ngày nay họ đề nghị con số 3939--3965 TCN là niên đại suýt soát của A-đam. Và lịch sử loài người có lẽ chấm dứt vào khoảng năm 2026-2042 SCN. Cho nên niên biểu cho những gì xảy ra sau năm 2019 trở về sau vẫn là một ẩn số, chỉ một mình Đức Chúa Trời Cha biết mà thôi.

Kết luận,

Không một ai biết đích xác ngày Chúa tái lâm. Vào năm 1980, có một trường phái dõng dạc tuyên bố rằng Chúa sẽ tái lâm vào năm 1988. Vì họ căn cứ vào Ma-thi-ơ 24: 34, “dòng dõi nầy hẳn chẳng qua đi cho đến khi mọi điều đó thành tựu rồi”. Họ cho rằng thế hệ nhìn thấy sự phục quốc Israel chỉ tồn tại 40 năm (1948+40= 1988). Cách giải thích gượng ép thế hệ là 70 năm (Thi 90: 10) thành thế hệ 40 năm khiến họ trở thành giáo sư giả vào thời điểm ấy.

Sau cuộc bầu cử quốc hội Israel vào ngày 9-4-2019, tổng thống Trump sẽ công bố ý kiến kế hoạch hòa bình của ông để các phe phái thảo luận. Ngày nào các phe phái phê duyệt hiệp ước hòa bình Trung Đông, ngày đó khả dĩ là ngày hiệp ước ở Đa ni-ên 9:27 có hiệu lực, khởi đầu tuần lễ năm thứ 70 vậy.

Chúng ta không thể nào biết dích xác ngày, tháng, năm của tuần lễ thứ 70 trong cuối thiên niên kỉ thứ sáu nầy. Nhưng chúng ta biết rằng ngay sau khi chấm dứt thiên niên kỉ thứ 7, cả vũ trụ sẽ bước vào “the day of the age” (2 Phi-e-rơ 3:18, nguyên văn). “The day of the age” là ngày của cõi hằng hữu - cõi đời đời. Bản TKTC dịch chính xác là: “ngày của sự đời đời” A-men.

Nguồn: Prophecy Plus Ministries, Inc.
Minh Khải biên soạn - 10-03-2019

1088 lượt xem
Các bài trước
CON SỐ 70 TRONG KINH THÁNH (05/03/2019)
NGỪỜI CHĂN BẦY VÀ ĐỨC THÁNH LINH (02/03/2019)
CON SỐ, DẤU HIỆU, HÒA BÌNH VÀ AN TOÀN (28/02/2019)
ĐA-VÍT - NGƯỜI VỪA LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI (25/02/2019)
SỰ GIÀU CÓ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ LỜI MỜI GỌI CHO LÒNG QUẢNG ĐẠI (20/02/2019)
CHỮ “PHƯỚC” THEO KHẢI THỊ TÂN ƯỚC (06/02/2019)
CHÚA NÓI (05/02/2019)
5 QUY LUẬT SỐNG ĐỂ CUỘC SỐNG LUÔN ĐƯỢC PHƯỚC (04/02/2019)
CON DÂN CHÚA VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN (03/02/2019)
MỘT SỐ Ý TƯỞNG VỀ SỰ CẦU NGUYỆN (21/01/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 57
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CHÚC TÔN DANH THÁNH NGÀI - Ca Khúc An Bình
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHẠY
 
Tạ Ơn Chúa  
Bài làm chứng: VƯƠNG TRÀ MY
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
CHÀNG TỪ NHÃ CA BƯỚC RA
 
Tin Tức  
CHƯƠNG TRÌNH 2 - Christmas Love Event 2019 – Chúa Tình Yêu Giáng Sinh
 
Thơ & Nhạc  
KHI CON TRẺ SINH RA
 
VHope  
GẶP CHÚA
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
TIN TỨC TỐT LÀNH CHO BẠN HÔM NAY!
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO Dec 07 2019
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Cầu Nguyện Không Thôi
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
NẾP SỐNG MỚI - Đám Tiệc hay Đám Tang
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải Ảo Tâm Linh - Thuốc Chữa Bệnh Sợ
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
“BỚ SỰ CHẾT, ĐÂU LÀ SỰ ĐẮC-THẮNG CỦA MÀY?”
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC