Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
VINH QUANG SỐNG LẠI CỦA CHÚA JESUS
Ngày 23/04/2019

 TS Christian Le PhD


Nhiều nhà lãnh đạo Cơ đốc và các mục sư cho rằng sự sống lại của Chúa Jesus là trung tâm của Cơ Đốc giáo. Người khác thì lại nói điều này, nếu những người ấy tin rằng Chúa Jesus chết vì tội lỗi chúng ta không đủ. Như vậy không phải cái chết của Đấng Christ trên cây thập tự là vấn đề chính của Cơ Đốc giáo sao, mà không phải sự sống lại của Ngài? Vì chỉ cái chết của Chúa Jesus mới có thể cứu chuộc chúng ta mà?

Thật ra, có lý do sâu sắc vì sự sống lại của Chúa Jesus là tâm điểm của Cơ Đốc giáo hay đức tin Cơ đốc. Vì đây là đức tin mãnh liệt sống động đầy năng quyền của các Cơ Đốc nhân ngày xưa sau khi họ chứng kiến sự sống lại của Chúa Jesus. Sự sống lại của Đấng Christ và Cơ đốc giáo đứng hay ngã cùng nhau. Nói cách khác, Cơ Đốc giáo sẽ sụp đổ nếu không có sự sống lại của Đấng Christ. Sự thật mà nói, niềm tin trong lẽ thật của Cơ Đốc giáo không phải chỉ là đức tin nơi đức tin của chúng ta hay của người khác, mà là đức tin nơi Đấng Christ sống lại của lịch sử vì Ngài là Chúa của lịch sử. Không có sự sống lại của Chúa Jesus, Chúa của lịch sử, thì đức tin Cơ đốc chỉ là thuốc trấn an tạm thời không năng quyền gì cả. Nhà biện giải Steve Kumar khẳng định rằng, "Không có sự sống lại của Đấng Christ, sẽ không có Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo đứng hay ngã là tùy thuộc vào sự sống lại của Đấng Christ và đây chính là yếu tố làm cho Cơ Đốc Giáo độc đáo hơn các tôn giáo khác trên thế giới mà người lãnh đạo của họ đang nằm trong mồ mả."

Đúng vậy, chúng ta đều biết thi hài của những giáo chủ và những nhà lãnh đạo chính trị hiện đang nằm trong mồ mả chờ đợi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ một mình Đức Jesus đã sống lại từ cõi chết, và Ngài đã làm rúng động trời đất, ngay cả quyền lực của hỏa ngục. Ma quỷ và thế lực bóng tối phải run sợ khi chúng nghe đến "Danh Jesus và Ngài đã sống lại từ cõi chết!" Vì thế mà Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới đang thờ phượng phục vụ Chúa sống, Đấng hiện đang sống, chứ không phải đấng chết!

Khi Chúa Jesus còn ở trần gian Ngài đã nói trước về sự sống lại của Ngài với các môn đệ, "Bấy giờ, Ngài bắt đầu dạy các môn đồ rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ, sẽ bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo chối bỏ, và sẽ bị giết, và sau ba ngày sẽ sống lại" (Mác 8:31). Thật ra, sự sống lại của Ngài đã được các nhà tiên tri nói trước, và cũng được Ngài nói trước. Cái chết của Chúa Jesus không phải là ngẫu nhiên hoặc là cái tội giết người cần phải quyết. Thật ra, Thánh Kinh đã nói trước, Ngài phải chịu khổ hình và sống lại từ cõi chết. Ngài đã nói về biến cố tiên tri này trong nhiều cách và ngay cả sửng sốt đối với các môn đệ của Ngài.

Chẳng hạn, Chúa đã nói trước về sự sụp đổ đền thờ của người Do Thái (xảy ra sau CN70), rồi nói Ngài sẽ sống lại sau ba ngày, Ngài nói đến thân thể Ngài. Chúa Jesus đáp: "Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại." Người Do Thái lại nói: "Người ta xây dựng đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà Thầy lại nói sẽ dựng lại trong ba ngày sao?" Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài. Vì vậy, khi Ngài từ cõi chết sống lại, các môn đồ nhớ Ngài đã nói điều nầy, thì tin Thánh Kinh và lời Chúa Jesus đã nói" (Giăng 2:19-22).

Có thể một trong nhưng câu chuyện lạ thường và có thể gây ra tranh luận nhiều nhất trong cả Thánh Kinh khi Chúa nhắc đến nhà tiên tri Giôna bị một con sinh vật biển nuốt và sau đó ở trong bụng nó ba ngày. Chúa Jesus dùng câu chuyện này như một dấu hiệu về sự chết và sự sống lại của Ngài:

Ngài đáp: "Thế hệ gian ác, dâm loạn nầy tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng nhận được một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của nhà tiên tri Giôna. Vì như Giôna ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm" (Mat 12:39-40).

Các nhà tiên tri nói về sự sống lại này trong Thánh Kinh Cựu Ước, và những lời tiên tri mà các sứ đồ nói đến trong sự giảng dạy của họ:

Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi nỗi đau đớn thống khổ của sự chết, vì nó không thể cầm giữ Ngài được. Vì Đavít đã nói về Ngài rằng:

'Tôi luôn thấy Chúa ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi không hề bị rúng động. Do đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và thân xác tôi cũng sống trong hi vọng. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Ngài sẽ không để cho Đấng Thánh của Ngài bị hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống, cũng sẽ khiến tôi tràn đầy niềm vui trước mặt Ngài' (Công 2:25-28).

"Thưa anh em, tôi có thể nói quả quyết với anh em rằng tổ phụ Đavít là người đã chết, được an táng và hiện nay ngôi mộ của người vẫn còn ở giữa chúng ta. Nhưng người là một nhà tiên tri, biết Đức Chúa Trời đã thề hứa rằng Ngài sẽ đặt một người thuộc dòng dõi người ngồi trên ngai mình. Do đó, người đã thấy trước và nói về sự sống lại của Đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị bỏ nơi âm phủ, thân thể Ngài chẳng thấy sự hư nát" (Công 2:24-31).

Sự sống lại của Đấng Christ cung cấp cho nền tảng lời tiên tri và lịch sử cho một đức tin mạnh mẽ và vững chắc. Khi thiếu điều này thì hậu quả sẽ trở nên thê thảm cho đức tin chúng ta. Vì thế mà sự sống lại của Chúa Jesus là sự thử nghiệm tối hậu cho chân lý đức tin Cơ đốc. Khi ấy, sự sống lại hổ trợ sự cảm ứng hà hơi soi dẫn và sự đáng tin cậy của Thánh Kinh, chứ không phải điều ngược lại. Có người có lần gặp khủng hoảng đức tin khi họ khám phá ra điều khó hiểu trong Thánh Kinh mà họ không thể giải thích. Có người tìm cách giải quyết bằng cách kiên nhẫn và áp dụng luật không mâu thuẫn một cách khách quan hoặc luật của sự hiểu biết thông thường.

Cơ Đốc giáo đã tăng trưởng vì các sứ đồ giảng dạy và công bố Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, ứng nghiệm những lời tiên tri. Sự chết của Ngài làm thỏa mãn sự đòi hỏi của công lý vì vi phạm luật pháp Đức Chúa Trời, và cuộc đời toàn hảo của Ngài làm cho Ngài đủ điều kiện trở nên Chiên Con của Đức Chúa Trời, một sinh tế trong sáng tinh bạch không tì vết, cất đi tội lỗi của nhân loại.

Các sách Phúc Âm Tân Ước và các thư tín của sứ đồ Phaolô chưa được viết xuống gần hai thập niên, nhưng Hội Thánh Chúa tăng trưởng cách đột ngột và nhanh chóng trong thời đó. Cốt lõi chính của sứ điệp của các sứ đồ là hiện thực của sự sống lại của Đấng Christ từ cõi chết. Thật ra việc bảo vệ thẩm quyền Thánh Kinh là điều cần thiết và là một công tác đáng khâm phục của những học giả Thánh Kinh và những nhà thần học thuần túy, nhưng chúng ta không nên phải đi quá xa hơn điều Thánh Kinh nói đến về nội dung chính trong việc công bố Tin Lành. Thật ra, tôi nghe nhiều câu chuyện được kể lại thể nào sự sống lại của Đấng Christ đã cứu đức tin của nhiều người khỏi sự hoài nghi vì họ nhận thức rằng họ có thể tin cậy lời của Chúa Jesus vì Ngài từ cõi chết sống lại trong lịch sử vì Ngài là Chúa của lịch sử. Ấy là một phép lạ siêu nhiên phi thường mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Cho nên nếu Chúa Jesus thực sự sống lại từ cõi chết thì Ngài thật sự tiêu biểu cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên đất, và những sự thuật lại của các môn đệ của Ngài đều chính xác.

Chúa đã mong đợi sự chết và sự sống của Ngài để rồi Ngài chuẩn bị cho các môn đệ đầy đủ để truyền lại sự giảng dạy của Ngài cho những thế hệ tương lai. Thêm vào đó Đức Thánh Linh hướng dẫn những tác giả, lịch sử gia, và người góp nhặt Thánh Kinh như bác sĩ Luca để đảm bảo những thông tin đáng tin cậy được bảo tồn và duy trì. Vì thế mà Chúa Jesus hứa với các sứ đồ rằng Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở họ tất cả những điều Ngài dạy bảo, và Ngài sẽ dạy họ bất cứ điều gì khác mà họ cần am hiểu, "Nhưng Ðấng An Ủi, Ðức Thánh Linh, Ðấng Cha nhân danh Ta phái đến, sẽ dạy các ngươi mọi sự và sẽ làm các ngươi nhớ lại mọi điều Ta đã nói với các ngươi" (Giăng 14:26).

Chúa Jesus ủy thác cho các môn đệ đi truyền bá sứ điệp của Ngài cho muôn dân và Ngài hứa sẽ ở với họ cho đến cùng trái đất (Mathiơ 28:18-20). Cho nên chúng ta có thể biết chắc chắn rằng họ đã trung tín giảng dạy sứ điệp của Ngài và tiếp tục thuật lại chức vụ của Ngài cho đến hai thập niên. Họ cũng đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai để truyền lại những thông tin của Ngài cho thế hệ tới. Và các nhà lãnh đạo ấy cũng truyền lại truyền thống cho thế hệ tới nữa. Quá trình này cứ tiếp túc tốt đẹp sau khi các sách Phúc Âm được viết xuống và sao chép cho cả thế giới biết đến.

Clement, người thừa kế sứ đồ Phêrơ tại Rome viết:

Các sứ đồ tiếp nhận Phúc Âm cho chúng ta từ Chúa Jesus Christ; và Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời sai phái đến. Cho nên, Đấng Christ đến từ Đức Chúa Trời, và các sứ đồ đến từ Đấng Christ. Vậy thì, hai sự sắp xếp thứ tự này là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Tiếp nhận sự hướng dẫn dạy bảo của họ và đầy lòng tin cậy vì sự sống lại của Chúa Jesus Christ, và xác nhận trong đức tin bởi lời Đức Chúa Trời, họ đã thi hành trong sự đảm bảo hoàn hảo của Đức Thánh Linh, truyền giảng Tin Lành rằng Vương quốc Đức Chúa Trời đến gần. Họ đã truyền giảng khắp các miền quê và đô thị; và họ đã bổ nhiệm những người mới tin Chúa, thử nghiệm họ bởi Thánh Linh, trở thành giám mục và chấp sự cho những tín hữu tương lai.

Thánh Kinh tuyên bố rằng:

* Chúa Jesus bị đóng đinh và sống lại từ cõi chết trong lịch sử.

* Sứ sống lại của Ngài hợp thức hóa đặc tính của Ngài là Con Đức Chúa Trời.

* Tác phẩm Thánh Kinh Tân Ước, lịch sử mà nói, đáng tin cậy và làm chứng cho những sự kiện này.

* Do đó, cả lịch sử và Thánh Kinh xác nhận rằng Chúa Jesus Christ, Người Naxarét được sống lại từ cõi chết, ba ngày sau khi Ngài bị đóng đinh.

Nhà biện giải đại tài TS Gary Habermas thuộc đại học Liberty, tác giả cuốn, 'The Case for the Resurrection of Jesus' minh họa tầm quan trọng về sự độc đáo này khi ông thuyết trình về hiện thực của sự sống lại của Đấng Christ. Ông cầm cuốn Thánh Kinh trong tay và nói với khán giả, "Nếu cuốn Thánh Kinh này là Lời không sai được của Đức Chúa Trời, thì Chúa Jesus được sống lại từ cõi chết. Nếu cuốn Thánh Kinh này không không thể sai được nhưng vẫn còn đáng tin cậy, thì Chúa Jesus được sống lại từ cõi chết. Nhưng nếu như Thánh Kinh không đáng tin cậy cũng không không thể sai được? Chúa Jesus vẫn được sống lại từ cõi chết." TS Habermas đã nhấn mạnh vài câu logic vì đây là một chân lý quan trọng sống còn để nắm lấy khi chúng ta đối diện chướng ngại hoài nghi đang chờ đợi tín hữu trong Chúa Jesus trong xã hội ngày nay.

Chúng ta phải để ý về tầm quan trong của sự sống lại của Đấng Christ. Lịch sử có thể chỉ đến sự sống lại như sự giải thích tốt nhất về sự kiện, nhưng nó không thể nói cho chúng ta ý nghĩa trọn vẹn của nó là gì. Khi chúng ta đọc, học, nghiên cứu, suy gẫm, nhìn xem Thánh Kinh, chúng ta học được sự khôn ngoan thật giá trị, ý nghĩa thực sự của nó là gì.

Thí dụ đặc tính của Chúa Jesus được xác minh trong bức thư sứ đồ Phaolô viết cho người Rôma.

Phaolô, đầy tớ của Chúa Jesus Christ, được kêu gọi làm sứ đồ, được biệt riêng để rao giảng Tin Mừng mà Đức Chúa Trời, là Tin Mừng đã được hứa từ trước qua các nhà tiên tri của Ngài trong Thánh Kinh. Ấy là Tin Mừng về Con Ngài, là Đấng mà về mặt thể xác được sinh ra từ dòng vua Đavít, còn về thần thánh được xác chứng là Con Đức Chúa Trời đầy quyền năng qua sự sống lại từ cõi chết, đó là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta (Rôma 1:1-4).

Sự sống lại xác minh rằng Chúa Jesus thật là Con Đức Chúa Trời. Với rất nhiều điều phán dạy sâu sắc của Ngài, Ngài nói Ngài là ai. Ngài là sứ giả của Đức Chúa Trời tối cao, là đại diện Đức Chúa Trời, là Đấng Mêsia của Đức Chúa Trời, vì thế mà chúng ta cần phải biết chắc đặc tính của Đấng Christ đã được xác nhận bởi Đức Chúa Trời. Sự kiện này nhắc chúng ta về tầm quan trọng để xác minh đặc tính của Ngài. Chúng ta là ai phải được thành lập vượt xa hơn lời chứng của mình. Chúng ta không thể đến phi trường và mong được phép vào nơi an ninh mà không có sự xác nhận mình là ai. Sự sống lại của Đấng Christ từ cõi chết xác minh Ngài là ai. Trong cái thế giới hổn loạn trộm cướp đặc tính hay nhận diện và sự gian dối lừa đảo, chúng ta có thể có lòng tin, đặt lòng tin cậy nơi Chúa Jesus. Vì Ngài sống lại từ cõi chết, chúng ta có thể tin cậy rằng lời của Ngài là thật và đáng tin cậy. Lời của Chúa Jesus chính là lời của Đức Chúa Trời.

Mấy năm trước đây tôi đọc sách và nghe youtube liên quan đến trải nghiệm cận tử (tiếng Anh: near-death experience) là một trải nghiệm được kể lại bởi một người suýt chết hoặc đã bị chết lâm sàng và được cứu sống. Một số nhà khoa học tin rằng trải nghiệm này có thể được giải thích bằng các ảo giác do bộ não đang chết tạo ra. Tuy nhiên, mô hình này bị phản bác ngày càng mạnh bởi các nghiên cứu thực hiện tại Hà Lan và các nới khác. Những trải nghiệm cận tử là một ngành mê hoặc quyến rũ của cuộc nghiên cứu và có những lời chứng mà không thể gạt bỏ được như chỉ là ảo giác hoặc là sự sản xuất của một tâm trạng tâm thần thay đổi. Nhưng sự sống lại của Chúa Jesus không như những lời khẳng định này. Sau khi bị hình phạt tra tấn dã man, Đấng Christ đã bị đóng đinh và được chôn. Sau ba ngày, Ngài đã sống lại từ cõi chết như Ngài đã nói trước.

Biến cố này cho chúng ta thấy bằng chứng rất mạnh mẽ là có sự sống sau cái chết. Như Chúa Jesus đã nói với các môn đệ Ngài, "Ta đi chuẩn bị cho các người một chỗ" (Giăng 14:2). Sự thật Thiên Đàng tồn tại là căn cứ vào lời chứng năng quyền của Con Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta có niềm hi vọng thật, sự an ủi lớn trong sự kiện là sự tồn tại của chúng ta không chấm dứt với cái chết về thể xác. Vì thế mà những người tin cậy Chúa Jesus là những người lạc quan nhất trên mặt đất này vì họ có hi vọng sống và thật vì Ngài đi sắm sẵn cho họ một chỗ trên Thiên Đàng.

Sứ đồ Phaolô viết:

"Khi thân thể hư nát mặc lấy thân thể không bao giờ hư nát (bất diệt). Thân thể chết này sẽ mặc lấy thân thể không bao giờ chết (bất tử), thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép: "Sự chết bị nuốt mất bởi sự đắc thắng." "Hỡi sự chết, chiến thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của mầy ở đâu?" (ICô 15:54-55).

Sứ đồ Phaolô cũng viết thế nào chúng ta được làm sống lại trong tâm linh với Đấng Christ:

Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, do tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta. Ngay cả khi chúng ta còn chết trong các vi phạm của mình, Ngài đã làm cho chúng ta được cùng sống lại với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu và trong Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng được ngồi trên trời với Đấng Christ (Êph 2:4-6).

Chúa Jesus nói với nhà lãnh đạo tôn giáo Nicôđem là ông phải được sanh lại (Giăng 3:3). Lời Chúa qua môi miệng sứ đồ Phaolô hứa rằng, "Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là một tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới" (IICô 5:17). Lời tuyên bố này có nghĩa là chúng ta được biến hóa từ bên trong. Sự sống lại ban cho chúng ta năng quyền để sống một cuộc đời mới. Chúng ta không còn bị trói buộc làm theo xác thịt mong muốn. Vì năng quyền của sự sống lại của Đấng Christ có sẵn cho chúng ta, chúng ta nhờ ân sủng Chúa có thể sống một cuộc đời đáng tôn trọng và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phaolô cũng nhấn mạnh sự sống lại của Đấng Christ minh chứng sứ phán xét sắp tới của Ngài:

"Thế thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua thời kỳ ngu dốt đó; nhưng bây giờ, Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Vì Ngài đã định một ngày để phán xét cả thế gian theo lẽ công chính qua một Người Ngài đã lập, và để xác nhận cho thẩm quyền của Người đó trước mọi người, Ngài đã làm cho Người đó sống lại từ cõi chết" (Công 17:30-31).

Sự sống lại của Chúa Jesus là sự minh chứng quyền năng Ngài là Con Đức Chúa Trời và là Thẩm phán tối cao, Đấng mà chúng ta phải đối diện và khai trình vào ngày tận thế tại tòa án tối cao của Nước Trời. Đối với nhiều người, quan niệm về sự phán xét thật là kinh khiếp cho chúng ta suy nghĩ, nhưng khi phớt lờ hay làm ngơ chủ đề này thì nó cũng không thể gạt bỏ được hoặc là làm cho nó biến mất. Vì Chúa là Thẩm phán tối cao của Nước Trời, cho nên nhiệm vụ của Ngài là sẽ phán xét người sống và kẻ chết khi Ngài quang lâm với đại quyền đại vinh.

Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ phán xét thế gian qua Đấng Christ, Đấng được xức dầu. Sự thật một ngày gần đây khi tất cả chúng ta đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác (IICô 5:10; Rôma 14:10-12). Chúa kêu gọi chúng ta đến gần với Ngài, kháng cự tội ác và chọn đức công chính để sống khi còn trên đất. Khi chúng ta đọc lời Chúa trong Tân Ước, chúng ta thấy sứ điệp của sự phán xét sắp tới là một phần không thể thiếu khi trình bày, công bố Tin Lành Nước Trời của Hội Thánh đầu tiên cho dân tộc Do Thái. Trong khi chúng ta được kêu gọi phải thương xót và chớ phán xét người khác, tuy nhiên chúng ta đang hướng về ngày mà chúng ta ứng hầu trước Chúa Tể của vũ trụ trong cõi vĩnh hằng. Sự mong đợi này cần phải truyền cảm hứng chúng ta để chúng ta hết lòng phục vụ Đấng Christ, mở mang Hội Thánh Chúa, trung tín truyền bá Phúc Âm của Ngài.

Sự sống lại là sứ điệp chính của Hội Thánh đầu tiên:

Sự sống lại của Đấng Christ là cốt lõi của sứ điệp mà đã sinh ra Hội Thánh giữa một văn hóa thù địch. Khi chúng ta đọc, học, và nghiên cứu Thánh Kinh cách kỹ lưỡng, đặc biệt trong sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy có ít nhất mười biến cố quan trọng xảy ra trong lịch sử Hội Thánh Chúa liên quan đến sứ điệp về sự sống lại của Đấng Christ mà các sứ đồ trình bày trong nhiều nước khác nhau, thường là cho những nhà lãnh đạo lỗi lạc – có tôn giáo hay thế tục không có tôn giáo.

Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, năm mươi ngày sau khi Đấng Christ bị đóng đinh.

Sứ đồ Phêrơ lên tiếng công bố về Chúa Jesus cho người Do Thái ở thành Jerusalem:

"Thưa đồng bào Isơraen, xin hãy nghe tôi nói đây: Chúa Jesus người Naxarét đã được Đức Chúa Trời xác chứng trước anh chị em bằng những việc quyền năng, phép lạ, và dấu kỳ. Qua Ngài, Đức Chúa Trời đã thực hiện những điều đó giữa anh chị em như chính anh chị em đã biết. Ngài đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định và theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ông đã mượn tay những kẻ gian ác đóng đinh Ngài trên cây thập tự và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì sự chết không thể cầm giữ Ngài được" (Công 2:22-24).

Đoàn dân đông kinh ngạc khi một người què được chữa lành:

"Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isác và Đức Chúa Trời của Giacốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã tôn vinh đầy tớ Ngài là Chúa Jesus, Đấng mà anh chị em đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Philát trong khi ông ấy có ý định phóng thích Ngài. Anh em đã khước từ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà lại xin tha cho một kẻ sát nhân. Anh chị em đã giết Chúa của sự sống, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết; chúng tôi là những nhân chứng cho điều đó" (Công 3:13-15).

Khi nói với các nhà cầm quyền sau khi người què được chữa lành:

"Xin tất cả quý vị và toàn dân Isơraen hãy biết rằng: Ấy là nhờ danh của Chúa Jesus Christ người Naxarét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh trên cây thập tự, và Đức Chúa Trời đã làm sống lại từ cõi chết; chính nhờ danh Ngài mà người nầy được lành mạnh và hiện đứng trước mặt quý vị đây" (Công 4:10).

Các môn đệ bị các nhà lãnh đạo đe dọa vì họ tiếp tục công bố về Chúa Jesus:

"Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm cho Chúa Jesus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã tôn Đấng ấy lên bên phải Ngài làm Vua và Cứu Chúa để ban sự ăn năn và sự tha tội cho dân Isơraen. Chính chúng tôi là những nhân chứng cho các việc ấy cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng lời Ngài." Khi nghe những lời nầy thì họ giận điên lên và bàn mưu giết các sứ đồ (Công 5:30-33).

Khi Tin Lành đến với dân ngoại:

"Thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Chúa Jesus người Naxarét bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị tà ma ác quỷ khống chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng tôi là những nhân chứng về mọi điều Ngài đã làm ở Giuđê và Jerusalem. Người ta đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi. Nhưng ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại và hiện ra cách tỏ tường, không phải cho cả dân chúng, mà cho chúng tôi là những nhân chứng Đức Chúa Trời đã chọn trước, tức là những người đã ăn uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài đã truyền dạy chúng tôi phải rao giảng cho dân chúng, và minh chứng Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để phán xét người sống và kẻ chết. Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội" (Công 10:38-43).

Trong Nhà hội Do Thái:

"Vì dân chúng và các vị lãnh đạo của họ ở Jerusalem không nhận biết Chúa Jesus, cũng không hiểu các lời tiên tri mà người ta thường đọc mỗi ngày Sabát. Tuy nhiên, khi kết án Ngài, họ đã làm cho những lời tiên tri ấy được ứng nghiệm. Mặc dù chẳng tìm thấy lý do nào để lên án tử hình, họ vẫn yêu cầu Philát giết Ngài. Khi họ đã làm ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi thì hạ Ngài xuống khỏi cây thập tự và an táng trong mộ. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Ngài đã hiện ra cho những người theo Ngài từ Galiê lên Jerusalem; hiện nay họ đều làm chứng về Ngài cho dân chúng. Còn chúng tôi thì rao truyền cho anh em Tin Lành mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ chúng ta rằng Ngài đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta, là con cháu của họ, bằng cách khiến Chúa Jesus sống lại, như đã chép trong Thi Thiên thứ hai: 'Con là Con Ta, ngày nay Ta đã sinh ra Con.' Ngài đã khiến Chúa Jesus sống lại từ cõi chết, không bao giờ bị hư nát, như lời Ngài đã phán: 'Ta sẽ ban cho các con phước hạnh thánh và chắc chắn mà Ta đã hứa với Đavít.' Do đó, một Thi Thiên khác cũng có nói: 'Chúa sẽ không để cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát.' Thế mà sau khi phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại mình, vua Đavít đã qua đời, được chôn cất bên cạnh các tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát; còn Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại không hề kinh nghiệm sự hư nát" (Công 13:27-37).

Giới thiệu Tin Lành trong thành Thêsalônica:

"Theo thói quen, Phaolô đến nhà hội; trong ba ngày Sabát, ông biện luận với họ, lấy Thánh Kinh giải thích và chứng minh rằng Đấng Christ phải chịu khổ hình, rồi sống lại từ cõi chết. Ông nói: "Chúa Jesus nầy, Đấng tôi rao truyền cho các ông đây chính là Đấng Christ." Một số người trong họ được thuyết phục đi theo Phaolô và Sila; cũng có rất nhiều người Hi Lạp vốn thờ kính Đức Chúa Trời, và khá đông quý bà thuộc giới thượng lưu tin Chúa nữa" (Công 17:2-4).

Tại Athen giữa những thành phần trí thức ưu tú đang cầm quyền trong xã hội:

"Thế thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua thời kỳ ngu dốt đó; nhưng bây giờ, Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi Người Ngài đã lập. Và để xác chứng cho mọi người thấy, Ngài đã khiến Người sống lại từ cõi chết." Khi nghe nói về sự sống lại từ cõi chết, một số người chế giễu, nhưng một số khác lại nói: "Chúng tôi muốn nghe ông nói chuyện nầy một lần nữa" (Công 17:30-32).

Trước Thống đốc:

"Vì thế, khi họ đến đây, để khỏi mất thời gian, tôi chủ trì phiên tòa ngay hôm sau và ra lệnh dẫn đương sự đến. Các nguyên cáo đều đứng trước tòa, nhưng không thể buộc tội đương sự được một tội ác nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận về vài điều trong đạo riêng của họ và về một ông Jesus nào đó đã chết, mà Phaolô cứ quả quyết vẫn còn sống" (Công 25:17-19).

Trước Một Vị Vua:

"Nhưng tôi được Đức Chúa Trời phù hộ cho đến ngày nay, và vì vậy, tôi đứng đây làm chứng cho những người thấp kém lẫn những bậc chức quyền, không nói gì khác hơn là điều các nhà tiên tri và Môse đã báo trước phải xảy ra: tức là Đấng Christ phải chịu khổ hình, và là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, để rao truyền ánh sáng cho dân Do Thái cũng như các dân ngoại" (Công 26:22-23).

Khi sách Công Vụ Các Sứ Đồ kết thúc, Sứ đồ Phaolô đang ở thành Rôma, chờ đợi ứng hầu trước Hoàng đế Sêsa vì tội giảng Tin Lành Nước Đức Chúa Trời, ngay cả vinh quang sống lại của Đấng Christ. Tôi tin rằng sứ đồ Phaolô vẫn còn mãnh mẽ đứng dậy dũng cảm lên tiếng nói với Sêsa, như ông đã từng nói với Thống đốc, các vua chúa, và những bậc trí thức ưu tú thượng lưu, công bố sự sống lại của Đấng Christ từ cõi chết, và nói cho họ biết Ngài là Đấng đang cầm quyền tối cao trên đất, và là Thẩm phán tối cao của Nước Trời, và Ngài là Chúa của các chúa, Vua của các vua (Khải 17:14; ITim 6:15). Chính Chúa Jesus là Đấng sẽ phán xét người sống và kẻ chết khi Ngài trở lại thiết lập Vương Quốc Ngài, làm Vua tể trị vũ trụ (IITim 4:1).

Ở các nước Phương tây, ngay cả ở Á châu hay Việt Nam, chúng ta thường nghe các vị mục sư truyền đạo truyền giảng ân sủng và tình yêu của Chúa. Vì ấy là sứ điệp nổi bật trong những buổi chiến dịch truyền giảng trong nhà thờ cũng như ngoài trời. Dĩ nhiên tình yêu của Đức Chúa Trời đã thúc đẩy Ngài sai Chúa Jesus đến thế gian để cứu vớt nhân loại. Tuy nhiên, chỉ sự chết và sự sống lại của Ngài mới thành toàn đại mạng lệnh, sứ mạng cao trọng này. Do đó, sự sống lại của Christ là đề tài thật tuyệt vời, thật năng quyền trong sự giảng dạy của các sứ đồ thời bấy giờ, chứ không phải tình yêu hay ân sủng của Đức Chúa Trời.

Khi viết điều này không có nghĩa là tôi coi thường đề tài tình yêu hoặc ân sủng vĩ đại này, hoặc không hề giảng về tình yêu hay ân sủng của Đức Chúa Trời hoặc cho rằng hai đề tài này không quan trọng. Tôi chỉ phản ánh kinh nghiệm sống, kinh nghiệm phục vụ Chúa của sứ đồ Phêrơ và Phaolô khi hai người được Đức Thánh Linh soi dẫn cảm thúc công bố Tin Lành quyền năng của Đấng Christ và sự sống lại của Ngài khi đối diện với thế giới thù nghịch của để quốc La mã, một hệ thống đen tối gian ác chống cự lại Đạo của Chúa cách dã man trong thời bấy giờ. Sứ điệp mà các sứ đồ Chúa truyền giảng bày tỏ năng quyền của sự sống lại của Đấng Christ làm cho Hội Thánh Ngài đạt được kết quả vì nhiều người được cứu, đem vào Hội Thánh, bất chấp khó khan hay bắt bớ mà dường như không thể vượt qua được. Vì thế nếu chúng ta muốn kết quả như Hội Thánh đầu tiên, thì chúng ta phải giảng sứ điệp năng quyền mà các sứ đồ Chúa đã từng giảng. Mùa Phục sinh năm nay quý mục sư truyền đạo là đầy tớ Đức Chúa Trời tối cao sẽ giảng gì để đồng bào mình được cứu?

Thật vậy, Chúa Jesus là Chúa của lịch sử, là Đấng Christ của đức tin. Sự sống lại của Đấng Christ tách biệt Ngài khỏi những giáo chủ và tách biệt Cơ Đốc giáo khỏi tất cả những tôn giáo của thế gian. Thánh Kinh đã cho chúng ta thấy biến cố quan trọng này để xác minh đặc tính của Chúa Jesus và chân lý của lời Ngài. Nếu ai có thể bày tỏ Đấng Christ không sống lại, vậy thì đức tin Cơ đốc sẽ minh chứng sai.

Sự giải thích tốt nhất về sự kiện Chúa bị đóng đinh, ngôi mộ trống, những sự hiện ra của Chúa cho các môn đệ thấy sau khi cái chết của Ngài, và sự nổi lên đột ngột của đức tin Cơ đốc là Chúa Jesus sống lại từ cõi chết. Biến cố vĩ đại này là cốt lõi của sứ điệp hùng hồn mà các môn đệ Chúa giảng dạy và truyền bá cho muôn dân trên thế giới. Chân lý và năng quyền của sự sống lại của Đấng Christ mạnh mẽ thuyết phục, buộc các sứ đồ và môn đệ Ngài phải đi đến đế quốc thù địch La mã và công bố Đức Jesus Christ là Chúa. Đây là sứ điệp mà họ sẵn sàng hi sinh mạng sống mình và ban sự sống cho những người nghe và tin. Đồng thời, do lòng biết kính sợ Chúa và vì là Đại sứ của Đấng Christ, họ cố gắng thuyết phục mọi người phải giải hòa với Đức Chúa Trời (IICô 5:11,20), và cũng vì tình yêu của Đấng Christ cảm động thúc giục họ và họ không còn sống cho mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và đã sống lại cho họ (II Cô 5:14-15). Thêm vào đó, họ cũng không dám bất tuân khải tượng từ trời và đại mạng lệnh tối cao của Chúa và Vua Thiên Đàng (Công 26:19; Mathiơ 28-18-20) 

Anh chị em ơi, sự sống lại của Đấng Christ là trung tâm của Cơ Đốc giáo! Suốt cả lịch sử nhân loại, những vĩ nhân đến rồi đi, nhưng Đức Jesus, danh tiếng, và tư tưởng của Ngài vẫn còn sống mãi quang vinh muôn đời! Đồng thời, Ngài cũng luôn sống mãi trong lòng trong linh hồn của những người kính yêu Ngài. Hêrốt không thể giết Ngài, Satan không thể cám dỗ Ngài, tử thần không thể tiêu diệt Ngài, mồ mả kinh khiếp không thể cầm giữ được Ngài! Vì Đức Jesus là Đấng Hằng Hữu. Ngài là Đấng Tạo Hóa vĩnh hằng. Trước khi Abraham sinh ra đời, Ngài đã hiện hữu, đã tồn tại. Ai thấy Ngài là thấy Cha. Ai thấy Ngài là thấy chính Giavê Đức Chúa Trời. Ngài là Con đường, Chân lý, và Nguồn sống. Không ai có thể đến cùng Cha là Đức Chúa Trời nếu không qua Ngài. Ngài là Đấng Mêsia, là Đấng Christ. Ngài là Cha của cõi vĩnh hằng. Ngài là Chiên Con. Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài là Ngôi Lời vĩnh hằng. Ngài là Chúa là Vua đời đời. Ngài là Đấng Hằng Sống, Ngài cầm chìa khóa của tử thần và âm phủ vì Ngài có quyền trên tử thần hay sự chết. Vì thế mà Ngài phán, "Không ai có quyền cất lấy mạng sống Ta. Nhưng Ta tự mình phó cho. Ta có quyền phó mạng mình và Ta có quyền lấy lại" (Giăng 10:18). Ngài phán, "Ta là Sự sống lại và Sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết" (Giăng 11:25-26).

Vì thế mà nhà thần học kỳ cựu đáng kính TS James Packer chia sẻ vài cảm tưởng mình về sự sống lại của Ngài như sau, "Biến cố phục sinh bày tỏ thần tính của Chúa Jesus; xác nhận sự giảng dạy của Ngài có giá trị và chính đáng; chứng nhận công việc đền tội của Ngài được hoàn thành vì tội lỗi; xác nhận quyền tể trị hiện giờ và sự xuất hiện sắp đến của Ngài như vị Thẩm phán; đảm bảo chúng ta sự tha thứ, sự hiện diện, và năng quyền cá nhân của Ngài trong đời sống của nhiều người hôm nay là sự thật; đảm bảo sự hiện thân của mỗi tín hữu bởi sự sống lại trong thế giới sắp đến."

Anh chị em yêu dấu, không có sự sống lại của Đấng Christ thì không có Cơ Đốc giáo. Không có sự sống lại của Đấng Christ, thì không có Hội thánh và chúng ta cũng không nên đi nhà thờ vì đây chỉ là một câu lạc bộ tôn giáo mà thôi. Nhưng Tin mừng là Đấng Christ thực sự đã sống lại từ cõi chết. Hiện Ngài đang sống, đang sống trong lòng, trong cuộc đời của biết bao người trên thế giới này. Hiện Ngài đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời trên Nước Thiên Đàng. Chúa Jesus cũng đang sống trong lòng của anh chị em và tôi bởi Thánh Linh Ngài. Anh chị em và tôi chứng kiến điều đó, kinh nghiệm điều đó. Ấy là thực tại của Chúa, Ngài đang sống, đang tồn tại trong linh hồn của những kẻ dấu yêu của Ngài. Thật vậy, trong Chúa chúng ta được sống, hoạt động, và hiện hữu (Công 17:28).

Vì thế Chúa Jesus phán, "Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy" (Mat 16:18). Thật vậy, không quyền lực của âm phủ nào có thể thắng được Hội Thánh mà Chúa Jesus xây dựng. Hiện kẻ thù của Tin Lành hay Tin Mừng có thể bách hại, đe dọa, giết chết các thánh nhân của Ngài. Nhưng khi Chúa Jesus quang lâm, chúng sẽ bị Chúa phán xét nặng nề trước toà án chung thẩm Nước Trời và chính Chúa Jesus sẽ hủy diệt chúng và linh hồn họ sẽ bị trừng phạt khổ hình đời đời trong hỏa ngục kinh khiếp, nơi mà Chúa nói, 'lừa không hề tắt, giòi bọ không hề chết.'

Anh chị em ơi, sự sống lại của Đấng Christ là một sự kiện lịch sử. Sự chết, sự chôn cất, và sự sống lại của Chúa Jesus là trung tâm của mọi lịch sử loài người. Trong sự sống lại của Chúa Jesus Christ từ cõi chết, quyền năng Đức Chúa Trời được thể hiện, bày tỏ cho cả vũ trụ biết Ngài là Chúa. Quyền năng của sự sống lại của Chúa Jesus trực tiếp ảnh hưởng cách sâu xa cả cuộc đời chúng ta – quá khứ, hiện tại, và tương lai.

Anh chị em còn nhớ không? Sau khi Chúa Jesus bị đóng đinh, chịu thương khó, chịu chết trên cây thập tự, các môn đệ của Ngài đã thất vọng và họ cảm thấy bị đánh bại, không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, vì Thầy của mình đã chết rồi. Nhưng vài ngày sau, sau khi Chúa sống lại từ cõi chết, Ngài hiện ra cho họ thấy chính Ngài, hứa ban Đức Thánh Linh cho họ và quyền phép trên cao sẽ giáng trên họ. Sau khi họ được mặc lấy quyền phép từ trên cao bởi Thánh Linh, họ trở nên mạnh mẽ, đứng dậy trong thành Jerusalem công bố Phúc Âm, giảng Tin Mừng cách giản dị, với thái độ tinh thần dũng cảm không sợ hãi. Họ giống như sư tử gầm thét, công bố Tin Mừng với quyền năng Thánh Linh và quyền uy của Chúa từ trên cao. Họ tiếp tục giảng đạo Chúa mặc dầu họ bị bách hại, bỏ tù, hay bị đánh đập. Chúa hứa với họ, "Nhưng ít ngày nữa các ngươi sẽ được báptem bằng Đức Thánh Linh. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng và làm những nhân chứng của Ta tại Jerusalem, khắp miền Giuđê, miền Samari, cho đến tận cùng trái đất" (Công 1:5,8).

Sau khi Chúa Jesus ban cho các môn đệ đại mạng lệnh và phán với họ rằng: "Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh làm báptem cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế" (Mat 28:18-20). Từ khi đó trở đi, các môn đệ Chúa đi ra trong năng quyền, công bố sự sống lại của Ngài, làm chấn động thế giới. Điều gì đã xảy ra cho họ? Điều gì đã biến đổi họ từ trong ra? Họ thấy Chúa sống lại! Chúa hiện ra cho họ thấy!

Chính sứ đồ Phaolô đã ghi lại tường trình của các môn đệ Chúa sau khi Ngài sống lại từ cõi chết, "Ngài đã hiện ra cho Sêpha (Phêrơ), rồi cho nhóm mười hai sứ đồ. Sau đó, cùng một lúc, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em; phần lớn trong số nầy hiện vẫn còn sống, nhưng có vài người đã ngủ rồi. Ngài cũng hiện ra cho Giacơ, sau đó cho tất cả các sứ đồ. Sau hết, Ngài cũng hiện ra cho tôi (Phaolô) như cho một người sinh sau đẻ muộn. Vì tôi là người hèn mọn nhất trong các sứ đồ, một người không đáng được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay, và ân sủng của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác; nhưng nào phải tôi mà là ân sủng của Đức Chúa Trời ở với tôi. Vậy, dù tôi hay các sứ đồ thì đó là điều chúng tôi rao giảng và là điều anh em đã tin" (ICô 15:5-11).

Có một người nọ đi gặp người bạn là nhà tâm lý học và nói nếu 500 người cho rằng họ đã thấy Chúa Jesus sống lại sau khi Ngài chết, có phải đây chỉ là một ảo giác? Thì anh ta trả lời, 'Những ảo giác là một biến cố cá nhân. Còn nếu 500 người có cùng ảo giác, ấy là một phép lạ lớn.'

Các môn đệ thấy Chúa của họ. Chúa đã ban cho họ quyền năng và quyền uy để giảng Tin Lành về Nước Đức Chúa Trời, chữa lành các bịnh tật, giải cứu nhiều người khỏi tà ma ác quỷ và quyền lực của bóng tối. TS John Stott, môt học giả lỗi lạc, nay đã về với Chúa, mạnh mẽ tuyên bố, "Sự biến đổi của các môn đệ là sự kiện vĩ đại nhất cũng vì sự sống lại của Chúa Jesus." Thật vậy, sự sống lại của Chúa Jesus là biến cố vĩ đại và quan trọng nhất trong lịch sử thế giới và nhân loại và nó căn cứ vào sự kiện lịch sử rõ ràng và mãnh liệt nhất mà không ai có thể chối cãi được.

Tiếc thay, có những nhà hoài nghi vô thần mỗi năm thỉnh thoảng vào mùa Phục sinh, đưa ra những lý thuyết này lý thuyết nọ trên truyền hình TV hay Internet. Mục đích của họ là làm cho nhiều người tin Chúa nghi ngờ về sự sống lại của Chúa từ cõi chết, và tìm cách cản trở người khác đến với Chúa Jesus để nhận sự sống đời đời. Thánh Kinh có kể lại lòng vô tín của một sứ đồ của Chúa. Sau khi Chúa sống lại, Ngài hiện ra cho các môn đệ nhưng Thôma vắng mặt. Các môn đệ nói với Thôma: "Chúng tôi đã thấy Chúa." Nhưng Thôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh trong hai bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ có dấu đinh, và đặt bàn tay tôi vào hông Ngài, tôi sẽ không tin. Sau đó, Chúa hiện ra lần thứ hai, đứng giữa họ và nói: "Bình an cho các ngươi!" Rồi Ngài bảo Thôma: "Hãy để ngón tay người vào đây và xem hai bàn tay Ta, cũng hãy đưa bàn tay ngươi ra và đặt vào hông Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin!" Thôma trả lời và nói với Ngài, "Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!" Chúa Jesus nói với Thôma: "Có phải vì thấy Ta nên ngươi tin chăng? Phước cho những người chẳng hề thấy mà tin!" (Giăng 20:24-29).

Đối với tôi, sau khi đọc Thánh Kinh kỷ càng, nghiên cứu biết bao tài liệu sách vỡ thần học và biện giải về sự sống lại của Chúa, làm tôi càng tin cậy nơi Chúa Jesus và sự sống lại của Ngài hơn bao giơ cả. Mặc dù tôi không thấy Ngài đi nữa nhưng tôi vẫn tin Ngài như lời Ngài phán và tôi cảm thấy được khích lệ và truyền cảm hứng khi nghe Ngài nói, "Phước cho những người không thấy mà tin!" Đúng vậy, mặc dù tôi chưa thấy Ngài với con mắt xác thịt, nhưng tôi vẫn tin Ngài vì nhờ ân sủng bởi đức tin, tôi thấy Ngài, và tôi thấy Ngài với con mắt tâm linh, con mắt đức tin của tôi, và những sự kiện mà Thánh Kinh ghi lại, và tôi đã tin cậy Ngài, giao phó cả cuộc đời mình cho Ngài. Dù chưa thấy Ngài, nhưng tôi vẫn yêu mến Ngài vì Ngài đã yêu tôi trước và đã phó mạng sống mình vì tôi. Hiện tôi sống, nhưng không sống cho tôi, nhưng sống cho Ngài vì Ngài, và công bố rao truyền Tin Mừng của Ngài bất cứ tôi đi đâu, bằng mọi hình thức, vì Ngài là Cứu Chúa tôi.

Lời Chúa phán, "Ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu." Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào? Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Như có lời chép: "Bàn chân của những người truyền rao Tin Lành thật xinh đẹp biết bao!" (Rôma 10:13-15; Êsai 52:7). Ôi tôi thật thích câu nói cao trọng này, "Bàn chân của những người truyền rao Tin Lành thật xinh đẹp biết bao!" Vì thế mà tôi biết rằng chỉ Tinh Lành của Đấng Christ thôi mới có thể cứu linh hồn của loài người khỏi tội và sự phán xét sắp tới khi Ngài quang lâm. Linh hồn tôi lấy làm sung sướng biết bao, khi biết tội mình được tha, linh hồn mình được cứu, và tên mình được ghi trên trời trong Sách Sự Sống của Chiên Con.

Vì thế sau khi đọc Lời Chúa, kinh nghiệm tình yêu bao la của Chúa như sứ đồ Phaolô mô tả là ông, "cầu nguyện để anh chị em ở Hội Thánh Êphêsô đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương; để cùng với tất cả các thánh đồ, và họ có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, và biết được tình yêu của Đấng Christ, là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để họ được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời" (Êph 3:17-19). Cho nên sau khi kinh nghiệm tình yêu vô biên của Chúa, tôi không thể nào im lặng, mà chỉ biết công bố sự chết và sự sống lại của Ngài cho đến khi Ngài đến (Công 11:26; IPhê 1:3; ICô 15:14).

Linh hồn tôi cảm thấy được an ủi và gây dựng khi đọc những dòng chữ của sứ đồ Phêrơ, người chăn bầy, khích lệ Hội Thánh Chúa và con cái Ngài ngày xưa để có niềm hi vọng, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đấng Christ, trong lúc chịu thử thách: "Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Chúa Jesus Christ, và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trên Thiên Đàng cho anh em, là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng! Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách; để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng — dù vàng đã được thử lửa, vẫn có thể hư hoại — đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Jesus Christ hiện đến. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài anh em vẫn tin Ngài, và hân hoan trong niềm vui rạng ngời, khôn tả; vì anh em nhận được thành quả của đức tin, là sự cứu rỗi linh hồn mình" (IPhê 1:3-9).

Sự thật mà nói, kẻ thù của Tin Lành luôn tìm mọi cách chống đối chê cười nhạo báng Đạo Chúa, nhưng không ai trên đời này, ngay cả bác sĩ phẫu thuật hay nhà khoa học đại tài và uyên thâm nào có thể sản xuất thi hài của Chúa. Ngôi mộ của Ngài thật sự trống không! Nếu có người nói, "Đây là thi hài của Jesus thì Cơ Đốc giáo sẽ không còn tồn tại và sẽ biến mất trong chốc lát." Nhưng Đấng Christ, Ngài đã sống lại từ cõi chết. Ngài thực sự sống lại từ cõi chết. Ngài đã hiện ra cho rất nhiều người thấy. Hiện Ngài đang sống, đang sống trong lòng trong linh hồn của những người yêu kính Ngài.

Do đó mà sứ đồ Phaolô viết lên những lời biện giải thật hùng hồn, mạnh mẽ, năng quyền, và sâu sắc trong sách Côrinhtô thứ nhất đoạn 15 nhấn mạnh sự sống lại của Đấng Christ, "Nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích" (ICô 15:17). Đi nhà thờ mỗi tuần, đi thông công mỗi tuần, đi học Thánh Kinh mỗi tuần, đi cầu nguyện mỗi tuần, sống cuộc sống Cơ đốc mỗi tuần chỉ là những sự tập luyện vô dụng không đáng kể, không ích lợi gì nếu chính Chúa Jesus và thân thể Ngài không sống lại từ cõi chết. Không có sự sống lại của Đấng Christ, chúng ta có thể quên mất Đức Chúa Trời, Hội Thánh, và làm theo những luân thường đạo lý của người đời và chúng ta chỉ biết ăn uống vì ngày mai chúng ta sẽ chết! (ICô 15:32).

Trái lại, nếu Đấng Christ sống lại từ cõi chết, thì Ngài hiện đang sống giữa chúng ta ngay giờ phút này, và chúng ta có thể biết Ngài cách cá nhân và có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Trong sách Côrinhtô thứ nhất đoạn 15 từ câu 1 đến câu 58 cho chúng ta sự đảm bảo và chắc chắn tội chúng ta được tha. Sứ đồ Phaolô đã mạnh mẽ nói điều này, "Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh chị em những gì chính tôi đã nhận lãnh, đó là Ðấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Thánh Kinh" (c3) và Đấng Christ đã đánh bại bẻ gãy quyền lực của tử thần (hay sự chết), đúng vậy, "Tử thần bị nuốt mất trong sự đắc thắng" (c54).

Nói cách khác, "Tử thần bị Đấng Toàn Năng Chiến Thắng tiêu diệt." Hơn nữa Chúa hứa chúng ta cũng sẽ sống lại một ngày nào đó, "Do Chúa Cứu Thế mọi người đều sẽ sống lại" (c22). Vì thế mà chúng ta có thể tin cậy Đấng Christ vì Ngài là Đấng siêu việt tối cao cầm quyền trên thế giới và cả vũ trụ này, "Vì Đức Chúa Trời bắt vạn vật đầu phục dưới chân Ngài. Khi nói vạn vật đầu phục Ngài, tất nhiên ngoại trừ Đức Chúa Trời, là Đấng khiến vạn vật đầu phục Chúa Cứu Thế" (c27). Và Ngài sẽ ban cho chúng ta sự chiến thắng cuối cùng (c57) và chương trình cho cuộc đời chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô mới khuyến khích những người đã và đang phục vụ Đấng Christ với những lời khích lệ như sau, "Vậy thưa anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu" (c58).

Hiện Chúa Jesus đang ngồi trên Ngai Đức Chúa Trời trong Nước Thiên Đàng cầu thay cho Hội thánh Ngài, cho các thánh nhân của Ngài, cho anh chị em, cho tôi là những người được cứu chuộc bởi huyết báu của Ngài. Chúa Jesus sẽ quang lâm để đem chúng ta về Thiên Quốc. Chúa sẽ lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến cùng các thiên sứ thánh của Ngài. Ngày tương gần đây, "Chúa sẽ lau ráo mọi giọt nước mắt khỏi mắt chúng ta. Sự chết sẽ không còn nữa; tang chế, đau buồn, khóc than sẽ không còn nữa" (Khải huyền 21:4).

Anh chị em có thấy Chúa trong đời sống mình? Quý vị có tin, Chúa Jesus đang ở với anh chị em bởi Thánh Linh Ngài không? Thánh Phaolô nói, "Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; bây giờ tôi sống trong thân xác nầy là sống trong đức tin vào Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi" (Gal 2:20).

Anh chị em có kinh nghiệm Đấng Christ sống lại chưa? Có thể, anh chị em đi nhà thờ nhiều năm nhưng không bao giờ cảm nghiệm, kinh nghiệm, gặp Đấng Christ hằng sống trong cuộc đời mình. Anh chị em đi nhà thờ cả đời nhưng không bao giờ cầu nguyện tương giao với Ngài, kinh nghiệm sự hiện diện Ngài trong đời sống mình vì anh chị em không sống bởi quyền năng của sự sống lại của Ngài. Anh chị em ơi, Chúa đang ở đây, Ngài đang ở với chúng ta trong khi chúng ta đọc dòng chữ này. Ngài đang ở giữa chúng ta bởi Thánh Linh Ngài. Ngài là Immanuen – Đức Chúa Trời ở với chúng ta.

Anh chị em yêu dấu, nếu bạn không biết Chúa Jesus và chưa bao giờ kinh nghiệm tình yêu, ân sủng, và lòng thương xót của Ngài. Tôi mời anh chị em đến với Ngài ngay bây giờ, mời Ngài vào cuộc đời mình để làm Chúa làm vua của cuộc đời. Thánh Kinh phán, "Vì nếu miệng bạn thành thật xưng nhận Chúa Jesus là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết, bạn sẽ được cứu" (Rôma 10:9). Là người tin cậy Chúa Jesus với cuộc đời mình, chúng ta được kể là công chính bởi sự chết và sự sống lại của Đấng Christ.

Quý vị đã kinh nghiệm quyền năng của Chúa Cứu Thế hoặc quyền năng sống lại của Ngài sống trong mình chưa? Để xin Ngài tha thứ tất cả tội lỗi vi phạm của mình. Quý vị phải nhìn nhận mình là tội nhân, không thể tự cứu mình khỏi tội, ăn năn tội mình, và tin nhận Chúa Jesus Christ chết trên cây thập tự vì tội của mình. Ngài được chôn và Ngài là Con Đức Chúa Trời – Ngài sống lại từ cõi chết. Quý vị tiếp nhận Jesus, Đấng sống lại làm Chúa Cứu Thế và Chúa đời mình. Quyền năng duy nhất trong vũ trụ có thể giải quyết tội lỗi của quý vị, mặc cảm phạm tội của quý vị, thất bại của quý vị là quyền năng sống lại của Chúa Jesus Christ.

Khi quý vị tin cậy Chúa Jesus hằng sống làm Chúa Cứu Thế và Chúa của đời mình, thì quyền năng sống lại của Đấng Christ sẽ cất đi tất cả tội lỗi mình. Với quyền năng sống lại của Ngài đang sống trong chúng ta, không gì mà chúng ta không thể thắng được, ngay ma quỷ và quyền lực tối tăm.

Anh chị em yêu dấu, bạn có yêu mến Thiên Chúa không? Anh chị em có yêu Chúa Jesus không? Nếu anh chị em yêu kính Chúa Jesus với tất cả linh hồn thì cuộc đời anh chị em sẽ không chấm dứt với cái chết đâu. Anh chị em sẽ sống lại từ cõi chết khi anh chị em nghe tiếng gọi của Con Đức Chúa Trời – Chúa Cứu Thế Jesus.

Chúa Jesus phán, "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, giờ sắp đến và bây giờ đã đến, khi người chết sẽ nghe tiếng Con Đức Chúa Trời, và ai nghe sẽ sống." "Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin Ta sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai đang sống mà tin Ta sẽ không bao giờ chết!" (Giăng 5:24; 12:25-26).

Đức Chúa Trời có năng quyền làm cho chúng ta sống lại trong Ngài vì Chúa Jesus sống lại. Quyền năng của sự sống lại của Ngài không chỉ thắng sự chết của mình, nhưng một ngày gần đây nó sẽ tiêu diệt Satan và sự cầm giữ tử thần của nó trên tất cả chúng ta.

Đấng Christ phải trị vì cho đến khi Ngài đặt mọi kẻ thù của Ngài dưới chân Ngài. Và kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết... Khi vạn vật đầu phục Chúa Cứu Thế, đến lượt chính Ngài đầu phục Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời cầm quyền tuyệt đối (ICô 15:25-26,28).

Vì Chúa Jesus đã từ cõi chết sống lại, những người Cơ đốc nhân chân thật tin theo Ngài không bao giờ phải sợ Satan, ma quỷ, ngay cả sự chết nữa. Sự sống lại của Chúa đã làm rúng động quyền lực của hỏa ngục. Những ác quỷ phải run sợ khi chúng biết Chúa Jesus đã sống lại từ cõi chết. Chúa nắm chìa khóa của sự sống và sự chết. Chúa nắm chìa khóa Thiên Đàng và Âm phủ. Vì thế mà ai hết lòng tin Ngài, sẽ không bị rúng động. Ai tin Ngài sẽ không run sợ. Khi Chúa quang lâm để xét xử người sống và kẻ chết, Ngài sẽ quăng Satan vào hỏa ngục và nó sẽ bị xiềng xích đời đời.

Thánh Kinh phán dạy, "Lý do, Jesus, Con Ðức Chúa Trời đã xuất hiện là để hủy diệt công việc của ma quỷ" (IGiăng 3:8).

Anh chị em yêu dấu, sự sống lại của Chúa Jesus mang lại niềm hi vọng lớn cho cả nhân loại, cho chúng ta là những được cứu chuộc. Một ngày tương lai, không sớm thì muộn, tim chúng ta sẽ ngừng đập, chúng ta sẽ chết và sẽ trực diện gặp Đấng Tạo hóa của chúng ta mặt đối mặt. Thánh Kinh phán, "Theo như đã định cho con người, thì phải chết một lần, rồi chịu phán xét" (Hêb 9:27).

Hỡi độc giả thân thương,

Hãy nghe tiếng phán hùng hồn đầy năng quyền của Chúa Jesus:

Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời, thoát khỏi sự phán xét, nhưng đã vượt từ cõi chết mà vào cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, giờ sắp đến và bây giờ đã đến, khi người chết sẽ nghe tiếng Con Ðức Chúa Trời, và ai nghe sẽ sống. Vì như Cha có sự sống trong Ngài thể nào, Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong Con thể ấy. Cha đã trao thẩm quyền thực thi phán xét cho Con, vì Con là Con Người. Chớ ngạc nhiên về điều nầy, vì giờ đến, khi mọi kẻ trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài và bước ra. Ai làm điều thiện sẽ sống lại để hưởng sự sống, và kẻ làm điều ác sẽ sống lại để chịu phán xét (Giăng 5:24-29).

Tôi xin mời quý vị anh chị em và độc giả thân thương chưa tin nhận Chúa, hãy đến với Chúa Jesus hôm nay để nhận lấy sự tha thứ, tình yêu, và sự thương xót của Ngài. Đừng trể nải vì hôm nay là ngày cứu rỗi lớn, vì các bạn sẽ không có cơ hội thứ hai khi tim bạn ngừng đập, nhắm mắt tắt hơi và bạn phải đối diện với Đấng Tạo Hóa, Thẩm Phán tối cao của Nước Trời. Chúa Cứu Thế Jesus chính là Đấng ấy. Vì thế, nếu bạn hết lòng kêu cầu Danh Chúa Jesus chắc chắn bạn sẽ được cứu!

"AI KÊU CẦU DANH CHÚA JESUS SẼ ĐƯỢC CỨU!"

TS Christian Le PhD

Chủ bút/Sáng lập viên
SỨ ĐIỆP CỦA SỰ SỐNG

www.facebook.com/groups/SDCSS/

1177 lượt xem
Các bài trước
Ai đã giết Chúa Giê-su? (18/04/2019)
Bạn Đang Ngủ À? (18/04/2019)
THAM VỌNG (10/04/2019)
CUỘC SỐNG TẤT CẢ LÀ VỀ CÁC MỐI QUAN HỆ (03/04/2019)
Lót Định Cư Tại Sô-đôm (23/03/2019)
GÓP NHẶT VÀI TIN TỨC VỀ ĐỀN THỜ JERUSALEM (19/03/2019)
Không Hại Được Bạn, Ma Quỷ Sẽ Làm Cho Bạn Bận Rộn (15/03/2019)
KẾ HOẠCH 7000 NĂM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (12/03/2019)
CON SỐ 70 TRONG KINH THÁNH (05/03/2019)
NGỪỜI CHĂN BẦY VÀ ĐỨC THÁNH LINH (02/03/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 69&70 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ ĐI MỘT MÌNH
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI YẾU ĐUỐI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
ĐÁNH THỨC LƯƠNG TÂM
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
NGÀY TỰU TRƯỜNG CỦA NIÊN HỌC 2020-2021
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 08/08/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 2
 
Nghiệm và Sống  
Tay Đánh Lưới Cứu Người
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
ĐỔ ĐẦY VÀ HÃY MÚC
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Những chiều kích ảnh hưởng gì, Môn đồ thật cần phải có?
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Nợ Yêu Thương
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CÓ THẬT - Tiếng Nói Quê Hương Aug 08 2020
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚA ĐANG PHỤC HỒI - Cô Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
SỰ THẬT ĐẰNG SAU SỰ CÔ ĐƠN
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC