Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA CÁCH CÁ NHÂN
Ngày 25/04/2019

TS Christian Le PhD


Biết bao câu hỏi mà chúng ta có thể hỏi về Thiên Chúa tối cao. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta cần phải hỏi là làm thể nào chúng ta kinh nghiệm được mối quan hệ riêng tư mật thiết với Thiên Chúa hằng sống?

Vì Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo. Qua con mắt của Thiên Chúa, Cơ Đốc giáo thật ra là mối quan hệ hay tương giao với Thiên Chúa hằng sống!

Có người đi nhà thờ cả đời, khi được mời cầu nguyện thì họ nói,’ Tôi không biết cầu nguyện, để cho người khác cầu nguyện thay tôi đi.’ Tôi cảm thấy hơi lạ. Đi nhà thờ cả đời mà nói, ‘Tôi không biết cầu nguyện?’ Họ trả lời như vậy minh chứng rằng họ thực sự không biết Thiên Chúa, họ không có sự tương giao riêng tư với Thiên Chúa hằng sống là Đấng mà họ đến thờ phượng ở trong Thánh đường mỗi tuần.

Khi suy nghĩ và viết điều này làm tôi phản ánh điều Chúa phán dạy đầy thẩm quyền của Ngài và Ngài đã cảnh báo các môn đệ Ngài rằng:

“Không phải hễ ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ thì sẽ được vào vương quốc thiên đàng đâu, nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người nói với Ta rằng, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi há chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, hoặc nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, hoặc nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?’ Bấy giờ Ta sẽ đáp với chúng, ‘Ta không hề biết các ngươi bao giờ; hỡi bọn làm việc gian tà, hãy đi ngay cho khuất mắt Ta’” (Mathiơ 7:21-23).

Chúa nói vào 'ngày đó' tức là 'ngày phán xét lớn' trước tòa án trắng và lớn, tòa án chung thẩm Nước Trời mà họ sẽ đứng trước mặt Chúa mà nói với Ngài rằng, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ. Nhưng Chúa lại phán với họ: ‘Ta không hề biết các ngươi bao giờ, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!’”

Chúng ta hãy lắng nghe Chúa nói ngay cả những người đã từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ. Nhưng Ngài lại phán với họ rằng, ‘Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta.’ Chúa đã nói điều này, lời tiên tri này hơn 2000 năm qua vì Ngài đã thấy trước và đã biết trước có nhiều giáo sư giả, tiên tri giả sẽ nổi dậy và có nhiều người đã theo Ngài là môn đồ giả từ thời bấy giờ, thời của Chúa cho đến thời chúng ta đang sống trước khi Chúa quang lâm. Họ theo Ngài với một động cơ không ngay thẳng. Họ theo Ngài với một động cơ không trong sạch. Họ theo Ngài là vì những gì họ đã nhận được, những ích lợi thuộc thể mà thôi, vì được ăn bánh no nê mà Chúa hóa ra.

Vì thế Chúa mới nói với họ rằng, ‘Đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời, là thức ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Đấng mà Đức Chúa Trời, là Cha, đã ấn chứng cho’ (Giăng 6:27). Ngay cả ngày nay có người theo Ngài phục vụ Ngài là vì cái bụng, vì miếng ăn, vì lợi lộc, vì thấy phép lạ, vì tham tiền bạc, vì nổi tiếng, vì danh vọng, vì vinh quang của chính mình, chứ không vì vinh quang của Chúa, vì thế họ đã cướp lấy vinh quang của Chúa, không dâng vinh quang cho Ngài, ngay cả họ không chịu làm theo ý muốn của Chúa Cha trên trời là những sự dạy dỗ sâu sắc cao siêu đầy quyền năng và quyền uy của Chúa, khuôn vàn thước ngọc của Ngài. Họ không chịu nghe lời Chúa dạy, vâng phục mạng lệnh của Ngài. Chúa nhìn thấy lòng dạ ác độc và ý tưởng xấu xa của những người này mà Ngài phải nặng lời nói với họ, ‘Ta không hề biết các ngươi bao giờ, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!’

Khi Chúa nói ‘Ta không hề biết các ngươi bao giờ,’ ngụ ý là các môn đệ giả ấy cho rằng nói rằng họ biết Ngài, nhưng sự thật họ không hề biết Ngài bao giờ và có mối tương giao cá nhân mật thiết với Ngài và Chúa cũng không hề biết họ bao giờ và không có mối quan hệ thân thiết với họ. Họ có thể nói họ biết Chúa, họ đi theo Chúa cả đời, và họ đi lễ đi nhà thờ lâu lắm rồi, từ hồi nhỏ thế mà. Họ đã làm báptem, họ đã ăn hiền ở lành, họ ăn chay, họ đã tu thân ép xác, họ đã tụng kinh, họ không giết ai cả, ngay cả một con trâu, một con bò, một con heo, một con gà, một con vịt, một con ruồi, một con muỗi cũng không. Nhưng điều quan trọng hơn hết là Ngài có biết họ hay không! Có lúc chúng ta phải tự hỏi mình rằng, ‘Chúa có hề biết tôi bao giờ chưa?’ Chúa có biết tôi cách cá nhân không?

Sứ đồ Phaolô kêu gọi chúng ta, 'Hãy tự xét, xem mình có sống trong đức tin chăng! Và hãy tự kiểm điểm chính mình' (2 Côrinhtô 13:5). Có người trong thời Sứ đồ Phaolô cho mình là sứ đồ, cho mình là tiên tri nhưng sự thật họ là sứ đồ giả, tiên tri giả và là kẻ lừa dối. Họ ngụy trang giả vờ làm sứ đồ của Đấng Christ. Chính quỷ Satan cũng thường ngụy trang, mạo làm thiên sứ sáng láng. Nên đầy tớ nó mạo làm đầy tớ của sự công chính, mạo làm người phục vụ Đức Chúa Trời (2 Côrinhtô 11:13-15).

Quý độc giả dấu yêu, bạn có biết Chúa không? Bạn có mối quan hệ cá nhân mật thiết với Chúa không? Bạn có lòng kính sợ Chúa không khi nghe những lời quở trách phán xét nghiêm chính của Chúa? Còn tôi, linh hồn tôi, khi tôi nghe lời Chúa phán tôi cảm thấy run sợ và kính sợ Ngài, cũng như mỗi lần tôi nghe thấy sấm sét trên trời thì Thánh Linh đặt sự kính sợ Chúa trong linh hồn tôi, làm tôi phải biết kính sợ Ngài và ghét điều ác, tội lỗi, và những điều làm cho Chúa buồn lòng.

Khi tôi đọc Thánh Kinh Lời Chúa, tôi nghe Giavê Thiên Chúa tối cao phán với tôi qua lời của Ngài rằng, ‘Đây là người mà Ta xem trọng, là người khiêm nhường, có tâm linh thống hối đau buồn, nghe lời Ta phán mà run sợ’ (Êsai 66:2). Hỡi anh chị em yêu dấu, mỗi lần nghe Lời Chúa phán thì anh chị em có run sợ không, và kính sợ Chúa không?

Thật đáng buồn thay, nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay thường đề cao tôn vinh những người làm phép lạ, nói tiên tri, ngay cả đuổi quỷ. Mà ít người chịu nghe lời cảnh báo của Chúa. ‘Ta không hề biết các ngươi bao giờ, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!’ Có nhiều người ngay cả mục sư truyền đạo đã thần tượng người làm phép lạ và luôn tìm kiếm đến họ, thay vì Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa của phép lạ. Họ hy vọng quá cao nơi những người này thay vì đặt hy vọng nơi Thiên Chúa tối cao và vâng theo mạng lệnh Chúa rao truyền Tin Mừng để cứu người ở quê hương mình.

Bây giờ chúng ta cùng nhau trở lại với câu hỏi quan trọng nhất, ‘Làm sao, làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm được một mối quan hệ cá nhân, mật thiết với Thiên Chúa hằng sống và tối cao?’

Thật ra Thiên Chúa có một quá trình thật dài để hình thành mối quan hệ cá nhân với quý vị, là độc giả của trang SỨ ĐIỆP CỦA SỰ SỐNG. Chúa có một chương trình thật huyền nhiệm và tuyệt vời cho loài người, cho quý vị độc giả. Chính Ngài đã rời Nước Thiên đàng là quê hương của Ngài, trong thân vị của Con Ngài là Đức Jesus. Ngài đã chịu chết với cái chết thật ghê gớm, khủng khiếp, và tàn nhẫn, và Ngài đã sống lại từ cõi chết để ban cho bạn một đời sống mới trong Ngài. Chúa đã làm mọi điều này vì Ngài là Thiên Chúa là Đấng đam mê muốn có mối quan hệ với quý vị và các bạn. Chúa không muốn quý vị có mối quan hệ với thần nào khác ngay cả thờ một thần vô tri vô giác nào khác, ngoài Ngài (Xuất Hành 34:14).

Câu hỏi là làm thế nào quý vị thật sự có thể biết Thiên Chúa cách cá nhân? Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Chúa yêu bạn với một tình yêu đời đời, tình yêu vĩnh hằng. Thánh Kinh đã mạc khải nói lên điều này, trái tim của Thiên Chúa cho cả nhân loại lầm than, ‘Tình yêu thật, tình yêu đích thực của Thiên Chúa được thể hiện rằng - không phải chúng ta yêu Ðức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta, sai Con Ngài đến hy sinh chuộc tội chúng ta’ (1 Giăng 4:10). Thiên Chúa có chương trình kỳ diệu cho quý vị các bạn để biết Ngài một cách riêng tư. Lời Chúa phán rằng, ‘Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Ðức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng mà Cha sai đến’ (Giăng 17:3).

Chúa Jesus đã đến thế gian để mỗi một người trong chúng ta có thể nhận biết và hiểu rỏ Thiên Chúa một cách cá nhân. Chỉ có Chúa Jesus mới có thể mang lại ý nghĩa và mục đích thật cho đời sống con người. Vì thế sự sống đời đời đòi hỏi biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus, và có mối quan hệ riêng tư với Thiên Chúa trong Chúa Jesus. Vì thế mà lòng mong ước sâu xa nhất của Sứ đồ Phaolô là được biết Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của mình là điều cao quý vô vàn (Philíp 3:8). Sứ đồ Giăng viết rằng, ‘Chúng ta cũng biết rằng Con Ðức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta tri thức, để chúng ta có thể biết Ðấng Chân Thật, và chúng ta ở trong Ngài, là Ðấng Chân Thật, vì chúng ta ở trong Con Ngài, Ðức Chúa Jesus Christ. Chính Ngài là Ðức Chúa Trời Chân Thật và sự sống đời đời’ (1 Giăng 5:2).

Quý vị các bạn phải tự hỏi mình, ‘Điều gì cản trở tôi nhận biết Thiên Chúa cách cá nhân hay riêng tư?’

Thánh Kinh phán dạy rằng, ‘Loài người đầy tội lỗi và là con người ai cũng có tội cả.’ Cho nên Lời Chúa phán dạy rõ ràng, ‘Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa’ (Rôma 3:23). Mặc dầu loài người chúng ta được dựng nên trong hình ảnh của Thiên Chúa để có mối quan hệ với Thiên Chúa, nhưng vì lòng người có khuynh hướng tự cho mình là tâm điểm, chúng ta đã chọn cho mình một lối sống độc lập, không cần đến Thiên Chúa và bất vâng phục Ngài và lời của Ngài.

Ý chí bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ này là đặc điểm được mô tả bằng thái độ, hành động cố tình phản nghịch hoặc thủ động cách thờ ơ lãnh đạm trước lời phán dạy của Thiên Chúa. Ấy là bằng chứng cụ thể của sự tự cho mình là tâm điểm mà Thánh Kinh gọi là tội lỗi. Vì thế mà loài người đã bị ngăn cách khỏi Thiên Chúa hằng sống mà Thánh Kinh kết án rằng, ‘Tiền công của tội lỗi là sự chết’ (Rôma 6:23). Cái chết mà Sứ đồ Phaolô nói ở đây không phải chỉ là cái chết thể xác, mà là cái chết tâm linh, phân cách khỏi Thiên Chúa hằng sống. Có nghĩa là ‘những kẻ không biết Ðức Chúa Trời và không vâng phục Tin Lành (hoặc Tin Mừng) của Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta... sẽ bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục, vĩnh viễn xa cách mặt Chúa, không còn thấy vinh quang của quyền năng Ngài’ (2 Thêsalônica 1:8-9).

Nhưng tình yêu Thiên Chúa thật vĩ đại, thật lớn lao biết bao. Trái tim của Ngài đầy lòng nhân từ và thương xót. Ngài không muốn một linh hồn nào, một người nào trên mặt đất này bị chết mất, hư vong, và khổ hình mãi mãi. Cho nên Ngài tìm cách mở đường, bắc cầu nối lại mối quan hệ giữa trời và người bằng cách nhập thể làm người trong thân vị của Đức Chúa Jesus, Con Ngài. Và Chính Đức Chúa Jesus là sự cung cấp thiên thượng duy nhất của Thiên Chúa vì tội lỗi chúng ta. Qua Ngài và chỉ qua Ngài mà thôi, chúng ta có thể biết được Thiên Chúa cách riêng tư và chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được tình yêu đậm sâu vô biên của Ngài.

Thánh Kinh cho rằng, ‘Đấng Christ hoặc Chúa Cứu Thế chết thay cho chúng ta để đền tội và tha tội cho chúng ta. Ðức Chúa Trời sai Đức Chúa Jesus đến để làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc cứu chuộc này bày tỏ đức công chính của Thiên Chúa đối với tội lỗi loài người trong quá khứ và hiện tại để làm hài lòng, nguôi cơn giận của Đức Chúa Trời đối với chúng ta’ (Rôma 3:25). Không chỉ thế thôi mà Đấng Christ còn sống lại từ cõi chết. Chúa Cứu Thế Jesus chịu chết vì tội chúng ta theo Lời Thánh Kinh... Chúa được chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo Lời Thánh Kinh (1 Côrinhtô 15:3-4). Và chính Đấng Christ là Con đường duy nhất đến với Thiên Chúa cho nên Chúa Cứu Thế Jesus mới mạnh mẽ phán với các môn đệ Ngài rằng, ‘Chính Ta là Con đường, Chân lý, và Sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta’ (Giăng 14:6).

Thật ra chỉ biết những chân lý này trong tâm trí hay bằng trí thức vẫn còn chưa đủ để kinh nghiệm Thiên Chúa trong Đấng Christ và có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Chúng ta phải tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ cách cá nhân vào tâm hồn, linh hồn, hoặc cuộc đời chúng ta để Ngài làm Đấng Cứu Thế và là Chúa của chúng ta để rồi chúng ta mới có thể biết Thiên Chúa cách riêng tư và kinh nghiệm Ngài, kinh nghiệm tình yêu bất tận bao la của Ngài. Lời Chúa phán rằng, ‘Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con cái Ðức Chúa Trời’ (Giăng 1:12).

Ngay cả có niềm tin đúng về Đức Jesus vẫn chưa đủ. Quý vị không thể được nhận làm con Thiên Chúa, Vua thánh trên trời cho đến khi quý vị nhìn nhận mình là người có tội và sẵn sàng từ bỏ những tội lỗi sai phạm của mình và tiếp nhận món quà của sự tha thứ và sự sống đời đời bởi đức tin mà Chúa Jesus đã mua chuộc với chính mạng sống, cái chết của Ngài trên cây thập tự. Cho đến khi quý vị làm điều đó, thì quý vị sẽ luôn luôn là người ngoài cuộc nhìn vào.

Lời Chúa dạy rằng chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ vào cuộc đời bởi đức tin, đặt lòng tin cậy nơi Ngài, quyền năng và quyền uy của Ngài. Lời Chúa phán rằng, ‘Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu; điều ấy không đến từ anh chị em, mà là tặng phẩm của Ðức Chúa Trời; đó không phải là thành quả của việc làm, để không ai có thể tự hào’ (Êphêsô 2:8-9). Chúng ta tiếp nhận Đấng Christ bằng cách chấp nhận lời mời riêng tư của Ngài. Chúa mời gọi mỗi chúng ta rằng, 'Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ' (Mathơ 11:28). 'Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống. Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình... (Giăng 7:37-38). Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài để chúng ta có thể bắt đầu kinh nghiệm Ngài trong linh hồn chúng ta, và có mối quan hệ cá nhân mật thiết với Ngài, không chỉ trong đời này mà cả đời tới nữa trong Vương Quốc của Ngài.

Và khi quý vị tiếp nhận Đấng Christ vào cuộc đời mình, quý vị được Thánh Linh thay đổi từ trong ra. Nói cách khác, khi quý vị tiếp nhận Ngài bởi đức tin, như một hành động của ý chí mình, thì quý vị kinh nghiệm một đời sống mới. Lời Chúa khích lệ người có một đời sống mới nên sống như thế nào và sống cho ai? ‘Và vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình’ (2 Côrinhtô 5:15).

Nếu quý vị chỉ đồng ý bằng trí thức thôi Jesus Christ là Con Thiên Chúa và Ngài đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi quý vị không được gọi là đức tin. Đức tin đòi hỏi người tin nhận Chúa phải thật sự từ bỏ lối sống cũ và tin cậy nơi Thiên Chúa hằng sống hướng dẫn cuộc đời và tương lai mình. Chỉ có niềm tin bằng trí thức không đủ để cho Đấng Christ đi vào cuộc đời, để làm Chúa và Chủ của mình. Hoặc là có một kinh nghiệm cảm xúc về tôn giáo cũng chưa đủ. Tiếp nhận Đấng Christ vào cuộc đời đòi hỏi người ấy phải thật sự ăn năn sám hối, nhìn nhận mình là người có tội, quyết tâm trở về cùng Thiên Chúa và tin cậy Đấng Christ đi vào cuộc đời mình, để tha thứ cho mình và tội lỗi của mình và xin Ngài tái tạo mình trở thành con người mới trong Chúa.

Thánh Kinh Lời Chúa hứa, 'Sự sống đời đời cho tất cả những ai thật sự tiếp nhận Đấng Christ vào cuộc đời mình.' Khi chúng ta tiếp nhận Ngài, chúng ta được đảm bảo có sự sống vĩnh cửu ngay bây giờ, sự sống đời đời trên Thiên đàng và niềm vui bất tận ở trên đất. ‘Thiên Chúa đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Tôi viết điều nầy cho anh chị em, là những người đã tin đến danh Con Thiên Chúa, để anh chị em biết mình có sự sống đời đời’ (1 Giăng 5:11-13).

Nếu quý vị là độc giả là người đang đi tìm chân lý hoặc đang tò mò về Đấng Christ, mà chưa tin cậy Đấng Christ bởi đức tin, mời Ngài vào cuộc đời mình, thì bạn có thể làm điều đó hôm nay, ngay bây giờ, tin cậy Ngài và mời Ngài vào cuộc đời mình bởi đức tin. Thành thật cầu nguyện nói với Chúa rằng quý vị có lòng ước ao tin cậy Ngài và dâng cuộc đời mình cho Ngài.

Thiên Chúa đã tạo dựng ra bạn và Ngài yêu bạn thật nhiều với tình yêu đời đời. Đó là lý do tại sao Ngài muốn bạn nhận biết Ngài ngay hôm nay và muốn bạn cứ ở trong mối quan hệ với Ngài mãi mãi. Chúa Jêsus đã nói: ‘Vì Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để bất cứ ai tin vào Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sông đời đời’ (Giăng 3:16).

Sau đây chỉ là cái mẫu cầu nguyện để giúp bạn biết cầu nguyện với Thiên Chúa, nói chuyện, tâm sự với Ngài. Điều quan trọng là bạn cầu nguyện từ tấm lòng chân thành của bạn thì mới được Chúa nghe và nhậm lời nguyện cầu của mình.

CẦU NGUYỆN:

‘Kính lạy Chúa Jesus, con tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa và là Đấng Hằng Hữu và con muốn biết Ngài một cách riêng tư, để con có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Con cám ơn Chúa đã chết thay cho con trên cây thập tự vì tội lỗi con. Con chấp nhận sự tha thứ của Ngài và con đặt lòng tin cậy nơi Ngài là Đấng Cứu Thế và là Chúa của con. Con xin mời Ngài ngự vào lòng con, bước vào cuộc đời con, và làm cho con trở nên con cái dấu yêu của Thiên Chúa. Con cám ơn Chúa đã ban cho con sự sống đời đời. Con dâng đời con cho Ngài. Xin Ngài dùng cuộc đời con để làm vinh hiển danh Ngài. Trong Danh Chúa Jesus. Amen.’

TS Christian Le PhD
Chủ bút/Sáng lập viên
SỨ ĐIỆP CỦA SỰ SỐNG
www.facebook.com/groups/SDCSS/

831 lượt xem
Các bài trước
VINH QUANG SỐNG LẠI CỦA CHÚA JESUS (23/04/2019)
Ai đã giết Chúa Giê-su? (18/04/2019)
Bạn Đang Ngủ À? (18/04/2019)
THAM VỌNG (10/04/2019)
CUỘC SỐNG TẤT CẢ LÀ VỀ CÁC MỐI QUAN HỆ (03/04/2019)
Lót Định Cư Tại Sô-đôm (23/03/2019)
GÓP NHẶT VÀI TIN TỨC VỀ ĐỀN THỜ JERUSALEM (19/03/2019)
Không Hại Được Bạn, Ma Quỷ Sẽ Làm Cho Bạn Bận Rộn (15/03/2019)
KẾ HOẠCH 7000 NĂM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (12/03/2019)
CON SỐ 70 TRONG KINH THÁNH (05/03/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 43 &44 - MS Nguyễn Anh Tuấn
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
DÂNG CHÚA LINH HỒN CON
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chúa Yêu Thích Sử Dụng Người Bình Thường
 
Tạ Ơn Chúa  
Cơ Đốc Nhân Dẫn 1500 Người Đến Cùng Chúa
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
NGƯỜI YÊU
 
Tin Tức  
VỀ NHÀ CHÚA: MỤC SƯ TRƯƠNG VĂN ĐƯỢC
 
Thơ & Nhạc  
CON CÓ CHA
 
VHope  
Chúa Quá Yêu Tôi | Như Trang
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
Kế Hoạch Cứu Rỗi Kỳ Diệu Của Đức Chúa Trời
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 17/08/2019
 
Góc của Ađam & Êva  
HÃY LẮNG NGHE NHAU BẰNG TRÁI TIM
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Anh Chị Em Sẽ?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
HỘI ĐỒNG LỬA THIÊNG 13 - Vancouver B.C. Canada
 
Tin Lành Media  
Lễ Cung Hiến Thánh Đường HTTL Tây Bắc
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
CƠ ĐỐC NHÂN CÓ TIN VÀO BÁC SĨ?
 
Khoa Học Minh Họa  
Đà Điểu
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN - MS Nguyễn Thới Lai
 
Giải Ảo Tâm Linh  
Giải Ảo Tâm Linh - Thuốc Chữa Bệnh Sợ
 
Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)  
KHI TÔI QUỲ NƠI CHÂN CHÚA
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 28
 
Sưu Tầm  
HỘI NGHỊ TOÀN CẦU CỦA MA-QUỶ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC