Vườn ÊĐen Mới | Đức Tin
Trở Về Với Thượng Đế
Ngày 13/08/2019

 Bước 1: Nhận biết chương trình của Thượng Đế

Thượng Đế yếu thương bạn và mong muốn bạn kinh nghiệm được bình an, sự sống dư dật và sự sống vĩnh cửu.

Kinh Thánh dạy:

“Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16).

“Còn Ta (Chúa Giê-xu) đến để đem lại sự sống sung mãn” (Giăng 10:10b).

Dù Thượng Đế có hoạch định cho chúng ta có bình an và sự sống dư dật ngay bây giờ, tại sao nhiều người ngày nay vẫn chưa có được kinh nghiệm này?

Những cố gắng của con người

Con người qua nhiều thế hệ đã cố gắng nối lại sự phân cách đó bằng nhiều cách. Nhưng tất cả đều thất bại. Con người vẫn đau khổ, bất an và cuối cùng chết trong tuyệt vọng.

Kinh Thánh dạy:

“Có một con đường mới trông tưởng là chính đạo, nhưng cuối cùng đường ấy dẫn đến hư vong” (Châm ngôn 14:12).

“Nhưng tội lỗi đã đào hố thẳm giữa ngươi với Chúa; gian ác ngươi che lấp đến nỗi ngươi không thấy mặt Ngài và Ngài không thể nghe tiếng ngươi cầu nguyện” (Ê-sai 59:2).

Con người đầy tội lỗi:

- Việc lành

- Tôn giáo

- Triết lý

- Đạo đức

Chỉ có giải pháp duy nhất cho nan đề phân cách này.

Thượng Đế thánh khiết   

Bước 2: Nhận biết nan đề của con người

Thượng Đế tạo dựng chúng ta theo ảnh tượng của Ngài để chúng ta có sự sống dư dật. Ngài không dựng chúng ta như một người máy để tự động yêu thương và vâng phục Ngài. Nhưng Ngài ban cho chúng ta có ý chí tự do và lựa chọn.

Chúng ta đã chọn không vâng lời Thượng Đế và theo ý riêng của mình. Điều này đưa đến hậu quả là chúng ta bị phân cách với Thượng Đế.

Kinh Thánh dạy:

“Vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh Thượng Đế” (Rô-ma 3:23).

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Thượng Đế là đời sống vĩnh cửu trong Chúa Cứu Thế Giê-Xu, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Thượng Đế dự bị sẵn một con đường …Chúng ta phải lựa chọn.

Con người đầy tội lỗi           

Chúa Giê-xu              

Thượng Đế Thánh khiết

Bước 3: Nhận biết giải pháp của Thượng Đế

Chúa Cứu Thế Giê-xu là câu giải đáp duy nhất cho nan đế này. Chúa chết trên thập tự và sống lại, đền tội cho chúng ta và nối liền khoảng cách giữa Thượng Đế và con người.

Kinh Thánh dạy:

“Chỉ có một Thượng Đế, cũng chỉ có một Người Hòa Giải giữa Thượng Đế và loài người, là Chúa Cứu Thế Giê-xu” (I Ti-mô-thê 2:5). “Chúa Cứu Thế cũng đã chịu khổ. Mặc dầu không hề phạm tội, Ngài đã một lần chết vì tội lỗi của tất cả chúng ta, để đem chúng ta trở về Thượng Đế…” (I Phi-e-rơ 3:18a).

Thượng Đế dự bị sẵn một con đường…Chúng ta phải lựa chọn…

Con người đầy tội lỗi

Chúa Giê-xu

Thượng đế thánh khiết

Bước 4: Sự đáp ứng của con người. Tiếp nhận Chúa Cứu Thế.

Chúng ta phải tin Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình.

Kinh thánh dạy:

“Tất cả những người tiếp nhận chúa đều được quyền làm con cái Thượng Đế-tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa (Giăng 1:12).

“Nếu miệng anh em xưng nhận Giê-xu là Chúa, và lòng anh em tin Thượn Đế đã khiến Ngài sống lại thì anh em được cứu rỗi” (Rôma 10:9).

Có những lý do chính đáng nào khiến bạn không thể tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay bây giờ?

Cách tiếp nhận Chúa Cứu Thế

1. Nhìn nhận nhu cầu (Tôi là tội nhân).

2. Sẵn sàng quay đầu khỏi tội lỗi (Ăn năn).

3. Tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết vì bạn trên cây thập tự và đã sống lại.

4. Qua sự cầu nguyện, mời Chúa Cứu Thế Giê-xu vào và làm chủ cuộc đời của bạn bởi Chúa Thánh Linh.(Nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa).

Thánh Kinh dạy:

“Ai tiếp nhận Con Thượng Đế mới có sự sống. Ai khước từ Con Thượng Đế làm sao có sự sống được? Tôi viết điều đó để anh em biết rõ nhờ tin Con Thượng Đế mà anh em được sống vĩnh cửu” (I Giăng 5:12-13).

Tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là chúng ta sinh ra trong gia đình Thượng Đế bởi quyền năng siêu nhiên của Đức Thánh Linh ngự trị trong mỗi đời sống tín hữu…Điều nầy được gọi là “tái sinh” hay “đổi mới”.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con biết con là một tội nhân và cần được

Ngài tha thứ mọi tội lỗi. Con tin rằng Chúa đã chết vì tội của con. Con muốn từ bỏ mọi điều tội lỗi. Bây giờ, con xin mời Ngài ngự vào tâm hồn và đời sống của con. Con tiếp nhận Ngài là Đấng Cứu Thế của con. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Amen.

 

                                                   Ngày………………………….Ký tên

 

SỰ BẢO ĐẢM CỦA THƯỢNG ĐẾ:  LỜI CỦA NGÀI

Nếu bạn cầu nguyện tin Chúa.

Kinh Thánh dạy:

“Vì tất cả những người kêu cầu Danh Chúa đều được cứu rỗi” (Rôma 10:13).

Bạn đã thành thật mời Chúa Cứu Thế ngự vào cuộc đời của bạn chưa? Ngài đang ở đâu bây giờ? Ngài ban cho bạn điều gì?

“Vậy anh em được cứu nhờ ân phúc Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Thượng Đế, chứ không do anh em tự tạo” (Êphêsô 2:8,9).

Bạn đang ở đây….hay ở đâu?

CON NGƯỜI                               

Tội lỗi phản loạn                                         

Bị phân cách với Thượng Đế 

CHÚA GIÊ-XU

THƯỢNG ĐẾ

Tha thứ, phục hòa      

Được sự sống dư dật và đời đời.                                                 

Bạn chỉ bắt đầu đời sống tuyệt vời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Muốn sâu nhiệm trong cuộc sống này bạn phải:

        1. Đọc Kinh Thánh mỗi ngày để biết rõ thêm về Chúa Cứu Thế Giê-xu.

        2. Nói chuyện (cầu nguyện) với Thượng Đế mỗi ngày.

        3. Nói cho người khác biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu.

        4. Thờ phượng, phục vụ và thông công với những tín hữu khác tại Hội Thánh là nơi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu được rao giảng.

        5. Là người đại diện Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thế gian này, bạn phải bày tỏ nếp sống mới bởi tình thương và mối quan tâm của bạn cho người khác.

NHV Sưu Tầm

875 lượt xem
Các bài trước
GIỐNG NHƯ BỌT NƯỚC TRÊN DÒNG CHẢY (11/05/2019)
SUY NIỆM VỀ LỄ PHỤC SINH (23/04/2019)
“CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI” (07/03/2019)
DI TRUYỀN TÁNH TỘI LỖI (15/02/2019)
NGHIỆN (22/01/2019)
CON CHIM XA TỔ (27/12/2018)
CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI (12/11/2018)
Những thầy thuốc không ra gì! (26/09/2018)
TIN LÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM (12/07/2018)
CÕI TRỜI MÊNH MÔNG (20/06/2018)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Mình Ơi Cùng Nhau
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
THÁNH LINH ƠI CON CẦN NGÀI - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
KHI TÔI NHỚ
 
Dưỡng Linh  
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - SỰ SỐNG - HTTL Vĩnh Phước
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
“HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU”
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 19/09/2020
 
Giải Ảo Tâm Linh  
The Father That Fears God
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Nghiệm và Sống  
Nhưng Biển Vẫn Mãi Là Biển Cả Mênh Mông…
 
Tin Tức & Tin Mừng  
“CÓ CẢ THẾ GIỚI”
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
SỐNG BIẾT ƠN NGÀI - Thánh Nhạc Tạ Ơn HTTL Vancouver
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Kiểm Chứng Niềm Tin Qua Phương Pháp Sử Học
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
NGƯỜI TRAI TRẺ GIÀU CÓ - Radio TNQH Sept 19 2020
 
Tài Liệu  
TƯỚC HIỆU MỤC SƯ - REVEREND
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
SỐNG ĐẠO THẬT - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
Vua Cải Trang
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC