Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
NHÂN CÁCH SO VỚI ÂN TỨ
Ngày 31/08/2019

TS Christian Le PhD


Trong những năm tháng theo Chúa, tôi khám phá ra nhiều điều lạ ngay cả những sự dạy dỗ lạ và cảm thấy đau buồn cho Hội Thánh Chúa vì có người có quan niệm, ‘Ân tứ quan trọng hơn nhân cách’ hoặc ‘Ân tứ quan trọng hơn trái Thánh Linh.’ Điều nầy không thể tin nổi. Có người không xấu hổ nói rằng có ân tứ của Đức Thánh Linh – dù là chữa bịnh, nói tiên tri, hoặc lời nói tri thức nên phải ưu tiên trên nhân cách cá nhân của mình. Không biết ở Mỹ, Úc, Châu âu, và Việt Nam có ai có thái độ nầy không và sự dạy dỗ kỳ lạ nầy không?

Vì thế trong những năm gần đây có những xì căng đan, bê bối, tai tiếng thật ô nhục gây xôn xao dư luận giữa các nhà lãnh đạo tâm linh, đặc biệt trong phong trào ân tứ ngũ tuần tại Mỹ. Dân chúng, báo chí truyền thông tại Mỹ nhạo báng chê cười đạo Chúa và danh thơm tiếng tốt của Hội Thánh Chúa. Thật đáng buồn thay, có người lại coi sự dạy dỗ nầy thật hấp dẫn là vì nhiều người kinh ngạc, mê hoặc khi thấy sự trưng bày hay biểu diễn những pha ngoạn mục, ấn tượng thu hút sự chú ý về ‘lời nói tri thức’ hoặc ‘sự chữa bịnh’ hơn là nghe lời Đức Chúa Trời được công bố, giảng giải, dạy dỗ cách sâu nhiệm và quyền năng trong Hội Thánh để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến khi con cái Chúa đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ (Êphêsô 4:12-13) và đồng thời linh hồn mình cũng được nuôi dưỡng để chuẩn bị gặp mặt Chúa ở Nước Thiên Đàng sau khi rời thế gian tạm nầy. Chúa Jesus phán, “Ta cũng phải công bố Tin Lành của Vương Quốc Đức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì Ta được sai đến với mục đích đó” (Luca 4:43).

Vì thế rất nhiều người bị cuốn hút chạy theo phép lạ, phong trào phép lạ, người làm phép lạ hơn là Đức Chúa Trời của phép lạ là Đấng Nhân từ đầy lòng thương xót để xin Ngài thương xót mình là người có tội, xin Ngài tha tội cho mình và chữa lành mọi bịnh tật tâm linh cũng như thể xác cho mình. Vì thế chúng ta phải chạy đến với Đức Chúa Trời tối cao siêu việt là Đấng quyền năng đã biến đổi biết bao cuộc đời từ trong ra và họ đã được sinh lại từ trên bởi Đức Thánh Linh. Phép lạ lớn nhất mà Chúa làm cho con người là cuộc đời được biến đổi bởi quyền năng Thánh Linh. Nhiều người ngày nay bị cuốn hút chạy theo phong trào phép lạ hơn Lời Đức Chúa Trời là Chân lý, là ngọn đèn, ánh sáng cho chân tôi; là mật ngọt cho miệng tôi và linh hồn tôi. Ở Việt Nam phong trào nầy đang nổi lên, vì họ nghĩ rằng phải có ông sứ đồ nầy, nhà tiên tri nọ, mục sư kia từ Mỹ, Úc, Anh, Tân Tây Lan, Châu Phi đến Việt Nam thì Chúa mới làm phép lạ qua người ấy. Họ đã thần tượng những người nầy, chứ không nương cậy vào Đức Chúa Trời tối cao là Đấng mà họ phải tôn thờ và phụng sự. Chúa đã phán điều nầy trong Sách Phục Truyền 13:1-5 “Nếu một tiên tri, hay một người dùng giấc mộng để tiên đoán, xuất hiện giữa anh chị em và báo trước một điềm lạ hay phép lạ; và nếu việc người này báo trước thực sự xảy ra, rồi người này kêu gọi: “Chúng ta hãy theo các thần khác,” (là các thần anh chị em chưa hề biết) “và chúng ta hãy thờ lạy các thần đó.” Anh chị em không được nghe lời của tiên tri hay người nằm mộng đó, vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em muốn thử anh chị em xem anh chị em có kính yêu Ngài với tất cả tấm lòng và tất cả linh hồn hay không. CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em là Đấng anh chị em phải theo, Chúa là Đấng anh chị em phải tôn thờ. Anh chị em phải giữ các điều răn của Chúa, vâng lời Ngài, phục vụ Ngài và giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ngài. Tiên tri hay người nằm mộng ấy đã xúi giục anh chị em phản nghịch CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, là Đấng đã đem anh chị em ra khỏi Ai-cập, đã cứu chuộc anh chị em ra khỏi đất nô lệ; người ấy cũng tìm cách làm cho anh chị em lìa bỏ con đường CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em truyền dạy cho anh chị em phải đi theo. Phải xử tử tiên tri hay người nằm mộng ấy để diệt trừ tội ác giữa vòng anh chị em.”

Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề người ta có quan niệm "ân tứ quan trọng hơn nhân cách hoặc trái Thánh Linh.” Đây là một quan niệm thật sai lầm, là ý tưởng của ác quỷ không có dạy hoặc căn cứ trong Thánh Kinh và hoàn toàn đi ngược lại với Thánh Kinh. Do đó có người vẫn còn có ảnh hưởng sử dụng ân tứ của mình trong khi họ phạm tội cùng Chúa mà không chịu ăn năn hoặc không cảm thấy cần phải ăn năn sám hối để sống cuộc đời trong sạch, thánh hóa, tin kính, công chính, ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết.

Khi nghiên cứu Lời Chúa, tôi tin rằng nhân cách, phẩm hạnh hay trái Thánh Linh quan trọng hơn ân tứ. Vì sao? Vì nhân cách hay trái Thánh Linh làm cho ân tứ Thánh Linh đáng tin cậy hơn. Vì nền tảng của mục vụ hoặc chức vụ hầu việc Chúa là ‘Nhân cách.’ Khi một người sống một cuộc đời bất khiết tội lỗi xấu xa đồi bại thì Đức Thánh Linh dĩ nhiên sẽ rời khỏi người đó. Chúa Thánh Linh không thể ở trong lòng bất khiết dơ bẩn của người ấy nữa vì Ngài là Đấng thánh.

Vua Saulơ là một điển hình cho chúng ta thấy. ‘Trên đường đi giết chết Đavít’ người nói tiên tri (ISam 19:21-24). Khi tôi đọc câu nầy nhiều năm trước đây, tôi thực sự không hiểu. Tôi tự hỏi, ‘Tại sao một người có ý định sát nhân giết người lại nói tiên tri là thế nào?’ Ấy là điều thật lạ. Bây giờ Chúa cho tôi hiểu điều nầy khi Chúa ban cho sự thông sáng qua lời dạy của Sứ đồ Phaolô, ‘Tặng phẩm hay ân tứ Chúa ban không hủy bỏ được.’ Có những người Cơ Đốc thành thật nhưng lại khờ dại dể bị lừa cho rằng nếu một người có thể làm dấu kỳ phép lạ, nói lời tiên tri là vì Đức Chúa Trời ấn chứng chấp nhận người ấy, còn ở với người ấy dù cuộc đời tâm linh hay đạo đức của họ đồi bại thế nào đi nữa. SAI. SAI. SAI.

Ân tứ là điều Chúa không rút lại như Sứ đồ Phaolô viết (Rôma 11:29). Chúa cho phép giữ. Nhưng trái lại, trong trường hợp của Saulơ, Chúa đã từ bỏ người và cất Thánh Linh Ngài khỏi người vì người đã quay lưng lìa khỏi Chúa, không làm theo lời Chúa (I Sam 15:10-11). Vinh quang của Chúa không còn trên Saulơ. Sự xức dầu của Ngài không còn trên Saulơ nữa. Thần của Đức Chúa Trời không còn ở cùng Saulơ nữa và đã lìa khỏi Saulơ.

Không có gì lạ cả khi Đavít phạm tội cùng Chúa và người biết rõ điều gì đã xảy ra cho Saulơ, và người đã tha thiết cầu nguyện, "Xin Chúa đừng từ bỏ mình khỏi mặt Ngài cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi mình" (Thi thiên 51:11). Vì thế nói tiên tri không chứng minh được gì cả. Nói lời nói tri thức không chứng minh gì cả. Nói tiếng lạ hay nói tiếng thiên sứ không chứng minh được gì cả. Ngay cả, đuổi quỷ và làm phép lạ cũng không chứng minh được gì cả. Cho nên có lần Chúa Jesus phán rất nghiêm nghị trong sự giảng dạy đầy uy quyền của Ngài rằng, “Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa,’ đều được vào Vương quốc Thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Vào Ngày ấy (là Ngày Phán Xét Lớn mà họ đứng trước mặt Chúa), nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’” (Mathiơ 7:21-23).

Tôi biết một tín hữu nọ có tâm linh kiêu ngạo. Bà cho rằng mình có ơn nói tiếng lạ và tiên tri hay lời nói tri thức, nhưng đi đến đâu bà cũng gây chia rẽ Hội Thánh Chúa, và ngồi lê đôi mách, xúc phạm đến nhiều người. Bà cho mình là người được xức dầu, có ơn hơn người khác, có quyền năng hơn người khác. Nhưng đáng buồn thay, bà lại luôn có linh phê bình chỉ trích nói xấu các đầy tớ Chúa, nếu họ nói gì, giảng dạy điều mà bà không đồng ý và hài lòng. Bà bị rối loạn nhân cách trầm trọng. Cho nên bà không có sự quân bình trong sự phán đoán của mình.

Tôi có một người bạn là vị mục sư. Người bạn nầy đã từng nói tiên tri về cuộc đời tôi, nhưng lời tiên tri ấy không hề trở thành hiện thực. Cho đến ngày nay, tôi còn thắc mắc và tự hỏi tại sao Chúa không bảo người nầy nói lời tiên tri mà người lại dám nói mà không có sự cho phép của Ngài. Nếu Chúa thúc giục nói thì lời tiên tri ấy đã trở thành sự thật. Nhưng vì người tự mình nói cho nên không trở thành sự thật, cho nên lời tiên tri của người không phải đến từ Chúa. Lời Chúa trong sách Êxêchiên 13 cảnh cáo chống lại bọn tiên tri Isơraen nói tiên tri theo ý riêng mình. “Chẳng phải các ngươi đã thấy khải tượng hư không và bói toán dối trá khi các ngươi nói rằng: ‘Đức Giêhôva có phán,’ mà thật ra Ta chưa hề phán sao?” Chúa còn nói họ đã làm nhục Ngài giữa dân Ngài… Vì họ lừa dối dân Ngài là kẻ thích nghe những lời dối trá ấy để giết chết những kẻ không đáng chết và cho sống những kẻ không đáng sống."

Có người ở trong chức vụ ngày nay không có lòng kính sợ Chúa vì họ sử dụng ân tứ mà Chúa không ban cho mình, chẳng hạn như nói tiên tri hay nói tiếng lạ hay nói lời tri thức. Họ không sợ phạm tội cùng Chúa khi họ tự lừa dối mình, lừa dối anh chị em trong Chúa, lừa dối Hội Thánh Chúa, ngay cả lừa dối Đức Thánh Linh. Đó là một trọng tội. Nhiều người đã nói dối, tự lừa dối mình từ những ngày theo Chúa, sống trong cộng đồng lừa dối và họ đã quen với lối sống đó, nên họ lừa dối ngay cả Đức Thánh Linh mà không hề sợ, hoặc kính sợ Ngài một chút nào, vì lương tâm họ đã bị chai lì. Cũng vì cái phong trào, cái thái độ lạm dụng tự do trong Thánh Linh của các vị lãnh đạo tâm linh. Họ muốn làm gì thì làm. Muốn nói gì thì nói. Ở tại các đại hội phục hưng tại Canada và Mỹ, có người hành động như thú vật. Có người bị cột dây vào cổ và được kéo đi như chó, ngay cả sủa như chó. Trong Sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Bác sĩ Luca viết cuốn lịch sử đầu tiên của Hội Thánh và người chưa nghe thấy người của Đức Chúa Trời sủa như chó. Nhiều vị lãnh đạo tâm linh thiếu sự biện biệt tâm linh đã cho phép linh quỷ quái Kundalini từ Ấn độ xâm nhập vào Hội Thánh Chúa đặc biệt là tại các đại hội phục hưng. Lời Chúa thúc giục Hội Thánh phải thử xem linh nầy có đến từ Chúa hay không, hay nó đến từ thế lực tối tăm. Nhưng tiếc thay họ không thử, không dám làm điều đó như Lời Chúa khuyến khích họ phải làm. Họ để cho ma quỷ biểu diễn công việc đen tối của nó làm cho nhiều người bối rối, không biết những hành động kỳ dị đến từ Chúa hay ma quỷ.

Nhiều người đã hiểu lầm câu Thánh Kinh nầy, ngay cả cố tình lạm dụng, bóp méo câu Thánh Kinh này, ‘Chúa là Ðức Thánh Linh; nơi nào có Ðức Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do’ (2 Cô 3:17). Có người đã giảng giải câu Thánh Kinh nầy theo ý của họ, chứ không theo ý của Lời Đức Chúa Trời, trong văn mạch hay bối cảnh của đoạn văn Thánh Kinh mà sứ đồ Phaolô đề cập đến (tiếng Anh gọi là interpret or explain the Word of God out of context). Đây là một trong những lý do mà nhiều người đa đi xa lời Chúa. Ma quỷ lợi dụng cơ hội ngay cả con người để làm dụng cụ cho nó để xuyên tạc Lời Chúa. Như xưa kia CHÚA, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Ađam và Êva rằng: “Con có thể ăn bất cứ trái cây nào trong vườn, nhưng về ‘Cây Biết Thiện Ác’ thì không được ăn, vì ngày nào con ăn trái đó chắc chắn con sẽ chết” (Sáng Thế 2:16-17). Nhưng con rắn xưa là hiện thân của quỷ vương Satan thật quỷ quyệt nói với người Êva để xuyên tạc Lời Đức Chúa Trời: “Có phải Đức Chúa Trời cấm bà không được phép ăn bất cứ thứ cây nào trong vườn không?” Êva đáp cùng con rắn: “Chúng tôi được ăn các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng ở giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán: Các con không được ăn trái cây đó, cũng không được động đến nữa, kẻo các con sẽ chết!” Rắn bảo Êva: “Chắc chắn không chết đâu! Vì Đức Chúa Trời biết ngày nào đó ông bà ăn trái ấy mắt ông bà sẽ mở ra, ông bà sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện, ác.” Êva thấy trái cây vừa ăn ngon vừa đẹp mắt, lại quý vì mở mang trí khôn, liền hái và ăn rồi trao cho chồng đang ở đó; chồng cũng ăn nữa. Mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình đang trần truồng. Họ kết lá vả làm khố che thân (Sáng 3:1-7).

Khi Sứ đồ Phaolô nói về tự do trong Thánh Linh, ông nhấn mạnh Thánh Linh là Đấng cai trị, kiểm soát, phán dạy, cáo trách, thuyết phục chúng ta về chân lý của Đấng Christ và Lời Đức Chúa Trời. Khi Đấng Christ hoặc chân lý giải phóng chúng ta thì chúng ta mới thực sự có sự tự do, tự do thoát khỏi nộ lệ của tội lỗi và sự kết án. Chúa Jesus dạy bảo những người Do Thái vừa tin theo Ngài rằng: “Nếu các ngươi kiên trì trong đạo Ta dạy thì các ngươi mới thật là môn đệ của Ta. Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi! Nếu Đức Con (tức là Chúa Jesus) giải phóng các ngươi, thì các ngươi mới thật sự được tự do” (Giăng 8:31-32,36). Bởi vậy hiện nay không có sự kết tội hay đoán phạt cho những ai ở trong Ðức Chúa Jesus Christ. Vì luật của Ðức Thánh Linh, Ðấng ban sự sống trong Ðức Chúa Jesus Christ, đã giải phóng chúng ta khỏi luật của tội lỗi và sự chết (Rôm 8:1-2). Khi chúng ta tin cậy Đấng Christ để cứu chúng ta, Ngài cất đi những gánh nặng cố làm đẹp lòng Ngài và mặc cảm tội lỗi của chúng ta không làm được điều đó. Vì khi hết lòng tin cậy Đấng Christ, chúng ta được Ngài yêu, được Ngài chấp nhận, được Ngài tha thứ, được Ngài giải phóng để sống cho Ngài và đẹp lòng Ngài. ‘Nơi nào có Ðức Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do.’

Ôi thật là nguy hiểm cho linh hồn của những người làm dụng tự do trong Thánh Linh. Họ không có lòng kính sợ Chúa và không sợ Chúa phán với mình, ‘Hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’ Không có ân tứ đó mà giả vờ là mình có và cho mình thiêng liêng, thiêng liêng hơn người khác, thuộc linh hơn người khác, có ơn hơn người khác, quyền năng hơn người khác là một cái tội trước mặt Chúa.

Nhiều năm trước đây tôi đọc một cuốn sách về công việc Đức Thánh Linh. Có một cuộc nghiên cứu tại Mỹ. Một số thanh niên đi nhóm ở Hội Thánh Ngũ Tuần được một mục sư nọ nghiên cứu và hỏi các em tại sao các em nói được tiếng lạ? Các em được Chúa ban cho ân tứ nói tiếng lạ khi nào, trong trường hợp nào và ở tại đâu? Các em thành thật trả lời rằng các em nói tiếng lạ là vì áp lực trong ban thanh niên, trong các buổi nhóm họp của ban thanh niên. Các em nói, 'Hơn 90 phần trăm trong ban thanh niên đều nói tiếng lạ. Nếu chúng em không bắt chước nói theo các bạn mình thì sẽ bị khước từ cho nên chúng em cứ nói đại. Họ nói sao thì mình nói vậy.' Tiếng lạ là ân tứ hay món quà Chúa ban cho chứ không thể bắt chước theo được. Ôi thật là nguy hiểm cho linh hồn khi tự lừa dối mình, lừa dối Hội Thánh, và lừa dối Đức Thánh Linh. Quỷ vương, Satan là cha của sự nói dối, nó muốn loài người bước đi trong bóng tối để rồi bị nó lừa gạt đi theo đường lối gian tà của nó, chống lại, xuyên tạc, bóp méo chân lý là lẽ thật của Đấng Christ và chính Đấng Christ là Chân lý, Lẽ thật!

Ngày nay có người cho rằng họ có thể dạy người khác nói ngôn ngữ mới hay tiếng lạ. Họ coi mình như bậc thầy thiêng liêng, lên mình kiêu ngạo, và đã qua mặt Đức Thánh Linh. Ngôn ngữ mới hay tiếng lạ là quà tặng của Đức Thánh Linh. Món quà của Chúa Thánh Linh cho mình thì làm sao mà học được. Và không một ai trên đời nầy có thể dạy chúng ta. Đây là quà tặng của Đức Thánh Linh. Đây là công việc của Đức Thánh Linh, công việc quyền năng của Đức Thánh Linh, chứ không phải công việc của loài người chế tạo nó ra. Đừng bao giờ qua mặt Đức Thánh Linh là Đấng ban cho ân tứ kẻo chúng ta sẽ phạm tội cùng Ngài. Đừng đùa giỡn với Đức Thánh Linh. Đừng đùa giỡn với lửa thánh. Đừng làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì trong Ngài, anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc (Êphêsô 5:30).

Quý vị tự hỏi, ‘Làm sao người ta có thể duy trì một sự dạy dỗ lạ như vậy, ‘Ân tứ quan trọng hơn nhân cách?’ Xin lỗi, ‘Câu trả lời là vì họ dốt nát về Lời Đức Chúa Trời, thiếu sự hiểu biết về Lời Chúa và họ không chịu ngâm mình trong Lời Đức Chúa Trời. Thần học của họ đã sai lạc. Khi một người không chịu thấm mình trong Lời Đức Chúa Trời, có thì giờ tương giao mật thiết riêng tư với Đức Chúa Trời thì họ sẽ trở nên ngu dốt về Lời Đức Chúa Trời. Có mục sư truyền đạo không chịu đọc Thánh Kinh, ăn nuốt Lời Chúa thường xuyên, họ chỉ mở Thánh Kinh ra là để tìm bài giảng thôi, nhưng không chịu nghiên cứu, sưu tầm, đọc, học, và suy gẫm Lời Chúa để nuôi dưỡng linh hồn mình.

Nếu quý vị không chịu học Lời Chúa, ăn nuốt Lời Chúa, quý vị sẽ rất dễ bị lừa bởi những quan niệm kỳ lạ và sẽ bị cuốn theo luồng gió của các dị thuyệt do những kẻ bịp bợm chuyên dùng những thủ đoạn xảo quyệt để lừa gạt người ta (Êphêsô 4:16). Khi một người không chịu đắm mình trong Lời Đức Chúa Trời thì người ấy sẽ thiếu sự khôn ngoan để biện biệt hay phân biệt những sự dạy dỗ kỳ lạ đến từ các tiên tri giả và giáo sư giả đang xâm nhập Hội Thánh Chúa. Ai nói gì. Dạy gì. Làm gì. Họ đều nhai và ăn nuốt cả. Hay bắt chước theo người ta. Nếu người ấy thật sự có Thánh Linh, sự khôn ngoan của Chúa, sự biện biệt tâm linh, có con mắt tinh anh tâm linh, hiểu biết Lời Đức Chúa Trời thì người ấy sẽ tự hỏi những sự dạy dỗ nầy, những giáo lý nầy có cắn cứ trong Thánh Kinh không, có phù hợp với Thánh Kinh không?

Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta phải đề cao cảnh giác vì những thế lực bóng tối, phong trào thời đại mới (New Age movement) và ngay cả giáo lý của ma quỷ đang xâm nhập Hội Thánh Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện trong Thánh Linh, trong quyền năng Thánh Linh, xin Chúa bảo vệ Hội Thánh Ngài bất cứ giá nào! Chúa đã cảnh báo con dân và Hội Thánh Ngài rằng: "Hãy coi chừng, để không ai dẫn các ngươi đi lạc... Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc... ngay cả sẽ lừa gạt những người được chọn" (Mathiơ 24:3-14, 24). Vì sẽ có lúc người ta không muốn nghe giáo lý lành mạnh, nhưng muốn theo dục vọng mình, quy tụ quanh mình các giáo sư để nghe những lời êm tai, làm đã ngứa lỗ tai. Họ sẽ ngoảnh tai khỏi chân lý, nhưng hướng tai về những chuyện hoang đường (IITim 4:3-4). "Chính Đức Thánh Linh cũng phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những người lìa bỏ đức tin để theo các tà linh lừa dối và các giáo lý của các quỷ” (ITimôthê 4:1). Lời Chúa kêu gọi chúng ta đừng vội tin linh nào cả, nhưng hãy thử xem các linh ấy có phải đến từ Ðức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện khắp thế gian rồi (I Giăng 4:1).

Anh chị em yêu dấu, nhân cách là điều vô cùng quan trọng trong chức vụ hoặc mục vụ của người phục vụ Chúa. Do đó nhân cách phải luôn luôn kiểm soát cuộc đời và mục vụ chúng ta vì ‘Nền tảng của mục vụ chính là nhân cách.’ Ấy là câu nói vĩ đại của Mục sư Charles Swindoll là người có nhiều kinh nghiệm hầu việc Chúa. Nhân cách, phẩm hạnh, mỹ đức hay trái Thánh Linh là điều chúng ta rất cần trong chức vụ hầu việc Chúa. Chúng ta phải là ánh sáng của thế gian và là muối của đất như Chúa dạy chúng ta. Cho nên có một nhân cách trong sáng, tinh bạch, thánh hóa, công chính, ngay thẳng còn tốt hơn, và không có ân tứ còn hơn có quyền năng đuổi quỷ, chữa bịnh, nói tiên tri, nói lời tri thức, ngay cả kêu gọi lửa từ trời xuống khi đời sống chúng ta lại bất khiết, đồi bại, xấu xa, phóng đãng làm cho đạo Chúa bị nghẹt ngòi, bị người đời thiên hạ chê cười ô nhục.

Nhiều người đã làm buồn Đức Thánh Linh vì những hành động, ứng xử hay thái độ tội lỗi chẳng hạn như: cay đắng, thịnh nộ, giận dữ, la lối, vu khống, xúc phạm cùng mọi tính xấu xa hiểm độc, ngay cả khi các ân tứ của Đức Thánh cũng bị lạm dụng vì họ đã dùng sự tự do trong Thánh Linh mà có người muốn làm gì thì làm theo ý xác thịt của họ mà không theo ý muốn của Thánh Linh (Êphêsô 4:30-32).

Khi viết điều nầy làm tôi nhớ lại một nhà truyền bá phúc âm trẻ tuổi có tên là Todd Bentley đã từng phục vụ Chúa và có một thời vinh quang sáng chói trong chức vụ mình trong con mắt của nhiều người, nhưng vinh quang sáng chói ấy chỉ tạm thời và đã bị phai tàn như làn sương mai. Vì sao? Vì Bentley thiếu nhân cách, thiếu sự trung thực. Ông không thực sự giảng Tin Lành của Đấng Christ và những hành động đồi bại đã mang lại sự xấu hổ cho Hội Thánh Chúa. Todd Bentley là nhà lãnh đạo của nhóm ‘Lakeland Outpouring.’ Bentley được gọi là nhà tiên tri trẻ tuổi rất nổi tiếng trong phong trào phục hưng ân tứ ngũ tuần ở Florida, đã từng có những chiến dịch phục hưng rất lớn ở Florida. Nhưng ở tại những chiến dịch của ông, Tin Lành của Chúa Jesus không được giảng ra. Ông chỉ rao truyền ‘lời nói tri thức’ và cho rằng nhiều người được chữa lành. Hàng ngàn người trên toàn thế giới từ Anh, Úc, Canada, Châu Âu vv đến Florida để tìm kiếm phép lạ và chứng kiến Bentley nói lời tri thức và làm phép lạ. Lúc đó Bentley được 34 tuổi. Lúc đó khi còn làm việc trong sa mạc Alice Springs, nước Úc, tôi theo dõi phong trào phục hưng của Bentley và cảm thấy trong lòng nó như cái show biểu diễn phép lạ của loài người chứ không phải công việc quyền năng của Đức Thánh Linh vì tôi không nghe Bentley công bố Đấng Christ trong quyền năng Thánh Linh về cái chết và sự sống lại từ cõi chết của Ngài là Đấng oai nghi, cao trọng và vinh quang. Tôi còn nhớ rõ, khi mới đến Sydney, Úc, khi đó còn trẻ, tôi được giáo sư Philip Grouse thuộc Đại học New South Wales huấn luyện để làm tâm vấn cho chiến dịch Tin Lành của Mục sư Billy Graham. Tôi cũng đi nghe Mục sư Billy Graham giảng Tin Lành, công bố Đấng Christ, sự chết và sự sống lại của Ngài, huyết Chiên Con, sự quang lâm của Ngài vv mười hai ngày mười hai đêm. Tôi cảm nhận ngay trong lòng và linh hồn tôi. Đây là công việc của Đức Thánh Linh vì tôi nghe được tiếng phán của Ngài vì Mục sư Billy Graham công bố Đấng Christ trong quyền năng Thánh Linh trong sự nghiêm nghị và hàng ngàn người tin cậy Chúa Jesus và giao cuộc đời mình cho Ngài. Mục sư Billy Graham giảng Phúc Âm với lòng nhiệt thành với lửa Thánh Linh. Thái độ và tình thần công bố Phúc Âm của Mục sư Billy Graham giống như điều mà sứ đồ Phêrơ viết xưa kia, "Ai giảng dạy, hãy giảng dạy như rao truyền sấm ngôn của Ðức Chúa Trời; ai phục vụ, hãy lấy hết sức Ðức Chúa Trời ban cho mà phục vụ, để trong mọi sự Ðức Chúa Trời được vinh hiển qua Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh hiển và quyền bính đều thuộc về Ðức Chúa Jesus Christ đời đời vô cùng" (I Phêrơ 4:11).

Đáng buồn thay, tại chiến dịch phục hưng của Bentley, Tin Lành của Đấng Christ không bao giờ được công bố hay truyền giảng. Không có cảm giác cáo trách về tội lỗi trong sự giảng dạy của ông. Cuộc phấn hưng thật xảy ra thường gồm sự cáo trách tội lỗi bởi Thánh Linh. Rất nhiều người được té ngã tại buổi nhóm nầy khi Bentley công bố ‘lời nói tri thức’ và la hét ‘Bam!’ ‘Bam!’ ‘Bam!’ Đây là cái la hét thật kỳ lạ chưa bao giờ nghe trong lịch sử Hội Thánh. Khi la hét như vậy thì những người đến trước Bentley được cho là được chữa lành. Không một lần nào Bentley nói Chúa Jesus Christ đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi chúng ta và Ngài đã sống lại từ cõi chết và chúng ta có thể lên Thiên Đàng về ở với Chúa khi chúng ta chết nhắm mắt tắt hơi trong cuộc đời tạm ở trên trần thế. Các nhà lãnh đạo ân tứ nổi tiếng từ mọi nơi trên khắp nước Mỹ đến đặt tay trên Bentley và thốt ra những lời tiên tri thật khác thường về Bentley và các nhà lãnh đạo nổi tiếng khác từ phong trào tiên tri đứng chung nhau để bày tỏ sự ủng hộ Bentley và cơn phấn hưng của ông tại Florida. (Xem video ‘www.youtube.com/watch?v=gkrtac7IgXs’.

Mục sư Tiến sĩ RT Kendall nhà thần học danh tiếng được mời tham gia với họ để đặt tay cầu nguyện cho Bentley, nhưng ông từ chối. Ông nói rằng, ‘Cơn phục hưng nầy (tại Florida) không phải của Đức Chúa Trời.’ Có người dịu dàng quở trách Mục sư Kendall và nói với ông, ‘Đừng nói cơn phấn hưng nầy không phải của Đức Chúa Trời.’ Nhưng Mục sư Kendall vẫn giữ vững ý kiến và lập trường của mình. Vài tháng sau, khi được phát hiện Bentley đang sống đồi bại gian dâm với một phụ nữ khác mà không phải là vợ của mình ngay trong thời điểm phấn hưng. Sau đó vài người quở trách Mục sự Kendall thay đổi ý kiến. Mục sư Kendall nói với họ, ‘Tại sao phải có sự tà dâm của người nầy mới thuyết phục quý vị?’ Mục sư Kendall không tin ‘sự phục hưng ở ‘Lakeland Outpouring’ là của Đức Chúa Trời hoặc đến từ Đức Chúa Trời.’ Vì sao? Là vì Tin Lành của Đấng Christ không được rao giảng như các chiến dịch Tin Lành của Mục sư Tiến sĩ Billy Graham. Bất cứ sứ điệp nào MS Billy Graham công bố rao giảng đều có Tin Lành của Đấng Christ vì chỉ Tin Lành của Đấng Christ mới có quyền năng cứu người và ông nhấn mạnh tội lỗi và sự trong sạch và thánh khiết mà Đức Chúa Trời đòi hỏi tội nhân cần phải năn năn trước mặt Chúa để nhận sự tha thứ của Ngài và sự sống vĩnh cửu từ Ngài.

Còn tại các buổi truyền giảng của Todd Bentley không có sự cáo trách tội lỗi. Ông chỉ ‘nói tiên tri’ và thốt ra ‘lời nói tri thức’ mà thôi. Bentley còn lồng vào chử ‘Bam’ cho Đức Thánh Linh khi ông làm báptem cho người ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và ‘Bam!’ Nhưng không có một sự phẫn nộ nào cả từ những người đến dự hội đồng phục hưng khi ông gọi Đức Thánh Linh là ‘Bam.’ Không ai lên tiếng phản đối. Bao nhiêu các nhà lãnh đạo ân tứ ăn năn một cách công khai và thú nhận là mình đã sai, phạm tội cùng Đức Thánh Linh? Bentley gọi Đức Thánh Linh là ‘Bam’ chứ không phải Đức Thánh Linh. Chúa đã cảnh báo con dân và Hội Thánh Ngài rằng: "Hãy coi chừng, để không ai dẫn các ngươi đi lạc... Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dẫn dắt nhiều người đi lạc..." (Mathiơ 24:3-14) và ‘những nhà truyền giảng giả mạo như Bentley sẽ lừa gạt ngay cả những người được chọn’ (Mathiơ 24:24). Thật chẳng lạ gì, vì chính Satan cũng đã đội lốt, ngụy trang, mạo làm thiên sứ sáng láng (2 Côr 11:14).

Khi nghiên cứu về Todd Bentley, có người cảm thấy đau buồn, phẫn nộ, vì Bentley đã trở thành trò cười cho thiên hạ, làm nhục Hội Thánh Chúa và danh thánh Ngài. Bentley không biết thế nào để phát triển tính cách của tâm hồn mình. Todd Bentley không trung thực với chính mình và Hội Thánh Chúa nói chung. Người đã đánh mất nhân cách, sống trong nhục nhã vì không biết giữ mình trong sạch thánh khiết để bước đi khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Mục sư Charles Swindoll nói rằng, “Nền tảng của mục vụ là ‘Nhân Cách’ và mục đích của mục vụ là ‘Vinh Quang Đức Chúa Trời.”

Alexander Solzhenitsyn, người từng đoạt giải Nobel nhận định rằng: “Khác với suy nghĩ của chúng ta, ý nghĩa của sự tồn tại không nằm ở thành công, mà nằm trong sự phát triển của tâm hồn.” Sự phát triển tính cách là phần quan trọng nhất trong sự phát triển của chúng ta, không chỉ đối với một người lãnh đạo, mà còn với một con người.

Todd Bentley đã coi thường nhân cách, tính cách, phẩm hạnh, mỹ đức, liêm chính, ngay thẳng, trung thực, và trái Thánh Linh mà nhấn mạnh ân tứ trong chức vụ và ít khi dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời là Đấng đáng được vinh hiển và tôn trọng hơn ai cả. Vì thế mà nhiều người không còn tin cậy Bentley nữa vì thiếu nhân cách và sự trung thực ở trong mình. Có các mục sư truyền đạo trong nhiều Hội Thánh ngày nay còn có thái độ nầy, thái độ cao ngạo và xem ân tứ quan trọng hơn nhân cách và rất thích phô trương hơn là bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời vĩ đại và tối cao và quy vinh quang cho Đức Chúa Trời trong chức vụ và mục vụ của mình.

Lời Chúa nhắc chúng ta ‘Vậy ai tưởng mình đứng, hãy cẩn trọng kẻo ngã’ (ICôr 10:13). Vì thế bởi lòng thương xót Đức Chúa Trời, các nhà lãnh đạo tâm linh, con dân Chúa cần phải được thanh tẩy những vết dơ, ăn năn tội mình để Hội Thánh Chúa và chúng ta được thánh hóa, tinh bạch, trưởng thành, phát triển, chu toàn mục đích của Vương quốc Đức Chúa Trời.

Khi viết điều nầy, lời Chúa nhắc tôi về đức tính cao đẹp của một môn đệ Ngài và tầm quan trọng của nhân cách. Philíp tìm Nathaniên và nói với ông, “Chúng tôi đã gặp Ðấng mà Môse đã viết trong Luật Pháp, và Các Tiên Tri cũng đã viết về Ngài, Ðức Chúa Jesus ở Naxarét, con của Giôsép.” Thì Nathaniên liên nói, “Có gì tốt ra từ Naxarét sao?” Philíp đáp, “Mời bạn đến xem.” Khi thấy Nathaniên đến cùng mình, Chúa Jesus nói về người rằng, “Đây mới thật là người Isơraen, trong lòng không có gì gian dối.” Đây chính là một người Do Thái chân thật, một người liêm chính thật thà ngay thẳng, không có chút gì gian dối, không có động cơ giấu kính trong mình. Nathaniên hỏi Ngài, “Làm sao Thầy biết con?” Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Trước khi Philíp gọi ngươi, khi ngươi ở dưới cây vả, Ta đã thấy ngươi.” Nathaniên nói với Ngài, “Thưa Thầy, Thầy là Con Ðức Chúa Trời, Thầy là Vua của Isơraen.” Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Vì Ta nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin phải không? Ngươi sẽ thấy những việc lớn hơn thế nữa.” Ðoạn Ngài nói tiếp với ông, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên sứ của Ðức Chúa Trời cất lên và ngự xuống trên Con Người” (Giăng 1:43-51).

Có người thắc mắc hỏi, “Sao Chúa lại biết rõ Nathaniên?” Biết con người thật, lòng dạ và động cơ của người? Chúa biết là vì Ngài là Đấng Mêsia, Đấng Christ. Ngài là Nhà Tâm Lý vĩ đại nhất trên mặt đất nầy. Ngài biết rõ mọi người (Giăng 2:24). Lời Chúa phán, "Lòng người ta thật dối trá hơn mọi vật, vô phương cứu chữa! Ai có thể biết được lòng dạ loài người? Ta là Chúa, Đức Chúa Trời, Ðấng thử nghiệm trong trí và dò xét trong lòng, sẽ báo trả mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả việc họ làm (Giêrêmi 17:9-10).  Chúa biết rõ con người của Nathaniên từ trong ra ngoài vì thế mà Nathaniên nhận ra Đức Jesus là Đấng Christ. Chúa luôn biết ý định trong lòng chúng ta. Chúa biết sự thật về chúng ta và mọi di chuyển của chúng ta. Trong Thi thiên 139, Đavít đã thừa nhận sự bao la về sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. “Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng tôi. Ngài thấy rõ con đường tôi đi, lúc tôi nằm nghỉ; Mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc” (Thi thiên 139:2-3). Thật đáng kinh ngạc khi nhận ra rằng Chúa hiểu chúng ta hơn chúng ta hiểu chính mình. Ngay bây giờ, Chúa đang nhìn vào trái tim tôi, những suy nghĩ sâu thẳm nhất của tôi và tìm ra cách để nói với tôi những gì ở đó. Cái vẻ đẹp về Chúa là Ngài nhìn thấy chúng ta ở những nơi riêng tư nhất và biết cách giúp chúng ta chữa lành trái tim chúng ta.

Khi thấy Nathaniên, Chúa Jesus nói, “Đây chính là một người Do Thái chân thật, không có chút gì giả dối trong mình.” Ngay giờ phút nầy, khi bạn đang đọc dòng chữ nầy tự nhiên Thánh Linh Chúa phán nhỏ với mình rằng, “Con có phải là một người Việt Nam chân thật liêm chính chăng? Trong người không có điều giả dối?” Thì quý vị độc giả sẽ trả lời với Chúa như thế nào?

Nathaniên biết mình là ai. Tính cách quyết định mình là ai. Mình là ai quyết định điều mình thấy. Điều mình thấy quyết định điều mình làm. Đó là lý do không bao giờ tách biệt được tính cách và hành động của một người lãnh đạo. Nếu hành động và ý định của người lãnh đạo liên tục ‘lệch pha’ nhau, hãy xem tính cách của người để biết tại sao. Tài năng lãnh đạo đích thực luôn thu hút được những người khác. Mục sư Maxwell nói, "Ngạn ngữ về lãnh đạo có câu, 'nếu bạn nghĩ mình đang dẫn lối nhưng chẳng ai đi theo bạn, thì thực ra bạn chỉ đang đi dạo mà thôi.'" Mọi người thường không tin tưởng những người lãnh đạo không có tính cách tốt đẹp, và họ sẽ không tiếp tục ủng hộ những người như thế.

Nhà tâm lý học Steven Berlas thuộc Đại học Harvard cho rằng những người đạt thành tích cao, nhưng thiếu nền tảng tính cách để giúp họ kiên cường trước áp lực, sẽ dẫn tới thảm họa. Ông tin rằng số phận họ gắn với một hoặc hơn một trong bốn nét tính cách sau: ngạo mạn, cảm giác đau khổ của sự cô đơn, thói kiếm tìm sự mạo hiểm tiêu cực, hoặc ngoại tình. Mỗi đặc tính là một cái giá mà bạn phải trả cho mỗi điểm yếu trong tính cách. Vì thế tính cách của chúng ta là vốn quý nhất. Alan Bernard phát biểu rằng, ‘Người lãnh đạo phải có được sự tôn trọng bằng đạo đức trong sáng của mình. Một nhà lãnh đạo không chỉ đứng trên vạch đúng sai, mà còn phải giữ được mình khi ở trong vùng ‘ranh giới đó.’”

Mục sư Tiến sĩ Billy Graham là Nhà Truyền bá Phúc âm nổi tiếng và là một người có nhân cách cao đẹp nói rằng, ‘Khi của cải mất đi, không có gì bị mất cả; khi sức khỏe mất đi, điều gì đó đã bị mất; khi nhân cách mất đi, bạn mất tất cả. Scott Sanford nói rằng, "Nhân cách của bạn quan trọng hơn vẻ bề ngoài của bạn."

Nhiều năm trước đây có một cuộc nghiên cứu và người ta đưa ra một bảng câu hỏi khảo sát mang tên “Nhân cách của các nhà lãnh được ngưỡng mộ” và gửi nó tới hơn 70.000 người trên sáu lục địa: Châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Á, Châu Âu và Châu Úc. “Các kết quả,” họ báo cáo: “rất nổi bật bởi tính đều đặn qua các năm, và chúng không thay đổi một cách đáng kể do những khác biệt về nhân khẩu học, tính tổ chức hoặc văn hóa.” Và đặc điểm nào được ngưỡng mộ nhất ở các nhà lãnh đạo? Câu trả lời là ‘sự trung thực.’ Và giáo sư James Kouzes và Barry Posner giải thích rằng, ‘sự trung thực là cốt lõi của một nhân cách tốt, là chất lượng có thể nâng cao hoặc làm hỏng danh tiếng của một cá nhân nhiều nhất.' Họ viết, “Trong hầu hết các cuộc khảo sát đã được thực hiện, sự trung thực được lựa chọn thường xuyên hơn bất kỳ tính cách nào khác của một nhà lãnh đạo.”

Vì thế mà Mục sư Tiến sĩ John Maxwell là người rất có ơn trong lãnh vực lãnh đạo tâm linh khẳng định rằng, “Không ngạc nhiên khi mọi người muốn đi theo các nhà lãnh đạo có nhân cách tốt. Không ai thích làm việc với những người không đáng tin cậy. Nhưng trước khi bạn hoặc tôi làm việc với bất kỳ người nào khác hoặc đi theo bất kỳ nhà lãnh đạo nào khác, ai là người chúng ta phải trông cậy vào mỗi ngày? Là bản thân chính chúng ta! Đó là lý do tại sao nhân cách hoặc tính cách rất quan trọng. Nếu không thể tin tưởng chính mình, không bao giờ bạn có thể phát triển. Một tính cách tốt, với sự trung thực và chính trực là cốt lõi, là yếu tố cơ bản để thành công trong bất kỳ lịnh vực nào của cuộc sống. Không có nó, bạn chỉ đang xây dựng mọi thứ trên cát mà thôi."

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta năng quyền Thánh Linh để sống cuộc đời trung thực, thánh khiết với nhân cách tốt phản ánh Đấng Christ trong chúng ta. Lời Chúa khích lệ chúng ta, "Hãy nhìn xem, hãy chú tâm, hãy hướng lòng về Đức Chúa Jesus là Đấng Christ là Tác giả, là Ðấng Khởi Ðầu, và là Ðấng Hoàn Tất đức tin của chúng ta" (Hêbơrơ 12:2). Hãy nhìn xem Đấng Christ vì chính Đấng Christ là gương mẫu tuyệt hảo cho cuộc đời chúng ta, cho mục vụ hầu việc Chúa của chúng ta. Cầu xin Chúa bảo vệ gìn giữ chúng ta, nhân cách chúng ta bất cứ giá nào để chúng ta phục vụ Đấng Christ, sống vì Đấng Christ, và Vương quốc Ngài, và trên hết là vì vinh quang Đức Chúa Trời tối cao.

Lạy Chúa Jesus! Xin Ngài mau đến!

TS Christian Le PhD
Creator/Admin
SỨ ĐIỆP CỦA SỰ SỐNG
www.facebook.com/groups/SDCSS/

1220 lượt xem
Các bài trước
CHÚA JESUS CÓ PHẢI LÀ MỘT VỊ GIÁO SƯ ĐẠO ĐỨC NHÂN LÀNH CHĂNG? (26/08/2019)
CÚI XUỐNG TÔN THỜ (09/08/2019)
Những Trông Ðợi Giữa Hội Thánh và Mục Sư (03/08/2019)
BA LOẠI NGƯỜI ĐEM VƯƠNG QUỐC ĐẾN (02/08/2019)
CÂY TƯƠI VÀ CÂY KHÔ (16/07/2019)
Cơ Hội Thứ Hai (11/07/2019)
7 Dấu Hiệu Bạn Đang Đoán Xét Người Khác (06/07/2019)
HÃY NGỪNG NÉM ĐÁ BILLY GRAHAM (18/06/2019)
ĐẠT ĐẾN ĐÍCH ĐIỂM CƠ ĐỐC NHÂN (13/06/2019)
Ba Điều Chúng Ta Yêu Quý Nhưng Giết Chết Sự Phát Triển Hội Thánh (18/05/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 69
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NGÀY XƯA CÓ MỘT CON BÒ…
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
CHÀNG SUỐT ĐÊM KHÔNG NGỦ - Nguyễn Hoàng Nam
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
ĐƯỢC CHÚA PHÙ HỘ
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
TINH THẦN NGƯỜI HOA KỲ - Radio TYHV July 08 2020
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 11/07/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 01X
 
Nghiệm và Sống  
Hoa Kỳ là một quốc gia ngoại hạng?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BA CHIỀU KÍCH TỰ DO THẬT TRONG CHÚA
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
VINH HIỂN ĐỜI ĐỜI - Khải Huyền 22
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Tại sao Chúa không chữa bệnh cho cả đám đông?
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
TÔI VÂNG PHỤC - MS Lữ Thành Kiến
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
SỰ KẾT THÚC THỜI ĐẠI CỦA CÁC QUỐC GIA
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC