Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
CHÚA JÊ-SUS LÀ ĐẦU CỦA HỘI THÁNH
Ngày 05/12/2019

 MS Peter The Van Le


                Kinh Thánh: Mathiơ 16: 16-19

               Câu gốc: “Nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh, và trong Đức Chúa Je-sus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng! Amen.” (Ê-phê-sô 3: 21)

               Kính thưa quý tôi tớ Chúa, quý ông bà anh chị em yêu mến!

Trước hết, cho phép tôi được gửi đến quý ông bà anh chị em lời chào hỏi thân thương nhất trong tình yêu của Chúa Jesus. Hội Thánh chúng ta một lần nữa cùng dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời sự biết ơn Ngài về tình yêu thương, quan phòng và dẫn dắt chúng ta trong đường lối của Chúa. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy gẫm Lời Chúa qua bài học thứ ba trong loạt bài xây dựng Hội Thánh của Ngài, “Chúa Jê-sus là đầu của Hội Thánh.”

              Thưa quý ông bà anh chị em! Người lái tàu phải biết phương hướng, thời gian, cũng như những dự báo về thời tiết để đưa con tàu đến bến bình an. Người lãnh đạo Hội Thánh muốn xây dựng Hội Thánh Đức Chúa Trời thì cũng phải có khải tượng, mục đích, kế hoạch, chiến lược để dẫn dắt bầy chiên đi đúng hướng Đức Chúa Trời đã vạch định cho Hội Thánh địa phương. Những điểm trọng yếu cần có cho một Hội Thánh như sau:

             I. Khải tượng

             Khải tượng là lời phán của Đức ChúaTrời cho một Hội Thánh địa phương.  Nói cách khác, khải tượng là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh để bày tỏ cho tôi tớ và con dân của Ngài biết được đường lối của Ngài trên Hội Thánh địa phương.  Không phải khải tượng được ban cho tất cả mọi người, nhưng chỉ được ban cho những ai mà Ngài đã kêu gọi phục vụ Ngài. Khải tượng là những gì mà Đức Chúa Trời ban cho ân tứ có thể nhìn thấy được ý định về bức tranh tương lai của Hội Thánh, mà những người khác không thể nhìn thấy được.

              Ngày nay, Đức Thánh Linh đang bày tỏ sức mạnh và tiềm năng lớn lao của Hội Thánh địa phương. Hội Thánh phải nhận biết được mục đích, ý nghĩa và công việc cụ thể của Hội Thánh là gì? Đức Chúa Trời muốn chúng ta là những người đang nhận lấy trách nhiệm lèo lái Hội Thánh của Ngài, phải biết rõ bức tranh đích thực của Hội Thánh để đi đúng hướng.

             Mỗi con cái Chúa sẽ tìm thấy được vị trí của mình, biết rõ những ân tứ Chúa ban cho mình và những việc cần làm cho Hội Thánh Đức Chúa Trời.

           Tóm lại, khải tượng là tiếng phán của Đức Chúa Trời qua những tôi tớ của Ngài lựa chọn và kêu gọi vào chức vụ.Khải tượng là nền tảng của Đức Chúa Trời.

           “Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa địa ngục chẳng thắng nổi hội đó.” (Ma-thi-ơ 16: 18)

          II. Khải tượng đến từ Đức Chúa Trời

Khải tượng không đến từ tham vọng cá nhân hay ước muốn riêng tư của con người.

Khải tượng phải được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Khải tượng phải do Đức Thánh Linh lèo lái theo đường lối của Đức Chúa Trời.

Khải tượng bị lạm dụng dẫn dắt bởi sự khôn ngoan riêng của con người thì Hội Thánh sẽ đi lệch hướng.  Hội Thánh sẽ thiếu sức sống thuộc linh, không đem lại sự an ủi.  Thay vì yêu thương thì ganh ghét, tị hiềm.  Thay vì quan tâm chăm sóc, thì gây nên chia rẽ, xét đoán lẫn nhau.

Không có khải tượng, thì Hội Thánh không có mục đích. Không có mục đích, thì Hội Thánh mất phương hướng.

Không có khải tượng, thì Hội Thánh thiếu mất sự vui mừng, trở nên buồn thảm và ảm đạm.

Hội Thánh có khải tượng sẽ được thể hiện qua các đặc điểm sau đây (Công vụ2:42- 47):

Hội Thánh say mê học hỏi lời Chúa

Hội Thánh có mối thông công với nhau và với Chúa (qua sự cầu nguyện)

Hội Thánh cầu nguyện ngày đêm cho bản thân, gia đình, Hội thánh, cộng đồng, "Vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi."

Yêu mến Chúa hết lòng, trung tín nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời.

Sự hiện diện của Đức Thánh Linh qua dấu kỳ phép lạ (sự chữa lành, sự đáp lời cầu nguyện, sự quan phòng của Chúa qua các tai nạn, sự đổi mới tâm linh, sự thay đổi con người. v.v…)

Quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, đức tin thể hiện qua việc làm (vui lòng tiếp đãi nhau, cung cấp nhu cầu cho kẻ nghèo khó, thiếu thốn.)

Thờ phượng Chúa hết lòng, hết tâm trí.

Thỏa vui, bình an trong Chúa

Ngợi khen, tôn cao danh Chúa. (Hội Thánh phải là nơi đem lại sự bình an, vui mừng, chứ không phải là những bất an, rối trí, làm tổn thương nhau.)

Hội Thánh tăng trưởng “Mỗi ngày Chúa lấy thêm những kẻ được cứu vào Hội Thánh. (cá nhân chứng đạo, Hội thánh truyền giảng, gửi giáo sĩ đi ra v.v…)(1)

Sách Nê-hê-mi là bằng chứng cụ thể về khải tượng của Đức Chúa Trời, cho thấy Ngài sử dụng những tôi tớ của Ngài có động cơ đúng đắn trong sự hầu việc và phục vụ. Nê-hê-mi than khóc vì “những tường thành Je-ru-sa-lem bị sụp đổ bị lửa thiêu đốt” (Nê-hê-mi 1: 3-4). Trong lòng của Nê-hê-mi hướng về đất nước và dân tộc của mình. Ông mơ ước thành của Jê-ru-sa-lem được xây dựng lại. Đức Chúa trời đã nhìn thấy được điều đó và Ngài đã sử dụng ông.

         Còn Hội Thánh của chúng ta hôm nay thì sao? Quý ông bà anh chị em có khát khao Hội Thánh của Đức Chúa Trời được xây dựng lại cách mạnh mẽ, Thánh Linh Chúa sẽ đốt cháy những tấm lòng nguội lạnh, hâm hẩm, buông trôi không?

        Thưa quý ông bà anh chị em!

        Những tấm lòng của mỗi con dân Chúa thời Nê-hê-mi được xây dựng lại trước, qua sự đọc lại lời của Chúa được chép trong Kinh Thánh; rồi sau đó, những tường thành của Jê-ru-sa-lem mới được xây dựng trở lại. Tương tự như vậy, những tấm lòng của mỗi con cái Chúa phải được xây dựng trở lại, trước khi có một ngôi nhà thờ xinh đẹp và độc lập.

        lll. Hãy Tin, chớ cứng lòng!

        Quý ông bà anh chị em có tin rằng Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu xin của Hội Thánh và Ngài đã bày tỏ cho quý ông bà anh chị em qua sự bỏ phiếu kín tín nhiệm mời Mục sư để phục sự Chúa cùng quý ông bà anh chị em chăng? Tôi hoàn toàn tin như vậy.  Cầu xin Chúa cất khỏi sự nghi ngờ trong lòng của quý ông bà anh chị em.  Cầu xin Ngài cho quý ông bà anh chị em nhìn thấy được khải tượng của Chúa một cách rõ ràng như Thô-ma đã sờ chạm vào bàn tay của mình vào bàn tay có dấu đinh của Chúa Je-sus và sườn của Ngài. Chúa Jesus đã phán với Thô-ma khi Ngài hiện ra cùng các môn đồ, “Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra, và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!“ (Giăng 20: 27)

        Tôi hoàn toàn tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương Hội Thánh mà Ngài đã lập nên, Ngài đã nhìn thấy tấm lòng của quý ông bà anh chị em, cho nên Ngài muốn xây dựng lại Hội Thánh của Ngài trở thành một nơi thờ phượng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và một Hội Thánh được Đức Chúa Trời ban phước.

       “Đức Chúa Jesus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.  Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28: 18-20)

        Kết luận:

        Muốn thực hiện được “Đại mạng lệnh” của Chúa Jesus, chúng ta phải nhận biết được khải tượng của Hội Thánh mình, phải xác định được mục đích của Hội thánh, phải có kế hoạch để thực hiện. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của thứ tự khi Ngài dựng nên trời đất, muôn vật từ buổi sáng thế. Là tôi tớ và con dân của Ngài, hãy noi gương Chúa mà làm việc có kế hoạch, mục đích rõ ràng, chứ không phải làm việc vô trật tự, muốn chi làm nấy, ai cũng cho mình là phải! (thời Quan xét).

       Thân ái kính chào quý ông bà anh chị em trong tình yêu của Chúa Jê-sus.

                                                            MS Peter The Van Le

___________________________

(1)Tham khảo 10 đặc tính Hội Thánh của Ms Lê Văn Thái- San Diego

656 lượt xem
Các bài trước
GIEO VÀ GẶT (24/11/2019)
NGƯỜi HẦU VIỆC CHÚA CHÂN CHÍNH (06/11/2019)
CÓ NHỮNG CÁI NHÌN (01/11/2019)
Trầm Cảm Và Cách Chúa Giải Cứu (25/10/2019)
THẦN VỊ VÀ CÔNG TÁC CỦA CHÚA GIÊ-SU (03/10/2019)
TIN LỜI CHÚA PHÁN (13/09/2019)
NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CHÚA CHÂN CHÍNH (03/09/2019)
NHÂN CÁCH SO VỚI ÂN TỨ (31/08/2019)
CHÚA JESUS CÓ PHẢI LÀ MỘT VỊ GIÁO SƯ ĐẠO ĐỨC NHÂN LÀNH CHĂNG? (26/08/2019)
CÚI XUỐNG TÔN THỜ (09/08/2019)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 70
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
KHI NHỮNG VIÊN ĐÁ QUÝ LƠ LỬNG TRÊN BẦU TRỜI
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
CÒN NẾU DÂN TA - Ca Khúc Tường Khanh
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI YẾU ĐUỐI
 
Tạ Ơn Chúa  
Đức Tin Hay Sự Chữa Lành - Huỳnh Thanh Thủy
 
VHope  
Hòn Đá Trong Tay Ngài - Nguyễn Hoàng Nam
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
CUỘC ĐỔI ĐỜI NGOẠN MỤC
 
Góc của Ađam & Êva  
TÌNH YÊU
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀ GÌ? Radio TYHV July 29 2020
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/08/2020
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Cuộc Đời Sung Mãn  
Ai Ơi! Bạn Ơi! Nước Mắt Đàn Ông Phần 2
 
Nghiệm và Sống  
Tay Đánh Lưới Cứu Người
 
Tin Tức & Suy Ngẫm  
THƯƠNG XÓT LÀ PHƯỚC
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Những chiều kích ảnh hưởng gì, Môn đồ thật cần phải có?
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
Hỏi Đáp Từ Mục Sư Billy Graham
 
Tin Lành Media  
Khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA - Tiếng Nói Quê Hương Aug 01 2020
 
Tài Liệu  
BỨC TRANH CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU 2019
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
CHÚA ĐANG PHỤC HỒI - Cô Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Con Tàu Nô-ê đã tìm thấy và cơn Đại Hồng Thủy trong Kinh Thánh là có thật
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 29
 
Sưu Tầm  
SỰ THẬT ĐẰNG SAU SỰ CÔ ĐƠN
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC