Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 64
Ngày 16/03/2020

Đáp án Bài 63:
621.a  622.a  623.c  624.c  625.b  626.b  627.a  628.d  629.c  630.d


In Bài học:
TKTN Bài 64

BÀI 64 – Giăng 6-10

Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau-rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ-ăn, huyết ta thật là đồ-uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. (Giăng 6: 54-56)

Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy. 58Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ-phụ các ngươi đã ăn,..rồi cũng chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời. (57-58)

Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. (68-69)

Đừng cứ bề ngoài mà xét-đoán, nhưng phải xét-đoán theo lẽ công-bình. (Giăng 7: 24)

Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa; rồi ta đi về cùng Đấng sai ta đến. 34Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở, các ngươi không thể đến được. (33-34)

Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. 38Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh-thánh đã chép vậy. 39Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh-Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh-Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh-hiển. (37-39)

Ai trong các ngươi là người vô-tội, hãy trước nhứt ném đá vào người. (Giăng 8:7)

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa. (Giăng 8:11)

Ta là sự sáng của thế-gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối-tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. (12)

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai (28)

Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn-đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi. (31-32)

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. (42)

Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? (46)

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ