Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
MƯỜI TRINH NỮ CHÀO ĐÓN TÂN LANG TRỞ LẠI
Ngày 07/09/2020

 Minh Khải


Ma-thi-ơ 25:1-13

Tôi muốn mượn câu chuyện về 10 trinh nữ đón Tân Lang để nói đôi lời cùng anh chị em về điều kiện hầu chúng ta có thể được Chúa cho vào vương quốc ngàn năm của Đấng Christ sau khi kèn 7 thổi lên.

--Câu 1: “Thế thì nước trời sẽ có thể so-sánh với 10 nữ đồng-trinh, cầm đèn của họ và đi ra để đón chàng rễ”.

Chữ “nước trời” theo nguyên văn là “the kingdom of the heavens” ngụ ý lãnh vực Chúa cai trị, kéo dài và bao gồm 2000 năm thời đại hội thánh Tân ước cộng thêm 1000 năm vương quốc Đấng Christ. Đây là một bộ phận của Vương quốc Đức Chúa Trời, vốn bao gồm từ cõi đời đời quá khứ đến cõi vĩnh hằng tương lai.

“Nữ đồng-trinh” Kinh thánh ví sánh Đức Jehovah là Chồng thuộc linh của dân Israel, và Đấng Christ là Chàng rễ của hội thánh Tân ước chung. Từ ngữ “trinh nữ” ngụ ý tình trạng thuộc linh của mỗi tín đồ, dù già hay trẻ, dù nam hay nữ, cũng đều phải là thanh khiết, đơn thuần, trẻ trung về mặt thuộc linh.

-“Cầm đèn”. Cây đèn ngụ ý gì? Châm 20:27 giải thích “Tâm linh trong con người là ngọn đèn của Đức Jehovah, Nó xem xét mọi nơi sâu kín nhất trong lòng”. Mỗi tín đồ tái sinh đều có một tâm linh hồi sinh, được liên kết với Chúa là Thần Linh (1 Cor 6:17), nên ngọn đèn là tâm linh của tín đồ, mãi cháy sáng ngày đêm suốt cõi đời đời, vì Đức Thánh Linh như là Dầu bất biến ở trong tâm linh đó đến đời đời.

“Đi ra để đón chàng rễ”. Cả cuộc đời của người tín đồ phải sử dụng tâm linh mình như cây đèn để soi sáng trong thế giới nầy, là một đêm tối còn kéo dài đến ngày Chàng Rễ trở lại. Họ phải sống thoát li cách thuộc linh hằng ngày đối với thế giới nầy.

.

--Câu 2- "Trong họ năm nàng dại, năm nàng khôn”.

Chữ “khôn” nói lên ân tứ do Chúa ban cho tín đồ trong tâm linh họ, vì Ê-phê-sô 1:17 nói,“Cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh khôn ngoan và được khải thị”. Sự khôn ngoan không phải là khả năng học thức, hay trình độ tri thức về các số liệu thế giới nầy, mà là ban tứ của Đức Chúa Trời trong tâm linh tín đồ. Chữ “dại” ở đây có nghĩa “chậm hiểu”và  là “đần độn”. Do thiếu dầu Thánh Linh thấm nhuần vào hồn, nên dù cho người dại cũng có ngọn đèn tâm linh chói sáng như người khôn, nhưng hồn của họ u tối, thiếu linh sự khải thị, không có sự khôn ngoan của Chúa dầm thấm.

.

--Câu 3-“Các nàng dại cầm đèn mà không đem dầu theo; còn các nàng khôn cầm đèn lại đem dầu theo trong bình”. Cái đèn tượng trưng tâm linh, còn cái bình ngụ ý nhân phẩm con người, là tâm hồn.

Rô ma 9:21, 23-24; “Hay người thợ gốm không có quyền từ cùng một đống đất sét mà nắn nên bình này dùng cho việc sang, bình kia dùng cho việc hèn sao? Và để cho biết sự giàu có vinh quang Ngài trên những bình được thương xót mà Ngài đã chuẩn bị sẵn để được vinh quang”. Người tín đồ là chiếc bình được thương xót, đó là hồn người đã được cứu. Kinh thánh kể chúng ta là một hồn trước mặt Ngài. “Trong ngày ấy thêm lên được độ ba ngàn hồn”. (Công 2:41). Nên chữ “bình” của các trinh nữ ngụ ý chính bản thể hay hồn của chúng ta.

 “Nàng dại …không đem dầu theo; còn các nàng khôn…đem dầu theo trong bình”. Mỗi người trinh nữ khôn hay dại đều có đèn chói sáng, là vì họ đã được tái sinh có Đức Thánh Linh trong tâm linh, nên họ có ngọn đèn cháy sáng, nhưng nàng khôn có dầu dự trử trong bình (hồn), còn nàng dại thì chỉ có bình không, là Thánh Linh chưa nhuần thấm vào hồn, vào tâm tính của người tín đồ đó.

Các bạn ai cũng có Đức Thánh Linh trong tâm linh mình, còn có người được đầy dẫy thường xuyên nữa, nhưng tâm hồn bạn, tâm tính, ý muốn, tình cảm, tâm trí của bạn có được dầm thấm dầu Thánh Linh không? Nếu bạn chỉ có Chúa trong tâm linh, mà trong hồn, trong trí, trong tư tưởng chưa có Ngài gây ảnh hưởng đến, chưa kiểm chế được, chưa biến đổi bạn, thì ngụ ý anh em chỉ có chiếc bình trống rỗng—là hồn chưa có Đức Thánh Linh. Anh em còn đang sống theo người thiên nhiên hoặc xác thịt.

.

--Câu 5” Vả, đương khi tân lang chậm đến, thì họ thảy đều đừ rồi ngủ”.

Từ ngày Chúa ra đi về trời vào khoảng năm 30 S.C., đến hôm nay đã 1990 năm, mà chưa thấy Ngài trở lại rước 10 nữ đồng trinh nầy, cho nên 10 nàng đều ngủ cả.

Từ ngữ “ngủ” là từ ngữ then chốt trong ẩn dụ nầy. Bạn phải hiểu đúng ý nghĩa chữ “ngủ” bạn mới có thể giải nghĩa thí dụ mười trinh nữ nầy cách chính xác, bằng không bạn sẽ hiểu sai ẩn dụ nầy với toàn bộ các lẽ thật có liên quan khác trong kinh Tân ước. Do đó chúng ta sẽ đi lạc vào mê hồn trận trong các lẽ thật về sự tái lâm của Chúa Giê-su. Đó là lí do có quá nhiều giáo sư Kinh thánh cãi vả nhau về lịch trình sự tái lâm của Chúa.

Ngủ là gì? Có 3 ý nghĩa về chữ “ngủ” trong kinh Tân ước: a/ “Ngủ” là ngủ  nghỉ, như Phi-e-rơ ngủ trong nhà giam (Công. 12:6). b/ “Ngủ” là yếu đuối thuộc linh, ngủ mê trong đời sống xác thịt, như Ê-phê-sô 5:14 chép, “Này, người đang ngủ, hãy thức dậy, Đứng lên từ cõi chết”.c/ “Ngủ” là chết, là qua đời, như La-xa-rơ ở Bê-tha-ni-“Bạn La-xa-rơ chúng ta đã ngủ rồi, nhưng ta đi đánh thức người.” Vả, Jêsus nói đó chỉ về sự chết của La-xa-rơ, song môn đồ tưởng Ngài nói về sự ngủ nghỉ. Jêsus bèn nói tỏ tường rằng:“La-xa-rơ chết rồi”(Giăng 11: 11-14), như ông Ê-tiên, Công 7:60, “Cầu nguyện như thế xong thì ông ngủ”. Một khi xác nhận chính xác từ ngữ “ngủ” rồi, các bạn sẽ hiểu ẩn dụ nầy cách dễ dàng”. Tôi xác nhận chữ “ngủ” ở đây là chết, là qua đời, là tắt thở.

Câu 1--“Mười gái đồng trinh”. Tại sao 10 mà không phải là 7 hay 6 nữ trinh? Trên có nói 10 trinh nữ của vương quốc, mà khi nói đến vương quốc, thì phải có con số 12 như trong Jerusalem mới, mọi thứ đều 12, như 12 nền, 12 thiên sứ, 12 cổng… nhưng tại sao tại đây chỉ có 10 trinh nữ?

Số 10/ 12 là ngụ ý đa số, như có 10/12 thám tử thời Môi se phản lại Chúa, khiến dân Israel không chịu vô chiếm hữu đất hứa; có 10/12 chi phái Israel theo Giê-rô bô am thờ bò con vàng và lìa bỏ nhà Đa vít. Ở đây 10 nàng đều ngủ, là 10/12 tổng số tín đồ Tân ước đều đã chết vì đợi Chúa quá lâu, vì chờ đợi gần 2000 năm rồi.  Tôi ví dụ, toàn bộ tín đồ Tân ước có 12 tỉ người, thì 10 tỉ đã chết rồi, còn hai tỉ đang sống là chúng ta hôm nay. Như còn hai nàng nữa là số tín đồ (giả dụ) 2 tỉ hiện còn sống trên mặt đất hiện nay. “Ta bảo các con, trong đêm ấy, hai người nằm chung giường, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại; hai người nữ cùng xay cối, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại” (Lu ca 17:34-36). Đó là những người còn sống hôm nay, tượng trưng cho 2 trinh nữ, không được nhắc đến chung với 10 trinh nữ trên đây.

.

--Câu 6- “Đến nửa đêm có tiếng kêu rằng: 'Kìa, tân lang đến! Hãy đi ra nghinh tiếp chàng“. Chừng nào chàng rễ đến? Ngài sẽ hiện ra vào kèn thứ mấy? Những câu nầy bày tỏ Chúa Giê-su đến cách công khai để tiếp rước tất cả những người tin, cả người đang sống (2 trinh nữ) và những người đã chết (10 trinh nữ). Đấy không phải là cách Chúa đến như Kẻ Trôm để thu gom từng người một ngay trước khi con thú đăng quang như Khải 3:3 chép, “Vậy, nếu con không tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm và con không thể biết được giờ nào Ta đến với con (nguyên văn là : bên con, mà con không hay biết).”

“Tiếng kêu”. Chàng rễ sẽ đến cách công khai nên mới phát tiếng kêu. 1 Cor.15:52 và 1 Tê. 4:16-17 “Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu bảo, tiếng của thiên sứ cực phẩm, và kèn của Đức Chúa Trời, thì những kẻ chết trong Christ sẽ sống lại trước; đoạn, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, đều sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây để nghinh tiếp Chúa tại khoảng không”. Tiếng kêu nầy vang ra trước khi Chúa rước 12 trinh nữ lên trời, hay thu họach mùa vụ lúa mì mà Khải 14: 14-16 đã miêu tả vậy.

Ma-thi-ơ 25:6 nói “Đến nửa đêm có tiếng kêu” thì 1 Tê. 4;16 giải nghĩa đó là “tiếng kêu bảo”.Trong nguyên ngữ, thành ngữ nầy là “a cry of command” – tiếng kêu mênh lệnh, tiếng kêu triệu tập. Chàng rễ phát một tiếng kêu lớn để triệu tập 12 nữ đồng trinh lên không trung gặp Ngài. Cũng có tiếng của thiên sứ cực phẩm, và kèn của Đức Chúa Trời vang động cặp theo như giờ rước dâu vậy.

.

--Câu 7-" Các gái đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình”. 1 Cor 15:52 “Trong tích tắc, trong nháy mắt, khi tiếng kèn chót thổi. Vì kèn sẽ thổi lên, những người chết sẽ sống lại không hư nát và chúng ta sẽ được biến hóa”. 1Tê. 4:16,“những kẻ chết trong Christ  sẽ sống lại trước;  đoạn, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, đều sẽ cùng họ được cất  lên trong đám mây để nghinh tiếp Chúa tại khoảng không”.

 Khi được nghe tiếng kêu mệnh lệnh từ Chúa, như tiếng kêu Ngài phát ra kêu La xa rơ trong mồ bước ra, 10 trinh nữ, là 10/12 toàn thể Hội thánh đã ngủ từ thế kỉ 1 đến thế kỉ 21 đều thức dậy một lượt. Họ bừng thức dậy. Rồi tất cả  2/12 hội thánh mà đã chạy trốn con rắn suốt 3,5 năm sau, cũng sẽ được biến hóa và cất lên, hiệp chung với 10/12 hội thánh để cùng hôi ngộ Chúa tại khoảng không. Trong 1Tê. 2:1, Phao lô gọi đó là “việc hội hiệp của chúng ta với Ngài”. Ô một cuộc họp mặt, một cuộc hội ngộ lần đầu tiên của cả quần chúng thánh đồ bao gồm hội chúng Cựu ước và toàn bộ 12/12 hội thánh Tân ước. Ô thật long trọng thay, huy hoàng, hoành tráng thay! Không bút mực nào tả xiết! Bằng lời văn hoa mĩ, tiên tri Ê-sai diễn tả, “Kẻ chết của Chúa sẽ sống; Các xác chết của họ sẽ chỗi dậy. Các ngươi, là kẻ nằm trong bụi-đất, thức-dậy và reo hò vì niềm vui, Vì giọt sương của ngươi như sương của hừng đông, Và trái đất sẽ đẻ ra các linh đã ra đi” (26:19).

Các nàng “sửa soạn đèn mình”. Khi người tín đồ qua đời, thân xác họ rả tan vào bụi đất, linh hồn họ thì ở trong lạc viên (paradise), trong âm phủ (hades) dưới lòng trái đất. Khi đó, Chúa sẽ ban cho họ môt thân thể phục sinh và linh hồn họ vào ở trong thân thể mới đó đến đời đời. Đương nhiên tâm linh họ cháy sáng như ngọn đèn. Sửa soạn ngọn đèn đây là họ vận dụng linh mình, kêu Danh Chúa hay cầu nguyện cảm tạ ngợi khen Ngài thì linh họ bừng sáng như ngọn đèn ngay sau khi sống lại.

-

--Câu 8- “Các nàng dại nói với các nàng khôn rằng: 'Xin chia dầu của các chị cho chúng tôi với, vì đèn chúng tôi gần tắt'. Dầu là bản thể Đức Thánh Linh, đâu phải như dầu ô-liu vật lí đâu mà chia sẻ. Mỗi người tín đồ đều được ban cho một ban tứ bằng nhau là thân vị Đức Thánh Linh sau khi họ tin Chúa. Công 2:38 chép,“Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh”. Ban tứ hay quà tặng đó là chính Đức Thánh Linh, không phải ân tứ hay các khả năng của Đức Thánh Linh ban cho.

-

--Câu 9- “Nhưng các nàng khôn đáp rằng: 'E chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị đi đến người bán mà mua'. Có một giáo sư kinh thánh của hội Anh em dạy rằng 5 nàng dạy nầy có thể đi mua dầu Thánh Linh tại hai chứng nhận là Ê-li và Môi-se trong cơn đại nạn. Xin thưa rằng, sau khi 12/12 trinh nữ Hội thánh sống lại rồi thì cơn đại nạn gần xong, và hai ông đó chắc cũng bay về trời rồi, còn đâu mà bán dầu cho họ.

Chữ “mua” ở đây ngụ ý phải trả giá, phải chịu thiệt hại mới có được trử lượng dầu trong bình.  Ban đầu, Chúa ban dầu Linh của Ngài miển phí vào tâm linh bạn khi bạn tin Ngài, nhưng sau khi được tái sinh, bạn phải trả giá, bạn phải vâng phục Chúa, bạn phải từ bỏ bản ngã, phải vác thập tự gíá của mình… bạn mới có dầu dầm thấm hồn mình, tức là dầu cất giấu trong bình của thân vị mình. Bạn phải ưu tiên, tuyệt đối lo cho có dầu, lo mua dầu bằng giá cao trước khi bạn ngủ, hay trước khi bạn chết. Ai  không lo mua dầu, sẽ thiếu dầu thấm nhuần trong hồn để biến đổi nó, sẽ không được vào tiệc cưới, là không được vào nước ngàn năm của Chúa.

-

--Câu 10- “Song đương khi họ đi mua, thì tân lang đến, các nàng chực sẵn đều cùng đi với chàng vào tiệc cưới, rồi cửa đóng lại”. Rất nhiều mục tử dạy rằng cửa ở đây là cửa thiên đàng, là cửa cứu rỗi. Đó là lời giảng sai lầm. Vì vào thời điểm đó không một kẻ vô tín vào được phép bén mảng đến cửa phòng tiệc cưới Tân lang, và trong kinh thánh, trinh nữ không bao giờ được ví sánh với người vô tín.

Lu ca 13: 25-28, “Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi mới đứng ngoài  gõ cửa, kêu rằng: 'Chúa ơi, xin mở cho chúng tôi.' Ngài sẽ đáp rằng: 'Ta không  biết các ngươi từ đâu đến.' Bây giờ các ngươi sẽ thưa rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã dạy dỗ trong các đường phố chúng tôi.' Ngài lại sẽ đáp rằng: 'Ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi từ đâu đến; hãy lìa khỏi ta, ớ hết thảy các ngươi là kẻ làm bất nghĩa  kia!' Các ngươi thấy Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi thì bị quăng ra ngoài,khi  ấy các ngươi sẽ khóc lóc và nghiến răng”.

.

--Câu 11-“Kế đó những gái đồng trinh khác cũng đến nói rằng: 'Chúa ơi, Chúa ơi, xin mở cửa cho chúng tôi!'. Người vô tín không bao giờ có thể dám đến gõ cửa phòng tiệc cưới và biện luận nầy nọ với Chúa.

--Câu 12” Nhưng chàng đáp rằng: 'Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta  không biết các ngươi đâu.' Vậy,hãy thức canh, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ”.

Chúa Giê- su xua đuổi những trinh nữ dại ra khỏi hiện diện Ngài, như Ngài nói với những công nhân bất pháp,“Trong ngày ấy, nhiều kẻ sẽ nói với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa, há chúng tôi đã không nhân Danh Người mà nói tiên tri, nhân Danh Người mà trừ quỉ, nhân Danh Người mà làm nhiều phép lạ đó sao!"  Và bấy giờ Ta sẽ tuyên bố với chúng rằng: Ta không hề biết các ngươi; hãy xéo đi xa Ta, hết thảy phường tác quái!" (Ma-thi-ơ 7:21-23).

Kết luận:

Vào thời điểm 9/2020 nầy, thực tình chúng ta không biết khi nào có hiệp ước hòa bình, khi nào kèn 5 thổi lên, và khi nào kèn 7 trổi giọng vang lừng. Một điều duy nhất và tối khẩn cấp là các bạn phải trả giá để mua cho được dầu Thánh Linh ngay hôm nay, hầu dầu ấy thấm nhuần hồn của bạn, hay là chứa trong bình thật đầy đủ. Rồi nếu bạn qua đời sớm, hay còn sống sót qua cơn đại nạn, khi nghe tiếng kêu triệu tập của Chúa, tất cả chúng ta sẽ được tham dự cuộc họp mặt vũ trụ của hàng tỉ thánh đồ. Chúa sẽ có cách để phân loại những thánh dồ có dầu trong bình và những ai không có. Hãy nhớ kĩ rằng NƠI ĐẾN của những ai không có dầu Linh trong hồn, mà tỉnh thức và tìm cách mua dầy ngay hôm nay. Nếu hôm nay bạn không chịu trả giá cao để mua dầu cho sớm, thì sau nầy khi vào nơi khóc lóc nghiến răng rồi, bạn cũng phải trả giá đắt hơn mới mua được dầu như vậy. A men.

Minh Khải 6-9-2020

348 lượt xem
Các bài trước
ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU HIỆP ƯỚC HÒA BÌNH TRUNG ĐÔNG (31/08/2020)
SỨC MẠNH CỦA LỜI NÓI (27/08/2020)
PHƯƠNG CÁCH TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM TRONG THỜI ĐẠI INTERNET (23/08/2020)
VÀI LỜI GÓP Ý VỀ SỰ CẤT LÊN CỦA DÂN CHÚA (21/08/2020)
NIỀM VUI CHIẾN THẮNG (12/08/2020)
BÀI HỌC GÌ TỪ DỊCH BỆNH CORONA VIRUS? (07/08/2020)
LÒNG TRUNG THÀNH (24/07/2020)
KIÊN NHẪN LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT ĐỂ TRẢI NGHIỆM CHÚA (20/07/2020)
CỦA LỄ THỨC ĂN (08/07/2020)
NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT THUỘC LINH (25/06/2020)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 81
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
TẤM THẢM CỦA CHÚA
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
XUÂN THANH BÌNH - Ca Khúc An Bình
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
GIÁO SĨ
 
Tạ Ơn Chúa  
HÃY TẠ ƠN CHÚA
 
VHope  
Mashup Điệu Valse Giáng Sinh
 
Kinh Thánh  
KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Sách KHẢI HUYỀN
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Thơ & Nhạc  
BÀI THƠ MÙA ĐÔNG
 
Góc của Ađam & Êva  
5 Năm Điều Các Bạn Nữ Cần Nhớ Khi Hẹn Hò
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 23/01/2021
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Giải Ảo Tâm Linh  
VLTC Worship 2021 01 01
 
Nghiệm và Sống  
Anh Chị Em Đã Sẵn Sàng Chưa?
 
Tin Tức & Tin Mừng  
MẮT MÙ ĐƯỢC MỞ
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
VIẾNG THĂM ÐẤT THÁNH với Ms Hồ Xuân Phước * 11 đến 24 tháng 10, 2021
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Khi Những Phương Sách Của Chúng Ta Bất Khả Thi
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Tiếng Nói Quê Hương  
CHIÊM BAO ĐA NI ÊN - Radio TNQH Jan 23 2021
 
Tài Liệu  
Kỷ Niệm 500 Năm Cải Cách
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
ĐỪNG LIỀU MÌNH ĐÁNH GIẶC CÙNG ĐCT - MS N V Huệ
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
Thời Điểm Cất Lên Của Các Cơ Đốc Nhân
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 30
 
Sưu Tầm  
NHỮNG SỰ KIỆN KINH NGẠC VỀ VŨ TRỤ
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC