Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 75
Ngày 11/12/2020

 Đáp án Bài 74:
731.c  732.a  733.b  734.b  735.b  736.a..737.d  738.d  739.b  740.a


In Bài Học:
TKTN - Bài 75

Bài 75 – l Các Vua 5-8

Nhưng bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi đã ban cho tôi bằng-yên tứ phía, chẳng còn cừu địch, chẳng còn tai-họa. Vậy, tôi tính cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, theo như Đức Giê-hô-va đã phán cùng Đa-vít, cha tôi. (lCác Vua 5:4-5)

Đức Giê-hô-va ban sự khôn-ngoan cho Sa-lô-môn y như Ngài đã hứa với người (câu 12)

Về nhà nầy mà ngươi đương xây-cất, nếu ngươi vâng theo các luật-lệ ta, noi theo các mạng-lịnh ta, giữ và đi trong hết thảy các điều-răn của ta, thì ta sẽ vì ngươi làm hoàn-thành lời ta đã hứa cùng Đa-vít, cha ngươi. Ta sẽ ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên, chẳng hề bỏ Y-sơ-ra-ên, là dân ta. (lCác Vua 6:12-13)

Năm thứ tư, nhằm tháng Xíp, cái nền của đền-thờ Đức Giê-hô-va đã đặt; năm thứ mười một, nhằm tháng Bu-lơ, nghĩa là tháng tám, đền-thờ hoàn-thành trong mọi phần nó, theo kiểu đã ra. Sa-lô-môn cất đền hết bảy năm. (câu 37)

Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Hoặc trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp nầy, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Chúa giữ sự giao-ước và lòng nhân-từ với kẻ tôi-tớ Chúa, là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa. Đối cùng tôi-tớ Chúa, là Đa-vít, cha tôi, Chúa có giữ lời Ngài đã hứa với người. Thật, hễ điều chi miệng Chúa phán, thì tay Chúa đã làm hoàn-thành, y như chúng tôi thấy ngày nay. (lCác Vua 8: 23-24)

Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất nầy chăng? Kìa, trời, dầu đến đỗi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền nầy tôi đã cất! Dầu vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi! xin hãy đoái đến lời cầu-nguyện và sự nài-xin của kẻ tôi-tớ Chúa, đặng nghe tiếng kêu-cầu và khẩn-nguyện mà kẻ tôi-tớ Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay. Nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đoái-xem nhà nầy, là chỗ mà Chúa đã phán rằng: Danh ta sẽ ngự tại đó, — đặng nghe lời cầu-nguyện của tôi-tớ Chúa hướng nơi nầy mà cầu. (câu 27-29)

Phàm điều gì tôi-tớ Chúa và dân Y-sơ-ra-ên của Chúa sẽ hướng về nơi nầy mà khẩn-cầu, xin Chúa hãy dủ nghe; phải, ở nơi ngự của Chúa, tại trên các từng trời, xin Chúa dủ nghe, nhậm lời, và tha-thứ cho. (câu 30)

Khi ai phạm tội cùng kẻ lân-cận mình, và người ta bắt ai đó phải thề, nếu người đến thề trước bàn-thờ của Chúa, tại trong đền nầy, thì xin Chúa ở trên trời hãy nghe, đối-đãi và xét-đoán tôi-tớ Chúa, mà lên án cho kẻ dữ, khiến đường-lối nó đổ lại trên đầu nó, và xưng công-bình cho người công-bình, và thưởng người tùy theo sự công-bình của người. (c. 31-32)

Khi dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, vì cớ phạm tội với Chúa, bị kẻ thù-nghịch đánh được; nếu chúng nó trở lại với Chúa, nhận-biết danh Ngài và cầu-nguyện nài-xin với Chúa trong đền nầy, thì xin Chúa ở trên trời hãy dủ nghe, tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ-phụ họ. (c.33-34)

Nếu các từng trời bị đóng chặt, không có mưa, bởi vì chúng nó đã phạm tội với Chúa, nếu chúng nó hướng về nơi nầy mà cầu-nguyện, nhận-biết danh Chúa, xây bỏ tội-lỗi mình, sau khi Chúa đã đoán-phạt họ, thì xin Chúa ở trên trời hãy dủ nghe, tha tội cho các tôi-tớ Chúa, và cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Xin hãy chỉ cho họ con đường thiện mà họ phải đi, và giáng mưa trên đất của Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản-nghiệp. (c.35-36)

Khi trong xứ xảy có đói-kém, ôn-dịch, hạn-hán, ten-sét, cào-cào, châu-chấu, hoặc có quân thù-nghịch vây các thành của địa-phận họ, hay là có tai-vạ chi, tật-bịnh gì; nếu có một người hoặc cả dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, ai nấy đã nhận-biết tai-họa của lòng mình, mà giơ tay ra hướng về đền nầy, và cầu-nguyện, khẩn-xin vô-luận điều gì, thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe, và tha-thứ cho, đối-đãi, báo-ứng mỗi người tùy theo công-việc họ, vì Chúa thông-biết lòng của họ (thật chỉ một mình Chúa biết lòng của con-cái loài người), để khiến họ kính-sợ Chúa trọn đời họ sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ-phụ chúng tôi. (c.37-40)

Vả lại, về khách lạ, là người chẳng thuộc về dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, nhưng vì danh Ngài từ xứ xa đến (vì người ngoại bang sẽ nghe nói về danh lớn của Chúa, về cánh tay quyền-năng giơ thẳng ra của Chúa), khi người đến cầu-nguyện trong nhà nầy, xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe và làm theo mọi điều người khách lạ sẽ cầu-xin Chúa; để cho muôn dân của thế-gian nhận-biết danh Chúa, kính-sợ Chúa, y như dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, và cho biết rằng danh Chúa xưng ra trên đền nầy mà tôi đã xây-cất. (c.41-43)

Khi dân của Chúa đi chiến-trận cùng quân thù-nghịch mình, theo con đường Chúa đã sai đi, nếu họ cầu-khẩn Đức Giê-hô-va xây mặt hướng về thành Chúa đã chọn, và về đền tôi đã cất cho danh Ngài, thì xin Chúa ở trên trời, hãy dủ nghe các lời cầu-nguyện nài-xin của chúng, và binh-vực quyền-lợi cho họ. (c.44-45)

Khi chúng nó phạm tội cùng Chúa (vì không có người nào chẳng phạm tội), và Chúa nổi giận, phó chúng nó cho kẻ thù-nghịch; khi họ bị bắt làm phu-tù đến xứ của kẻ thù-nghịch, hoặc xa hoặc gần, —  ví bằng trong xứ mà họ bị tù, họ nghĩ lại, ăn-năn, và nài-xin Chúa mà rằng: “Chúng tôi có phạm tội, làm điều gian-ác, và cư-xử cách dữ-tợn;” — nhược bằng tại trong xứ mà thù-nghịch đã dẫn họ đến làm phu-tù, họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa, cầu-nguyện cùng Ngài, mặt hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ-phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn, và về đền mà tôi đã xây-cất cho danh Chúa, —  thì xin Chúa ở trên trời, tức nơi Chúa ngự, hãy dủ nghe lời cầu-nguyện nài-xin của họ, và binh-vực quyền-lợi cho họ; tha cho dân Chúa tội-lỗi và các sự trái-mạng mà họ đã phạm cùng Ngài; xin Chúa khiến những kẻ bắt họ làm phu-tù có lòng thương-xót họ, vì dân Y-sơ-ra-ên vốn là dân-sự Chúa, cơ-nghiệp của Chúa, mà Chúa đã đem ra khỏi Ê-díp-tô, tức khỏi giữa lò sắt. (c.46-51)

Nguyện Chúa đoái-xem kẻ tôi-tớ Chúa và dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, dủ nghe lời cầu-nguyện nài-xin của họ, mỗi lần họ kêu-cầu cùng Chúa. Hỡi Chúa Giê-hô-va ôi! Chúa đã phân-cách họ khỏi các dân-tộc trên đất, để họ làm cơ-nghiệp Chúa, y như Chúa đã phán bởi miệng Môi-se, là tôi-tớ Chúa, khi Chúa đem tổ-phụ chúng tôi ra khỏi Ê-díp-tô. (c.52-53)

Đáng khen-ngợi Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban sự bình-yên cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, tùy theo các lời Ngài đã hứa! Về các lời tốt-lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi-tớ Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào không ứng-nghiệm. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ở với chúng tôi, như Ngài đã ở cùng tổ-phụ chúng tôi, chớ lìa, chớ bỏ chúng tôi; nguyện Ngài giục lòng chúng tôi hướng về Ngài, hầu chúng tôi đi trong mọi đường-lối Ngài, giữ những điều-răn, luật-pháp, và mạng-lịnh của Ngài đã truyền cho tổ-phụ chúng tôi. (c.56-58)

Ước gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ngày đêm dủ lòng nhớ đến các lời ta đã nài-xin trước mặt Ngài, hầu cho tùy việc cần ngày nào theo ngày nấy, Đức Giê-hô-va binh-vực quyền-lợi của tôi-tớ Ngài và của dân Y-sơ-ra-ên; hầu cho muôn dân của thế-gian biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chớ chẳng có ai khác. Vậy, các ngươi khá lấy lòng trọn-lành đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, để đi theo luật-lệ Ngài và giữ-gìn điều-răn của Ngài, y như các ngươi đã làm ngày nay. (c.59-61)

549 lượt xem
Các bài trước
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 74 (18/10/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 73 (28/09/2020)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 71-72 - MS Hứa Trung Tín (10/09/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 72 (25/08/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 71 (17/08/2020)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 69&70 - MS Hứa Trung Tín (06/08/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 70 (21/07/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 69 (09/07/2020)
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP Bài 67&68 - MS Trần Mạnh Hùng (01/07/2020)
THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 68 (25/06/2020)
Truyện Ngắn & Bài Viết  
Chỉ Có Mẹ và Chỉ Có Mẹ Mà Thôi
 
Điện Thoại Phúc Âm  
ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 07/05/2022
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
TÔI CÓ MỘT LÝ TƯỞNG
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
Liên Khúc CHÚA PHỤC SINH - Ca Khúc TKG
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
 
Thơ & Nhạc  
THÁNG NĂM BÔNG HỒNG TẶNG MẸ!
 
Dưỡng Linh  
Kinh Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng? (10)
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
ĐIỀM TẬN THẾ - Radio NTNT May 7 2022
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35
 
Nghiệm và Sống  
Người Việt Nam của anh chị em hôm nay là ai?
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022
 
Đức Tin  
Bạn Biết Gì Về Chim Sẻ - Sparrows?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Góc của Ađam & Êva  
Ba Phương Cách Để Hy Sinh Cái Tôi Trong Hôn Nhân
 
Tài Liệu  
TÂM VẤN CƠ ĐỐC HỮU HIỆU
 
Truyền Đạo Đơn  
BÀI HỌC TỪ TAI HỌA RẮN LỬA VÀ ĐẠI DỊCH
 
VHope  
Chúa Mang Thập Hình Vì Ta
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Tin Lành Media  
Tấm lòng của Cha - Mục sư Lưu Đức Thọ
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
TRUNG TÍN SỬ DỤNG TIỀN BẠC
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC