Vườn ÊĐen Mới | Dưỡng Linh
CẦU NGUYỆN CHIẾN ĐẤU
Ngày 16/01/2021

 Minh Khải 


Phi-líp 4:6 nói đến cách “cầu nguyện, xài xin, cảm tạ” của thánh đồ với Chúa, nhưng  rất ít con dân Chúa biết loại hình cầu nguyện chiến đấu như Cô-lô-se 4:17 chép, “Ê-pháp-ra, người đồng hương của anh chị em, đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-su, kính lời chào anh chị em. Người đã vì anh chị em mà chiến đấu luôn luôn trong sự cầu nguyện để anh chị em đứng vững,trưởng thành và hoàn toàn vững  tin trong mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời”.

Ông A. W. Tozer của Giáo hội Phước Âm Liên hiệp, từng thưa với Chúa, “Đức Chúa Trời ôi, xin giáng sự khủng khiếp của Ngài trên con, khi con trễ nải và đuổi con đến nơi cầu nguyện là chỗ mà con có thể tranh chiến với các chủ quyền thế lực, vua chúa của thế giới mờ tối này”.

 Cho nên sự cầu nguyện chiến đấu là cách cầu nguyện của người trưởng thành thuộc linh, có khả năng tham dự vào chiến trận thuộc linh, không phải với những con người xác phàm, nhưng với các chủ quyền thế lực thuộc linh, vô hình của sa tan ở trên không trung mà đang ẩn núp phía sau loài người, và các sự việc đang có trên mặt đất. Kinh thánh thường gọi đó là các “núi lớn” (Xa cha ri 4:7), các trở lực cản đường dân thánh tiến lên. “Vì chúng ta tranh đấu chẳng phải với thịt và huyết, bèn là với  chấp chánh, với quyền bính, với bá chủ của đời tối tăm nầy, với lũ tà linh độc  ác ở thiên không” (Ê-phê-sô 6:12).

Trong Cựu ước có các hình ảnh giải thích cho loại hình cầu nguyện chiến đấu nầy như sau:

--Xuất hành 17: 10-11, “Như vậy Giô-suê chiến đấu chống lại dân A-ma-léc theo lệnh  Môi-se, còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên đứng trên đỉnh đồi. Trong khi Môi-se đưa tay lên thì dân Y-sơ-ra-ên thắng thế, nhưng khi nào ông hạ tay xuống thì dân A-ma-léc lại thắng thế”.

Môi se đã  cầu nguyện chiến đấu để chiến thắng các quỷ núp phía sau đội quân A-ma-léc.

--2 Các Vua 13:15- 17, “Ê-li-sê nói với vua: “Xin vua hãy lấy cung tên ra.” Vua bèn lấy cung tên ra.  Ông nói với vua Y-sơ-ra-ên: “Xin vua hãy giương cung lên.” Vua  bèn giương cung. Ê-li-sê đặt tay ông trên tay vua, rồi bảo: “Xin vua hãy mở cửa sổ về hướng đông.” Vua đến mở  cửa sổ. Ê-li-sê nói:“Vua hãy bắn đi.” Vua liền bắn. Bấy giờ Ê-li-sê nói: “Ấy là mũi tên chiến thắng của CHÚA, mũi tên chiến thắng dân A-ram. Vì vua sẽ đánh bại  dân A-ram tại A-phéc cho đến khi vua tận diệt họ”.

Ê-li-sê đã từng cầu nguyện và chiến đấu cùng chiến thắng các quỷ cai trị nước Sy-ri, nên tiên tri truyền sự chiến thắng đó cho nhà vua.

Chúa Giê-su nói về sự cầu nguyện chiến đấu như sau: “Thật, Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy  ra thì sẽ đạt được” (Mác 11:23).

Cô-lô-se 2:15, “Ngài cũng triệt nó đi mà đóng đinh trên thập tự giá,  truất bỏ các chấp chánh, các quyền bính, đem phơi chúng ra tỏ  tường, và toàn thắng chúng tại đó” .

Trong nguyên ngữ Hi lạp, truất bỏ  có nghĩa đen là: “giải giáp”. Chúng  ta chỉ có uy quyển xua,  cột trói các quỷ, vì cớ tại thập tự gi, Chúa đã giải giáp, đã phế thải chúng rồi. Nhờ liên hiệp với địa vị đắc thắng của Chúa, tất cả sa tan và bè lũ đều đã bị mất hiệu lực đối với chúng ta` rồi.

 

Lắm khi các bạn  gặp nhưng nan đề trong cuộc sống, sau khi cầu nguyện xin Chúa bày tỏ nan đề đó đến từ đâu? Nếu biết rõ điều đó từ Chúa khi Ngài sửa trị tội lỗi chúng ta, hay thử thách chúng ta, khi ấy chúng ta nên cúi đầu thuận phục sự xử lí của Chúa, Nhưng nếu chúng ta biết nan đề đó từ sa tan, cản đường tiến lên của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện theo cách chiến đấu:

Chúng ta trực tiếp nói một mình với nan đề: “trong Danh Chúa Giê-su, dưới sự che phủ của huyết Ngài, ta không chấp nhận nan đề nầy. Hỡi các quỷ núp phía sau nan đề, hãy cút đi”. Nếu bạn là người trưởng thành, sống thanh khiết, lời ra lệnh của bạn sẽ có hiệu quả, dù sớm hay muộn.

Khi gặp phải những người hầu việc Chúa gian ác, đang cắn nuốt đồng bạn mình, chúng ta cầu nguyện chiến đấu từ sau lưng người đó, “hỡi ác linh sát nhân đang ở trong ông X, ta nhân danh Giê-su truyền lịnh ngươi lui đi, vì tại thập giá Chúa Giê-su đã chiến thắng chúng bây và giải giáp chúng bây từ 2000 năm trước rồi”.

Hãy cầu nguyện xua đuổi, cột trói các quỷ ham tiền, các quỷ làm đui mù, làm câm, làm điếc trên các thánh đồ. Hãy cột trói  các tà linh đang khống chế các thánh đồ đang nói tiếng lạ vô nghĩa trong cộng đồng dân Chúa. Hãy cầu nguyện Chúa chận đứng sự lan tràn những giáo lí sai lầm của hội sa bát, của phái chối bỏ thần vị của Chúa Giê-su, chối bỏ Ba Ngôi, loại trừ Tân ước mà chuyên giữ ngày sa bát và luật pháp

Chúng ta không cần lí luận với các quỷ, không nên những lời thô tục như chửi thề với chúng. Hãy tuyên bố những câu như: “Đức Chúa Trời của sự bình an chà nát chúng bây” (Rô-ma 16:20). “Con Đức Chúa Trời đã trói người mạnh sức rồi” (Mathio 12:29). “Con Đức Chúa Trời đã hiện ra cốt để trừ diệt công việc của ma quỉ” (1 Giăng 3:8).

 Có giáo hội huynh đệ, đã làm thánh đồ họ trở nên đui mù, tin những lời dạy dỗ sai lầm. Chúng ta không nên phí thì giờ giải nghĩa với thánh đồ đó, chỉ  cầu nguyện trong chỗ tư riêng xử lí, xua đuổi các quỷ đó khỏi những đối tượng nào mà chúng ta mang nặng thương yêu trong lòng mình.

Nếu bạn là người trưởng thành thuộc linh, có năng lực thuộc linh dư dật bạn có thể chế phục các quỷ đó, và giải phóng cho các nạn nhân. Người xác thịt, người mạo nhận mình có uy quyền thuộc linh, không thể đuổi được các quỷ ấy khỏi anh em mình.

 Há Chúa không từng phán: "Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì quả thật, ta nói cùng các  ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ bảo núi nầy rằng: 'Hãy dời  từ đây qua đó,' thì nó dời đi, và không có sự gì bất năng cho các ngươi cả. Nhưng nếu không cầu nguyện,kiêng ăn, thì thứ quỉ nầy không chịu ra" (Mathio 17: 19-20).

Thi thiên 149:5-9, “Nguyện những người kính sợ Chúa vui mừng trong vinh hạnh này; Họ sẽ ca hát vui vẻ ngay trên giường mình  Nguyện lời tung hô Đức Chúa Trời nơi miệng họ; Một thanh gươm hai lưỡi nơi tay họ;  Để trả thù các nước Và trừng phạt các dân; Để trói các vua chúng nó bằng xiềng Và cột những kẻ quí tộc của họ bằng xích sắt; Để thi hành án phạt đã ghi cho chúng. Đây là sự vinh quang cho tất cả những người kính sợ  Chúa. Ha-lê-lu-gia!”

Tại thập tự giá Chúa Giê-su đã giải giáp tất cả các thiên sứ ác, các quỷ dữ, các ác linh, các tà linh, đó là án lệnh của Chúa. Nay những người đắc thắng, dù đã cao tuổi, nằm trên giường bệnh tuổi già, nhưng những người trưởng thành thuộc linh đó vẫn có quyền uy cột trói các quỷ, đuổi xua hay cấm đoán các quỷ trong các hoạt động phá hoại của chúng. Mức lượng trưởng thành của các thánh đồ càng lớn, thì phạm vi cai trị của họ cũng mở rộng theo sát tỉ lệ thuận. Số lượng thánh đồ trưởng thành càng đông, thì tầm cai trị thuộc linh của họ càng rộng mở, hoặc ngược lại.

Còn nếu anh  em thất bại trong đời sống thuộc linh, đang là những con trẻ, anh em không thể chạm đến trận chiến với các quỷ vô hình nầy, anh em không thể cầu nguyện chiến đấu đuổi quỷ được. Trái lại sẽ bị các quỷ làm sỉ nhục như 7 con trai của Sê va tại Ê-phê-sô ngày xưa vậy, “Song ác linh đáp cùng họ rằng: “Ta biết Jêsus, cũng quen  Phao-lô, nhưng các ngươi là ai?” Người bị ác linh ám bèn vồ họ, thắng và chế phục họ, đến nỗi  họ phải trần truồng và bị thương mà trốn khỏi nhà”.

Các thiên sứ ác, các ác linh biết rõ ai là những người có quyền uy thuộc linh, ai là người có quyền đóng trăng, cột trói chúng. Đó là những người có khả năng cầu nguyện chiến đấu như Môi se, như Ê-li-sê và Ê-pháp-ra  ngày xưa. Nguyện Chúa dấy lên nhiều người như vậy.

Minh Khải 15-1-2021

366 lượt xem
Các bài trước
Trở Nên Giống Như Chúa (06/01/2021)
Nhìn Chăm Xem Cứu Chúa Jêsus (05/01/2021)
Duy Chỉ Bởi Chúa Jesus (30/12/2020)
Tại Sao Cứu Chúa Jêsus Đã Đến? (24/12/2020)
ABC GIÁNG SINH (21/12/2020)
Ánh Sáng Chiếu Lên (15/12/2020)
VỌNG TRÔNG (08/12/2020)
Điều Răn Quan Trọng Nhất (04/12/2020)
CHÂN DUNG NGƯỜI CÔNG NGHĨA TRONG SÁCH THI THIÊN (29/11/2020)
CHÚA GỌI (24/11/2020)
Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000  
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 125 &126 - MS Lữ Thành Kiến
 
Truyện Ngắn & Bài Viết  
NGÀN THU ÁO TÍM - VĨNH PHÚC
 
Thơ & Nhạc  
TÁI LẬP ĐỜI SỐNG: ĐỔI-MỚI - KỶ-LUẬT “QUYẾT KHÔNG THỎA HIỆP”
 
Bước Vào Ngày Mới Với Chúa  
ĐƯỢC THÁNH LINH CỦA ĐẤNG CHRIST LÀM CHO SỐNG (Rô-ma 8:11)
 
Phát Thanh Tin Lành Toronto  
PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 01/15/2022
 
Tin Tức  
Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 
Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến  
HÃY NHƯỚNG MẮT LÊN
 
Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới  
NẮNG XUÂN - Ca Khúc Kim Hân
 
Nhận Được & Giới Thiệu  
Thách thức mới trong Năm Mới
 
Nghiệm và Sống  
Đồng Ý Chứ?
 
Kinh Thánh  
THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG
 
Nước Trời Là Nước Tôi  
Hãy Dùng Lời Đó Mà An Ủi Nhau
 
Đức Tin  
NAN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
 
Tin Tức & Tin Mừng  
KẺ ĐẠI ÁC - Đa ni ên 11:21-45
 
Góc của Ađam & Êva  
Phải Làm Gì Khi Bạn Đời Muốn Ly Hôn?
 
Truyền Đạo Đơn  
PHƯỚC LỘC THỌ - Văn Phẩm Nguồn Sống
 
Tài Liệu  
SỰ RA ĐỜI BÌNH THƯỜNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
 
VHope  
Chúa Đến Ban Bình An | Nenita
 
Tạ Ơn Chúa  
Con Tàu Số 13
 
Giải Ảo Tâm Linh  
CHÚA SỐNG LẠI trong Hôn Nhân
 
Kịch Cơ Đốc  
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....
 
Thánh Kinh Giải Đáp  
TKGĐ 21 - Giải Đáp Thắc Mắc Về Hôn Nhân
 
Tin Lành Media  
Được thấy những việc lớn và khó - Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
 
Bạn Hữu Âm Nhạc  
CHÚA XUÂN
 
Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây  
HÃY HẾT LÒNG - Cô Nguyễn Hoàng Yến
 
Nhật Ký Truyền Giáo  
MUỐI CỦA ĐẤT
 
Tuyển Tập Viết Cho Niềm Tin 2016  
SAO CON KHÓC - Hải Yến
 
Chia Sẻ Phim & Ảnh  
ĐỨC CHÚA TRỜI DIỆU KỲ
 
Cuộc Thi Viết Truyện Ngắn  
THÔNG BÁO MỚI VỀ TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN & NHẠC THÁNH VIẾT CHO NIỀM TIN 2016
 
Tình Yêu & Hy Vọng  
BÀN LUẬN VỀ NƯỚC TRỜI (1)
 
Hoa Tư Tưởng  
HOA TƯ TƯỞNG 31
 
Sưu Tầm  
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT ĐẦY TỚ ĐỨC CHÚA TRỜI TỐI CAO!
 
Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh  
CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 
Website Cơ Đốc  
GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC