Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA JÊ-SUS

(Mác 15: 20-46)
Mục sư Võ Hữu Đức
 

Trong tất cả mọi sự kiện lich sử, đây là điều lớn lao nhất: Đức Chúa Jêsus Christ đã chết thế cho tội nhân, chịu chôn, và đã sống lại. Cả Kinh Thánh đều nhắm đến mục đích của biến cố nầy. Hai ngàn năm sau đó, chúng ta có được đặc ân để nói cho mọi người: đàn ông, đàn bà, các thanh niên, các thiếu nữ rằng tội lỗi của chính họ được trả đủ nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chết trên thập tự giá.

Không có sứ điệp nào khác hơn điều nầy đặng cứu các tội nhân. Không thể thêm điều chi, cũng không rút bớt ra điều gì. Đây là lẽ thật (Chân-lý). Nguyện xin cho ai nghe đến đều tin. A-men.

Biến cố lịch sử Chúa Jêsus Christ chịu đóng đinh trên thập tự gía và chịu chôn, là biến cố quan trọng nhất. Không có điều gì khác và cũng không có điều gì khác nữa ảnh hưởng đến đời sống mọi người nam nữ như biến cố nầy.

Không có ai khác ngoài Đức Chúa Trời biết rằng các ông bà anh chị đang suy nghĩ gì vào lúc nầy. Những điều nầy dành cho tôi, cũng như các ông bà anh chị, và cả thế giới. Những gì mà Chúa Jêsus đã làm cho tất cả chúng ta, hầu cho chúng ta có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận và không bao giờ đi vào sự hình phạt đời đời. 

I. Chúa Jêsus bị các kẻ thù Ngài bắt giữ và kết án.

Mặc dù Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, Ngài cũng là một con người. Ngài phải đối diện với những điều kinh khiếp mà Ngài biết rằng Ngài phải nhận chịu. Ngài biết rằng để trở thành Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Ngài sẽ phải trãi qua nhiều sự đau đớn kinh khiếp hơn bất cứ nguời nào đã từng trãi. Điều gì đã mang lại sự đau khổ cho Chúa Jêsus? Chúa Jêsus bị phản bội và bị bắt. Giu-đa một môn đồ của Ngài đã phản bội và những người đến bắt Chúa Jêsus đều bị Satan dẫn dắt. (Ngày nay...những người đối kháng hoặc không tin Lời Đức Chúa Trời, từ chối tin cậy Chúa Jêsus làm Cứu Chúa được Đức Chúa Trời sai đến, thì họ cũng bị Satan lèo lái). Khi Chúa Jêsus bị bắt, hết thảy các môn đồ đều chạy trốn và lìa bỏ Chúa Jêsus, y như Ngài đã nói trước về họ. Họ đã sợ hãi, bối rối và tuyệt vọng. "Hãy đánh kẻ chăn, cho những chiên tan lạc"(Xa-cha-ri 13: 7b).

Chúa Jêsus trước tòa công luận và tòa án tối cao Do-thái. (Có 6 lần Chúa Jêsus bị xét xử mà Ngài phải chịu. Ba lần trước các nhà lãnh đạo tôn giáo. Ba lần trước các viên chức La-mã). Tất cả các cuộc xét xử nầy đều không hợp pháp vì cách xét xử và các nhân chứng ngụy tạo.

Đức Chúa Trời đã khiến Đa-vít viết lời tiên tri nầy gần một ngàn năm trước đã được ứng nghiệm (Thi-thiên 27: 12) "Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi; vì những chứng dối, và buông ra sự hung bạo, đã dấy nghịch cùng tôi". So sánh (Mác 14: 56, 57).Khi người ta vu khống cho Ngài, Chúa Jêsus im và không trả lời :

* Chúa Jêsus tin cậy vào Đức Chúa Trời, Cha Ngài, để làm những gì mà Đức Chúa Trời đã định cho Ngài (I Phierơ 2: 23).  

* Chúa Jêsus biết mọi sự xảy ra cho Ngài...hầu cho chúng ta được giải cứu khỏi quyền lực Satan, của tội lỗi và sự chết.

II. Chúa Jêsus chịu đóng đinh

Họ đem đóng đinh Chúa Jêsus ngay phía bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem, nơi đồi Gô-gô-tha. Những cây đinh được đóng xuyên qua tay và chân Chúa Jêsus vào cây hình chữ thập bằng gỗ. Và thập tự gía được dựng lên trong vị trí thẳng đứng.. Khi Ni-cô-đem gặp Chúa Jêsus, Ngài đã nói rắng : "Xưa Môi-se đã treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy" (Giăng 3 14). Gần một ngàn năm trước, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Đa-vít viết ra rằng tay và chân của Đấng Giải Cứu sẽ bị đâm thủng, và họ sẽ bắt thăm áo xống (Thi-thiên 22: 16,18) (việc đóng đinh trên thập tự gía chưa hề áp dụng trong thời Đa-vít)

III. Chúa Jêsus đã trả giá cho tội lỗi bằng sự chết

Đây là biến cố mà các tiên tri đã nói đến Jêsus, chính tên Ngài có nghĩa là “Đức Chúa Trời cứu chuộc". Đây là sứ điệp cũng là lý do Đức Chúa Con đến thế gian nầy, ngõ hầu chúng ta được giải cứu khỏi Satan, tội lỗi và sự chết.

1. Tội lỗi phải được trả giá.

Đức Chúa Trời không thể nào tha thứ tội lỗi của chúng ta và chấp nhận chúng ta, trừ khi án phạt cho tội lỗi của chúng ta được đền trả đủ. Mà án phạt tội lỗi là sự chết, không chỉ nói đến sự chết thể xác mà thôi, nhưng còn là sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Vì lẽ đó, phương cách duy nhất mà Chúa Jêsus có thể giải cứu chúng ta được, ấy là Ngài nhận chịu lấy chỗ của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời và chịu đoán phạt vì tội lỗi chúng ta.

2. Chúa Jêsus vô tội.

Chúa Jêsus không hề có một tội lỗi nào của riêng Ngài để Ngài phải chết cả. Ngài là trọn vẹn. Khi Chúa Jêsus được Giăng làm phép báp-tem, Đức Chúa Cha đã phán từ trời rằng Chúa Jêsus là Con yêu dấu của Ngài, đẹp lòng Ngài mọi đường. Vì Chúa Jêsus vô tội, nên Ngài có thể dâng chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời như một của lễ chuộc tội cho chúng ta.

3. Chúa Jêsus bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi chúng ta.

Hãy xem xét sự đau đớn mà Chúa Jêsus chịu:

* Ngài đã bị chính môn đệ của Ngài phản bội, bị bắt một cách trái phép, bị cáo gian, bị xét xử mà không một nguyên cớ, bị khướt từ bởi dân tộc đáng ra phải tôn Ngài làm vua, làm Chúa của họ.

* Ngài bị đánh đập không thương xót, bị đánh đòn, và chịu đóng đinh vào thập tự.

* Ngài bị treo trên thập tự gía, kiệt sức, máu chảy, trong nỗi đau quằn quại.

Nhưng điều làm Ngài xúc động sâu xa là Ngài phải hoàn thành án phạt dành cho tội lỗi chúng ta.

Khi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự gía, vì sao có sự tối tăm khắp đất trong suốt ba giờ? Tại sao ánh mặt trời bị che mờ? Chính là vì Đức Chúa Trời đã quay lưng lại, ngoảnh mặt lại cùng với Chúa Jêsus, để Ngài hoàn toàn cô đơn.

Tại sao Đức Chúa Trời làm một điều như vậy cùng Chúa Jêsus? Khi, Đức Chúa Jêsus luôn vâng lời Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus không làm một điều gì sai trái. Tại sao Đức Chúa Trời lại lìa bỏ Ngài như vậy ? Đức Chúa Trời đoán phạt Chúa Jêsus vì cớ tội lỗi của tôi, tội lỗi của các ông bà anh chị, và vì tội lỗi của cả thế gian. Trong thời gian bị treo trên thập tự gía, Chúa Jêsus bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời, như là hình phạt vì cớ tội lỗi chúng ta.

Chúa Jêsus nhận chịu hình phạt trọn vẹn, vì cớ tội lỗi chúng ta, Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội lỗi chúng ta cách nhưng không (không đòi một gía nào nữa nơi chúng ta) và tiếp nhận chúng ta làm con dân của Ngài., hết thảy những ai đồng ý với Đức Chúa Trời và tin cậy nơi Chúa Jêsus.

4. Chúa Jêsus đã làm tất cả để cứu chúng ta ra khỏi Satan, khỏi tội lỗi và sự chết.

Mác cho chúng ta biết Chúa Jêsus đã kêu lên lớn tiếng và trút linh hồn, Mác không cho chúng ta biết Ngài đã nói điều gì. Nhưng Giăng, một môn đệ khác của Chúa Jêsus, đã chép lời Ngài nói đó: "Mọi việc đã được trọn" (Giăng 19: 30). Chúa Jêsus muốn nói về điều gì? Công tác mà Chúa Jêsus đã vào trong thế gian để làm đã được hoàn tất:

* Chúa Jêsus đã vào trong thế gian để giải cứu tội nhân ra khỏi Satan, tội lỗi và sự chết.

* Ngài đã hoàn thành công tác bởi huyết Ngài đổ ra và mạng sống Ngài, làm giá trả cho tội tỗi chúng ta.

Bức màn trong đền thờ đã được xé rách từ trên xuống dưới (Mác 15: 38). Đức Chúa Trời đã làm điều đó để chứng tỏ Ngài hoàn toàn thỏa lòng với cái giá mà Chúa Jêsus đã dâng vì cớ tội nhân. Không cần phải dâng một con thú nào làm của lễ nữa.

Con đường trở lại cùng Đức Chúa Trời đã được mở ra vì Chúa Jêsus đã phó huyết Ngài làm gía trả hoàn toàn cho tội lỗi.

Ngay cả khi Chúa Jêsus chịu chôn, lời tiên tri cũng đã ứng nghiệm: " Được chôn chung vối kẻ giàu" (Ê-sai 53 ; 9; Mác 15 : 43-46).

Thay lời kết luận.

Hãy xem xét về Chúa Jêsus:

* Ngài sống trên đất không hề phạm tội. Ngài thỏa đáp hoàn toàn mọi luật pháp công bình của Đức Chúa Trời.

* Ngài chịu lấy sự hình phạt kinh khiếp mà quí ông bà anh chi và tôi phải chịu.

* Trên thập tự giá Ngài đã bị Đức Chúa Trời lìa bỏ, bởi vì chúng ta đáng bị phân cách với Đức Chúa Trời mãi mãi.

* Mọi sự đã được trọn. Ngài chết thay cho chúng ta.

* Cái gì phải trả đầy đủ đã được trả xong.

* Không cần phải làm điều gì hay có thể làm gì thêm nữa để trả cho tội lỗi của chúng ta.

* Tấm màn phân cách đã bị xé rách từ trên xuống dưới.

* Con đường đến cùng Đức Chúa Trời đã được mở ra thông qua Chúa Jêsus Christ. A-men.

Mục sư VÕ HỮU ĐỨC

 
Các bài trước:
LÀ CON CỦA THIÊN CHÚA
NƠI CHÚNG TA SẼ TIÊU 4.3 TỶ NGÀY HÔM NAY
AI LÀ CHÚA MÙA XUÂN
TRỜI ĐÃ THÀNH NGƯỜI
SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI