Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI TỪ TRONG KẺ CHẾT

(Lu-ca 24: 1-32)

Mục sư Võ Hữu Đức

Chúa Jêsus sống lại là một sự kiện lịch sử có thật, và đã được Kinh Thánh ghi chép lại. Trong cả lịch sử, Chúa Jêsus là hình ảnh trung tâm. Câu chuyện về Ngài là có thật. Không phải chúng ta đang nghiên cứu học hỏi về một lãnh tụ tôn giáo, mà chúng ta đang thờ phượng Đức Chúa Jêsus, là Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến thế gian đặng làm Cứu Chúa chúng ta.

I. Những người nữ đi thăm mộ Chúa Jêsus.

Chúa Jêsus đã bị xử tử chết trên cây hình chữ thập tại đồi Gô-gô-tha. Ngài đã chết và được chôn trong mộ ba ngày và đêm. Vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, vài người đàn bà mà họ đã tin nơi Chúa Jêsus, đã có mặt khi Chúa Jêsus được an táng, đã trở lại nơi hầm mộ với mục đích đem hương liệu, thuốc thơm để xức xác Chúa Jêsus một lần rồi thôi, để bày tỏ tấm lòng kính mến Ngài. 

Theo phong tục người Do-thái tẩm hương thơm cho xác người chết trước khi đem vào hầm mộ). Nhưng Chúa Jêsus được chôn cách vội vàng. vì dân Do-thái đang trong kỳ lễ Vượt-qua, họ không kịp giờ để bôi thuốc trên xác Ngài, hôm sau là ngày Sa-bát, không được phép làm bất cứ việc gì. Do-đó họ phải đợi đến ngày thứ nhất trong tuần lễ mới đến xức xác Chúa Jêsus. Những người phụ nữ nầy đến vào lúc tờ mờ sáng ngày thứ nhất để xức xác Chúa Jêsus, và họ tin rằng xác Ngài còn nằm nguyên trong mộ. Nhưng họ phải sững sờ, hoảng hốt ! . Những người phụ nữ nầy không biết rằng Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ, lăn tảng đá đi khỏi lối vào cửa là nơi xác Chúa Jêsus được chôn cất. (Khảo cổ cho chúng ta biết, ngày nay những ngôi mộ cổ có niên hiệu từ thời Chúa Jêsus vẫn còn thấy tại khu vực thành Giê-ru-sa-lem. 

II. Sứ điệp của các vị thiên-sứ.

Hãy nghe điều thiên-sứ nói với họ. "Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại, y như Ngài đã phán vậy".

Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Ngài xuống trần gian và trở nên như một người đặng giải cứu chúng ta thoát khỏi Satan, tội lỗi và sự chết.  Ngài phó mạng sống Ngài cho sự giải cứu chúng ta. Ngài sống lại và chẳng bao giờ chết nữa. Điều nầy đã ứng nghiệm lời tiên tri hằng ngàn năm trước. Đa-vít đã viết trong Thi-thiên 16: 10 "Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh-hồn tôi trong âm-phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát".

Tất cả những người theo Ngài. họ đã không hiểu hay nhớ những gì Ngài đã phán, và họ cũng không tin Ngài có thể sống lại, bước ra khỏi mồ mả. Nhưng bất kể là như thế nào...thì Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn làm điều Ngài đã hứa.

III. Chúa Jêsus Christ là con Đức Chúa Trới.

Các nhà lãnh đạo Do-thái đã đóng đinh Chúa Jêsus vì Ngài đã tuyên bố, Ngài là Con Đức Chúa Trời và là Đấng Giải Cứu. Nhưng Đức Chúa Tròi đã khiến Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết, hầu cho mọi người biết rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. "Bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 1: 4b).

Làm thế nào để chúng ta được giải thoát khỏi Satan, khỏi tội lỗi và sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời? Câu trả lời là:

* Chúng ta phải đặt lòng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa Jêsus. Tin rằng huyết Chúa Jêsus đổ ra là giá trả đầy đủ cho chúng ta. Và Ngài đã sống lại từ kẻ chết để ban sự sống đời đời.

* Những người theo Chúa Jêsus nhận biết Chúa đã sống lại, khi Ngài ngồi ăn với họ và bẻ bánh ra.

IV. Mạng lệnh của Chúa Jêsus cho chúng ta.

Đây là mạng lệnh của Chúa Jêsus không phải chỉ cho các môn đồ ban đầu của Ngài, nhưng cũng cho hết thảy những ai tin Ngài.

* Tin lời của Đức Chúa Trời : Chúng ta không nhìn thấy Chúa Jêsus, nhưng tin rằng Ngài đã vào trong thế gian, và tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta.

* Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba, những điều đã viết trong Kinh Thánh. Tôi là tội nhân vô vọng, và tôi tin Chúa Jêsus. Ngài cứu tôi bằng sự chết của Ngài, để tôi được chấp nhận trước Đức Chúa Trời.

* Chúa Jêsus truyền mạnh lệnh Ngài cho các môn đồ : Phải rao giảng Tin-Lành cho mọi người.

* Chúa Jêsus thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Cha trên thiên đàng.

* Ngài sẽ trở lại để xét đoán. "Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự giữa đám mây trên trời mà đến" (Mác 14: 62b}.

Thay lời kết luận.

Sứ điệp của Đức Chúa Trời cho chúng ta hết sức rõ ràng.

Tất cả những môn đồ của Chúa Jêsus đều tin nơi Ngài. (ngoại trừ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt).

Họ biết Ngài là Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến.Họ đã nhìn thấy phép lạ Ngài đã làm. Nhìn thấy Ngài chết và sống lại. Họ cũng nhìn thấy Ngài được cất lên giữa những đám mây.

Các môn đồ đã đi ra và nói cho những người khác về Chúa Jêsus và có nhiều hàng ngàn người tin theo Chúa Jêsus.

Những sử gia đã ghi chép rằng, hết thảy các môn đệ của Chúa đề đã chết bằng những hình phạt của con người, vì đức tin của họ nơi Đấng Christ.

Một vài môn đồ bị tra tấn, một số bị đóng đinh, một số người bị chết trong tù.

Những người nầy đã bỏ sự sống mình vì một lời nói dối sao  Không.

Họ chết cho niềm tin, cho điều mà họ thấy là có thực.

Còn chúng ta thì sao?

Nguyện mỗi chúng ta có thể nương dựa đức tin mình cách chắc chắn nơi Lời Đức Chúa Trời, Lời của Lẽ-thật. A-men.

Rev. VÕ HỮU ĐỨC

Bài viết cho HT Bergen
năm 2017 Mùa Phục-sinh

 
Các bài trước:
SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA JÊ-SUS
LÀ CON CỦA THIÊN CHÚA
NƠI CHÚNG TA SẼ TIÊU 4.3 TỶ NGÀY HÔM NAY
AI LÀ CHÚA MÙA XUÂN
TRỜI ĐÃ THÀNH NGƯỜI