Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
TÌM NĂNG LỰC SỐNG TỪ ĐÂU?

Mục sư Darin Latham

Có khi nào bạn tự hỏi mình tìm năng lực sống từ đâu để có một cuộc đời hạnh phúc, thành công tốt đẹp? Câu trả lời là từ sự hiện diện của Chúa ở trong chính mình.

Trước khi Chúa Giêxu sống lại, Thánh linh sống bên cạnh con dân Ngài. Hiện nay Chúa Giêxu đã sống lại từ trong cõi chết và làm sạch tội lỗi chúng ta, Thánh linh ngự bên trong con dân Ngài. Khi Chúa Giêxu cận kề cái chết, Ngài đã nói trước rằng Thần Lẽ Thật “vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14: 17). Điều mà lúc ấy Chúa Giêxu thấy như một tương lai thì nay chúng ta đang kinh nghiệm: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (1Côrinhtô 6:19); “Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêxu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời” (1Giăng 4:15).

 SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC THÁNH LINH

1. Sự hiện diện của Thánh Linh phục hồi linh hồn bạn với cuộc sống siêu nhiên. (Tít 3:5)

2. Sự hiện diện của Thánh Linh củng cố linh hồn bạn với sự chấp nhận siêu nhiên. (Rôma 8:14-16)

3. Sự hiện diện của Thánh Linh nuôi dưỡng linh hồn bạn với chân lý siêu nhiên. (1Côrinhtô 2:12)

4. Sự hiện diện của Thánh Linh biến đổi linh hồn bạn với phẩm chất siêu nhiên. (Galati 5:22-23)

5. Sự hiện diện của Thánh Linh ban cho linh hồn bạn khả năng siêu nhiên (1Côrinhtô 12:7-11). Những khả năng siêu nhiên như những món quà quý báu, đó là:

            a. Món quà của sự khôn ngoan: Khả năng phán đoán chính xác, đúng thời điểm (Công vụ 17:22-32).

            b. Món quà của tri thức: Nhận thức của Chúa ban cho về các sự kiện, không cần sự trợ giúp từ ngoại cảnh. (Công vụ 5:1-6).

            c. Món quà của đức tin: Sự tự tin của Chúa dẫn đến kết quả phi thường. (Công vụ 27:25)

            d. Món quà của sự chữa lành: Khả năng Thiên Chúa ban cho để trục xuất các căn bệnh của con người bằng một lời nói. (Công vụ 9:34)

            e. Món quà của những sức mạnh kỳ diệu: Khả năng Chúa ban cho thấy được sự can thiệp tức thời, siêu nhiên vào những hoạt động, sự việc bình thường. (Công vụ 20: 9-12)

            f. Món quà của lời tiên tri: Khả năng Thiên Chúa ban cho để tuyên bố những suy nghĩ của Ngài tại một thời điểm nhất định. (Công vụ 11: 27-30)

            g. Món quà phân biệt giữa các thần linh: Khả năng nhận thức của Thiên Chúa ban cho để nhận dạng bản sắc trong lãnh vực thần linh. (Công vụ 16:16-18)

            h. Món quà nói tiếng lạ: Khả năng của Thiên Chúa ban cho để nói một ngôn ngữ lạ, không thể học biết được.

            i. Món quà giải thích tiếng lạ: Khả năng Thiên Chúa ban cho để biết trực tiếp và trực giác những gì đã được truyền đạt thông qua món quà của tiếng lạ. (1Côrinhtô 14:27-28)

Vậy, khi chúng ta tương giao với ĐứcThánh Linh ngự trị trong chính mình, chúng ta sẽ nhận biết những điều Ngài đang hành động trên đời sống quanh ta. Và đó là năng lực cho đời sống chúng ta.

                                                                MỤC SƯ DARIN LATHAM

 
Các bài trước:
ÂN ĐIỂN CHÚA LÀ ĐẦY ĐỦ
CHÚA JÊSUS SỐNG LẠI TỪ TRONG KẺ CHẾT
SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA JÊ-SUS
LÀ CON CỦA THIÊN CHÚA
NƠI CHÚNG TA SẼ TIÊU 4.3 TỶ NGÀY HÔM NAY