Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 

Kinh Thánh và Phân Ưu:
 http://www.songdaoonline.com/e4915-ngu-yen-trong-chua-muc-su-cam-loc-nguyen-ham-hoang.html

 
Các bài trước:
ĐỊA CHỈ MỚI
BÍ QUYẾT NÀO ĐÃ GIÚP MUC SƯ TIẾN SĨ BILLY GRAHAM TRỞ THÀNH NHÀ TRUYỀN GIÁO TOÀN CẦU ĐẤY QUYỀN NĂNG, KẾT QUẢ VÀ THÀNH CÔNG CHỨC VỤ RAO GIẢNG TIN LÀNH?
CHÚC NHAU: PHƯỚC LỘC THỌ
DÀNH MỘT CHỖ CHO CHÚA
TÌNH TRỜI YÊU ĐẤT