Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
MỪNG CHÚA PHỤC SINH!

Ngợi-khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương-xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự 
Đức Chúa Jêsus-Christ sống lại
từ trong kẻ chết mà có
                                sự trông-cậy sống
là cơ-nghiệp không hư đi, không ô-uế, không suy-tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức-tin nhờ quyền-phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu-rỗi gần hiện ra trong kỳ sau-rốt!     (1Phi-e-rơ 1:3-5)

 
Các bài trước:
CHẠY ĐƯỜNG DÀI
4 LUẬT VỀ SỰ BAN PHƯỚC
NGƯỜI MỚI
TÌNH YÊU GIÁNG THẾ
KHÔNG THỂ ĐẾM ĐƯỢC