Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
Năm Sự Kêu Gọi Của Chúa Giê-su Cho Cơ-đốc-nhân

 1. Hãy Đến Cùng Ta (Come to Me) 

Cơ-đốc-nhân hãy đến với Chúa Giê-su như là Đấng Cứu Chuộc (Christians must come to Jesus as our Savior).

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).

2. Hãy Học Cùng Ta (Learn of Me)

Cơ-đốc-nhân hãy đến với Chúa Giê-su như là vị Giáo Sư (Christians must learn of Jesus as our Teacher).

“Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng khiêm nhu và khiêm tốn,” (Ma-thi-ơ 11:29).

 3. Hãy theo Ta (Follow Me)

Cơ-đốc-nhân phải bước đi theo Chúa Giê-su như vị Giáo Chủ (Christians must follow Jesus as our Master).

“Ngài bảo: "Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới cứu người." (Ma-thi-ơ 4:19).

4. Hãy Ở Trong Ta (Abide in Me)

Cơ-đốc-nhân phải ở trong Chúa Giê-su như đời sống đạo (Christians must abide in Jesus as our life).  

“Hãy cứ ở trong Ta như chính Ta ở trong các con. Như nhánh nho, nếu không liền với cây nho, thì tự nó không ra quả được; khi các con không ở trong Ta thì cũng chẳng kết quả gì.” (Giăng 15:4).

5. Hãy Hi Vọng Về Ngày Quang Lâm Của Chúa Cứu Thế  (Hope for The Return of Christ).

“Vậy, theo lời Chúa dạy, chúng tôi nói cho anh chị em biết điều này: Chúng ta là những người đang sống mà còn lại khi Chúa quang lâm, chúng ta sẽ không đi trước những người đã ngủ. 16 Vì khi mệnh lệnh ban ra cùng với tiếng gọi của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang lên thì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Bấy giờ những người chết trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết, 17 rồi đến chúng ta là những người đang sống mà còn lại sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây để nghênh tiếp Chúa trên không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. 18 Thế thì, anh chị em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-18)

“Vì chính anh chị em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm lúc đêm khuya… Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện tâm linh, tâm hồn và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không có gì đáng trách trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh chị em là thành tín, chính Ngài sẽ thực hiện điều ấy.”  (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2,23-24)

“Vì ơn cứu độ của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho mọi người, 12 dạy chúng ta lìa bỏ tinh thần không tin kính và các đam mê phàm tục, phải sống đời này cách tiết độ, công chính và tin kính trong khi chờ đợi 13 niềm hy vọng hạnh phúc và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại và Chúa Cứu Thế chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu,” (Tích 2:11-13).

“Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:42).                              

“Vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày cũng chẳng biết giờ." Ngụ Ngôn Về Ba Người Đầy Tớ (Lu 19:11-27)” (Ma-thi-ơ 25:13).

“Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. 26 Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. 27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. 28 Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.”  (Lu-ca 21:25-28).

“Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa; 35 vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. 36 Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.” (Lu-ca 21:34-36).                                

“Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ tận thế sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14).

Mục Sư Ngô Việt Tân

FACEBOOK.COM/SACHTINLANH

 
Các bài trước:
ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM
ĐẤT TRỜI GIAO HÒA
CHÚA JÊSUS CHỊU THƯƠNG KHÓ VÌ TỘI LỖI CỦA LOÀI NGƯỜI
ƠN TRỜI
AI SẼ LÀM ĐÂY?