Thức canh và cầu nguyện
Math 26:41

Sống Đạo Ministry
Cơ Quan Truyền Thông
& Xã Hội Tin Lành

Cố vấn: Mục sư
Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng
Điều hành:
Thiên Kiều Giang
Liên lạc:
Email:
songdao@songdaoonline.com
Sống Đạo Truyền Hình
sdtv@songdaoonline.com

~~~~~~~~
Hộp thư:
SONG DAO MINISTRY
P.O. BOX 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

 
CHÚA GIÊSU QUA KINH THÁNH

Dr. Philip Graham Ryken

Chúng tôi tin vào Kinh thánh Đấng Christ làm trung tâm. Sự cứu rỗi được mong đợi trong Cựu ước đã bày tỏ qua các sách Phúc âm và sau đó được giải thích trong phần còn lại của Tân ước.

Từ Sáng thế kí, chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là dòng dõi của người phụ nữ sẽ đè bẹp đầu của Sa-tan, và con trai của Áp-ra-ham, người sẽ ban phước cho tất cả các quốc gia trên trái đất. Từ Xuất Ê-díp-tô-kí, chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là Chiên Con của Lễ Vượt Qua mà huyết của Ngài đã cứu chúng ta khỏi thiên thần của sự chết, và đền tạm trong đồng vắng là nơi Đức Chúa Trời ngự trong vinh quang. Từ Lê-vi kí, chúng ta biết rằng Ngài là của lễ chuộc tội để xóa bỏ tội lỗi của chúng ta. Từ Dân -số kí, chúng ta biết rằng Ngài là con rắn bằng đồng được nâng lên cho tất cả những ai có đức tin nhìn vào Ngài. Từ Phục-truyền luật-lệ kí, chúng ta biết rằng Ngài là nhà tiên tri vĩ đại hơn Môi-se, người đến để dạy chúng ta ý muốn của Đức Chúa Trời.

Chúng ta học được gì từ những cuốn sách lịch sử? Từ Giô-suê, chúng ta biết rằng Chúa Giê-su là đội trưởng vĩ đại của chúng ta trong cuộc chiến. Từ Các Quan Xét, Ngài là vị vua giúp chúng ta làm điều đúng trước mắt Đức Chúa Trời. Từ Ru-tơ, chúng ta biết rằng Chúa Giê-su là người cứu chuộc bà con của chúng ta. Từ Sa-mu-ên I và II, chúng ta biết rằng Ngài là vua được xức dầu của chúng ta. Từ Các Vua I và II, chúng ta biết rằng Ngài là sự vinh hiển trong đền thờ. Từ Sử ký I và II, chúng ta biết rằng Ngài là Con vua Đa-vít - vị vua chính đáng của Giu-đa. Từ Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi, chúng ta biết rằng Ngài sẽ khôi phục thành của Đức Chúa Trời. Từ Ê-xơ-tê, chúng ta học được rằng Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi mọi kẻ thù.

Sau đó chúng ta đến với những bài văn tế. Từ Gióp, chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là Đấng cứu chuộc hằng sống của chúng ta, Đấng sẽ đứng trên thế gian vào ngày cuối cùng. Từ các Thi thiên, chúng ta biết rằng Ngài là ca sĩ ngọt ngào của Y-sơ-ra-ên - Đấng Cứu Rỗi bị Đức Chúa Trời bỏ rơi và để chết, nhưng được Đức Chúa Trời phục hồi để cai trị các quốc gia. Từ Châm ngôn, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của chúng ta. Từ Truyền đạo, chúng ta biết rằng chỉ một mình Ngài có thể ban cho chúng ta ý nghĩa và mục đích cuộc đời. Từ Nhã Ca, chúng ta biết rằng Ngài là người yêu của linh hồn chúng ta.

Điều này đưa chúng ta đến với các nhà tiên tri, những người có sứ mệnh đặc biệt là tiên tri về sự tái lâm của Đấng Christ. Ê-sai kể rằng Ngài là đứa trẻ do trinh nữ sinh ra, con trai được ban cho để cai trị, và đầy tớ khốn khổ, người mà Đức Chúa Trời đã giáng xuống chịu tất cả tội ác của chúng ta. Giê-rê-mi và Ca Thương cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là Đấng an ủi chúng ta trong nỗi buồn, là người trung gian của một giao ước mới, Đấng biến tiếng khóc của chúng ta thành những bài hát vui mừng. Ê-xê-chi-ên nói với chúng ta rằng Thánh Linh của Chúa Giêsu có thể thổi sự sống vào bộ xương khô và làm cho trái tim bằng đá đập trở lại. Đa-ni-ên nói với chúng ta rằng Chúa Giê-xu là Con Người đến trong những đám mây vinh quang để thực thi công bình trên đất.

Đây là những nhà tiên tri chính, nhưng những vị tiên tri nhỏ cũng làm chứng cho Chúa Giêsu. Ô-sê đã tiên tri rằng Ngài sẽ là một người chồng trung thành với những người ương ngạnh của Ngài. Giô-ên đã tiên tri rằng trước khi Ngài đến để phán xét các quốc gia, Chúa Giêsu sẽ đổ Thánh Linh của Ngài trên đàn ông đàn bà, người Do Thái và dân ngoại, trẻ và già. A-mốt và Áp-đia đã tiên tri rằng Ngài sẽ khôi phục vương quốc của Đức Chúa Trời. Giô-na đã tiên tri rằng vì lợi ích của các nước, Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Mi-chê đã tiên tri rằng Chúa Giêsu sẽ sinh ra ở Bết-lê-hem. Na-hum đã tiên tri rằng Ngài sẽ phán xét thế giới. Ha-ba-cúc đã tiên tri rằng Ngài sẽ biện hộ cho những ai sống bằng đức tin. Sô-phô-ni đã tiên tri Ngài sẽ vui mừng vì dân Ngài bằng tiếng hát. A-ghê đã tiên tri rằng Ngài sẽ xây dựng lại đền thờ của Đức Chúa Trời. Xa-cha-ri đã tiên tri rằng Ngài sẽ đến trong sự dịu dàng của hoàng gia, cưỡi trên một con lừa, và khi Ngài làm vậy, tất cả dân sự của Đức Chúa Trời sẽ là dân thánh. Ma-la-chi đã tiên tri rằng trước khi Ngài đến, một nhà tiên tri sẽ biến tấm lòng của những người cha trở lại với con cái của họ.

Từ Sáng thế ký đến Ma-la-chi, Cựu Ước đều nói về Chúa Giê-xu. Nhưng tất nhiên là trong Tân Ước, Chúa Giê-xu thực sự đến để cứu dân Ngài. Trong khi Cựu Ước cho chúng ta biết lý lịch của Ngài, thì Tân Ước trình bày tiểu sử của Ngài.

Các Phúc âm cung cấp cho chúng ta tin mừng về sự cứu rỗi qua việc Ngài chịu đóng đinh và phục sinh. Các tin mừng của Ma-thi-ơ Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế đã hứa cho dân I-sơ-ra-ên. Phúc âm Mác  rằng Ngài là tôi tớ đau khổ. Tin lành Luca rằng Ngài là một Đấng Cứu Rỗi cho mọi người, kể cả người nghèo và người yếu đuối. Tin lành Giăng rằng Ngài là Ngôi Lời nhập thể, Con Thiên Chúa, ánh sáng của thế giới, bánh sự sống, và cách duy nhất của sự cứu rỗi. Và tất cả các sách phúc âm đều kết thúc với cùng một tin mừng: Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá vì tội nhân, Ngài đã sống lại để ban sự sống đời đời; bất cứ ai tin vào Ngài sẽ được cứu.

Sau đó, Tân Ước hướng sự chú ý đến hội thánh, tức là vẫn nói về Chúa Giêsu vì hội thánh là thân thể của Ngài. Sách Công vụ cho thấy Chúa Giêsu đang hoạt động như thế nào trong hội thánh ngày nay, qua phúc âm, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Sau đó, hãy đến với tất cả những lá thư được viết cho nhà thờ - những lá thư kể về Chúa Giêxu và cách sống cho Ngài. Thư Rô-ma, Chúa Giêxu là sự công bình từ Đức Chúa Trời dành cho người Do Thái và dân ngoại; trong Cô-rinh-tô I và II Ngài là người hợp nhất hội thánh và ban cho chúng ta những ân tứ thiêng liêng để làm chức vụ. Thư Ga-la-ti, Chúa Giêxu giải phóng chúng ta khỏi chủ nghĩa luật pháp; ở Ê-phê-sô, Ngài là người đứng đầu hội thánh; trong Phi-líp Ngài là niềm vui về sự cứu rỗi của chúng ta; trong Cô-lô-se Ngài là con đầu lòng trên mọi tạo vật. Trong Tê-sa-lô-ni-ca I và II, Chúa Giêsu sẽ sớm đến để giải cứu chúng ta khỏi thời đại gian ác này; trong Ti-mô-thê I và II  và Tít Ngài chăn dắt dân của Ngài; và thư Phi-lê-môn Ngài hòa giải những anh em bị chia rẽ bởi tội lỗi. Đây là phúc âm theo Phao-lô.

Hê-bơ-rơ là một điều dễ hiểu: Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã chết vì tội lỗi một lần và mãi mãi trên thập tự giá, người thông cảm với chúng ta trong tất cả sự yếu đuối của chúng ta. Trong thư Gia-cơ, Chúa Giêsu giúp chúng ta chứng tỏ đức tin của mình bằng cách làm việc lành. Trong các thư tín của Phi-e-rơ, Ngài là tấm gương của chúng ta trong đau khổ. Các bức thư của Giăng, Ngài là Chúa của tình yêu. Trong Giu-đe, Ngài là Thầy và là Thầy của chúng ta. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là sách Khải Huyền, trong đó Chúa Giêsu được tiết lộ là Chiên Con của Đức Chúa Trời bị giết vì tội nhân. Al-pha và Ô-mê-ga. Người đầu tiên và cuối cùng. Khởi đầu và kết thúc, Vua của các vua. Chúa của các chúa. Đấng phán xét vĩ đại trên khắp trái đất. Đức Chúa Trời vinh hiển trên trời.

Kinh thánh nói rằng nơi Chúa Giêsu mọi sự kết hợp với nhau. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài (Cô-lô-se 1:17). Điều này đúng với Kinh thánh cũng như bất cứ điều gì khác. Chúa Giêsu nắm giữ toàn bộ Kinh thánh. Từ Sáng thế ký đến Khải huyền, lời của Đức Chúa Trời là tất cả về Chúa Giêsu, và do đó lời của Đức Chúa Trời có quyền năng mang lại sự cứu rỗi nhờ đức tin nơi Ngài. Bằng cách đọc Kinh thánh mà chúng ta biết Chúa Giêsu, và nhờ biết Chúa Giêsu mà chúng ta được cứu. Đây là lý do tại sao chúng ta cam kết với lời Đức Chúa Trời, tại sao nó là nền tảng cho mọi việc chúng ta làm, cả với tư cách là một hội thánh và cá nhân Cơ đốc.

Chúng ta yêu mến Kinh Thánh vì đưa chúng ta đến với Đấng Christ.

Dr. Philip Graham Ryken

 
Các bài trước:
VỊ THẦN LỚN
VÀO PHÒNG ĐÓNG CỬA
Sức Mạnh Của Việc Nhìn Thấy Năm 2020 Qua Lăng Kính Mới
TRỞ THÀNH MỘT VIÊN GẠCH PHỦ NHUNG
Vâng, Thế giới đã điên rồi; Đây là lý do tại sao điều đó tốt cho Giáo hội