ĐỒNG CỎ XANH

109. Giữ Lòng Trông Cậy 155
  Châm Ngôn 3:5-7      
108. Giữ Lòng Bình An 90
  Giăng 14:27      
107. Giữ Lòng Yêu Thương 88
  1Giăng 4:9      
106. Giữ Gìn Lẽ Sống 29
  Giăng 11:25-26      
105. Giữ Gìn Lẽ Thật 28
  Giăng 14:6​; 18:38      
104. Giữ Trọn Tình Quê 37
  Thi Thiên 90:1; 1Giăng 3      
103. Giữ Vững Đức Tin 27
  Gia-cơ 2:20      
102. Giữ Trọn Niềm Vui 49
  Giăng 15:11 - Philíp 4:4      
101. Giữ Lòng 45
  Châm Ngôn 4:23      
100. Sống Chết Với Sứ Mạng? 28
  Giăng 20-21      
99. Sống Chết Với Tiếng Gọi? 19
  Giô-na: 3      
98. Sống Chết Với Chữ Nếu Giữa Cuộc Đời? 62
  1Cô-rinh-tô 15:19-20      
97. Sống Chết Với Tổ Quốc? 20
  Ê-xơ-tê 1-10 Rô-ma 8:28      
96. Sống Chết Với Nếp Sống Đạo? 19
  Đa-ni-ên 1      
95. Sống Chết Với Sự Thật? 18
  Cô-lô-se 3:9      
94. Sống Đạo Với Thái Độ Nào? 38
  Phi-líp 4:11      
93. Sống Đạo Với Nước Mắt? 29
  Thi Thiên 126      
92. Sống Đạo Với Gươm Thánh Linh? 22
  Ê-phê-sô 6:18; Hê-bơ-rơ 4:12      
91. Sống Đạo Với Nón Sắt Cứu Rỗi? 12
  Ê-phê-sô 6:17; Khải Huyền 2:10b      
90. Sống Đạo Với Thuẫn Đỡ Đức Tin? 10
  Ê-phê-sô 6:16; 1Cô-rinh-tô 16:13      
89. Sống Đạo Với Giày Bình An? 22
  Ê-phê-sô 6:15; Thi Thiên 1:1-3      
88. Sống Đạo Với Áo Giáp Công Chính? 10
  Ê-phê-sô 6:14; 1Sa-mu-ên 17      
87. Sống Đạo Với Thắt Lưng Chân Lý? 12
  Ê-phê-sô 6:14      
86. Sống Đạo:Phải Tranh Chiến? 14
  Ê-phê-sô 6:11-18      
85. Sống Đạo Chịu Thương Khó? 18
  Ga-la-ti 2:20      
84. Sống Đạo Đến Ngày Cuối? 14
  Khải Huyền 2:10b      
83. Sống Đạo Với Tình Đầu? 20
  Khải Huyền 2:4      
82. Sống Đạo: Đừng Nói Hành? 22
  Tít 3:2      
81. Sống Đạo: Đừng Dèm Pha? 36
  Rô-ma 14:10      
80. Sống Đạo: Đừng Ngã Lòng? 28
  Thi Thiên 37:23; 2Cô-rinh-tô 4:8      
79. Sống Đạo: Đừng Cứng Lòng? 11
  Hê-bơ-rơ 3:13      
78. Sống Đạo: Đừng Cách Lòng? 9
  1Tê-sa-lô-ni-ca 2:7      
77. Sống Đạo: Được Vui Mừng Trông Cậy? 7
  Rô-ma 12:12      
76. Sống Đạo: Được Chúa Yêu? 26
  Giăng 15:13      
75. Sống Đạo: Được Chúa Cứu? 6
  Ê-phê-sô 2:8      
74. Sống Đạo: Được Đổi Mới Luôn? 11
  Cô-lô-se 3:10 Ca Thương 3:23      
73. Sống Đạo: Được Lợi Lớn? 11
  1Ti-mô-thê 6:6      
72. Sống Đạo: Được Toại Nguyện? 11
  Giăng 15:7      
71. Sống Đạo: Bị Thiếu Thốn? 15
  Cô-lô-se 3:15-17      
70. Sống Với Trí Nhớ Hao Mòn? 14
  Truyền Đạo 12:1      
69. Sống Gần Nỗi Chết? 13
  Rôma 6:23      
68. Sống Từ Khi Nào? 9
  Giăng 11:25-26      
67. Sống Thiếu Tha Thứ? 75
  Ê-phê-sô 4:43      
66. Sống Trọn Tâm Tình? 19
  Phi-líp 2:5      
65. Sống Trong Diệu Kỳ? 15
  Rô-ma 14:11      
64. Sống Đạo Ơn Nghĩa? 19
  Thi Thiên 103:2      
63. Sống Xứng Đáng? 19
  Cô-lô-se 1:10      
62. Sống Giới Hạn, Tin Vô Hạn? 17
  Giăng 6, Mác 6      
61. Sống Từ Đời Này Qua Đời Kia? 27
  Thi Thiên 23:6; 90:1      
60. Sống Đạo Khoan Dung? 5
  Ga-la-ti 6:1-2      
59. Sống Cho Qua Hôm Nay? 15
  Thi Thiên 90:12      
58. Sống Như Ngẫu Nhiên? 13
  Hê-bơ-rơ 9:27      
57. Sống Khao Khát? 11
  Thi Thiên 42      
56. Sống Hàng Hai? 73
  Gia-cơ 3:6-12      
55. Sống Tận Nhân Lực? 5
  Gia-cơ 1:2-5; Thi Thiên 121:1-2      
54. Sống Cần Bảo Trọng? 16
  Ma-thi-ơ 15:26      
53. Sống Với Chân Lý? 14
  1Ti-mô-thê 2: 4-5      
52. Sống Sao Cho Tròn Chữ Tín? 16
  Luca 16-10; Khải Huyền 2-10      
51. Sống Với Kẻ Thù Nào? 12
  1Phi-e-rơ 5:8      
50. Sống Với Thánh Kinh? 12
  Hê-bơ-rơ 4:12 ; 1Phi-e-rơ 4:11      
49. Sống Tròn Sứ Mạng? 11
  Cô-lô-se 3:23      
48. Sống Với Bất Trắc? 7
  Gia-cơ 1:2-4      
47. Sống Từng Ngày, Đi Từng Bước? 23
  Ca-Thương 3:23      
46. Sống Tranh Cạnh Đoán Xét? 12
  Phi-líp 2:3      
45. Sống Thật? Yêu Thật? 11
  1Giăng 2.      
44. Sống Trong Cát Bụi? 14
  Truyền Đạo 12:7; Mathiơ 16:26      
43. Sống Gian Dối? 20
  Cô-lô-se 3:9      
42. Sống Trọn Tâm Tình? 13
  Cô-lô-se 1:1-2      
41. Sống Trong Đau Khổ? 15
  Gióp 1; Rô-ma 8:28      
40. Sống Thức Tỉnh? 7
  A-mốt 4:12b 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:17      
39. Sống Gần Người Không Thích? 15
  Cô-lô-se 3:10-14      
38. Sống! Anh Phải Sống? 13
  Giăng 14:1-3      
37. Sống Với Mỡ Đường Máu? 12
  Rô-ma 5:8      
36. Sống Sót Trở Về? 21
  Lu-ca 15      
35. Sống Sao Cho Bền? 16
  Rô-ma 12:12      
34. Sống Lẻ Loi Một Mình? 16
  Thi Thiên 71      
33. Sống Theo Mục Đích? 12
  Phi-líp 3:14      
32. Sống Lại Từ Đầu? 13
  Giăng 15      
31. Sống Sao Cho Tròn Chữ Hiếu? 19
  Ê-phê-sô 6:1-3      
30. Sống Đạo Làm Con? 15
  Cô-lô-se 3:20      
29. Sống Gần Con Cháu? 11
  Châm Ngôn 22:6      
28. Sống Gần Bạn? 14
  Châm ngôn 8:24; Giăng 15:12-16      
27. Sống Khôn Do Lời, Chết Dại Do Lưỡi? 23
  Gia-cơ 3; Châm Ngôn 18:21      
26. Sống Lâu Và Thỏa Lòng? 10
  1Ti-mô-thê 6:6-8      
25. Sống Có Sách, Mách Có Chứng? 16
  2Ti-mô-thê 3:16      
24. Sống Gần Bên Chúa? 17
  Lu-ca 15:1-2      
23. Sống Theo Đường Chết Theo Đạo? 16
  Giăng 14:6      
22. Sống Sao Cho Vừa? 13
  Ê-phê-sô 5:10      
21. Sống Lại Từ Cõi Chết? 10
  1Cô-rinh-tô 15:19-20      
20. Sống Bởi Đức Tin? 17
  Hêbơrơ 11: 1      
19. Sống Một Chết Mười? 10
  1Cô-rinh-tô 15:19      
18. Sống Khôn Ngoan? 10
  lCô-rinh-tô 3:18      
17. Sống Trên Đất Khách? 11
  Đaniên 1; Rôma 1:16      
16. Sống Chờ Chết Đợi? 20
  Rôma 12:12      
15. Sống Trên Đời Để Làm Gì? 15
  Galati 2:20      
14. Sống Không Ngạc Nhiên? 21
  Gia-cơ 1:12; Rô-ma 8:28      
13. Sống Xa Quê Hương? 17
  Thi Thiên 137      
12. Sống Với Dĩ Vãng? 13
  Thi Thiên 137      
11. Sống Ngược Dòng Đời? 17
  Rôma 12: 1-2      
10. Sống Giữa Tàn Phai? 17
  2 Têsalônica 2:8-17      
9. Sống Với Mặc Cảm? 41
  Rô-ma 12:3      
8. Sống Giữa Âu Lo? 21
  Mathiơ 6:33-34      
7. Sống Với Thành Kiến? 23
  Gia-cơ 2:1-4; Côlôse 3:11-12      
6. Sống Trong Chúa Hay Ngoài Chúa? 27
  Giăng 15      
5. Sống Thức Thời? 17
  2Phierơ 3:8-9      
4. Sống Gửi Thác Về? 23
  Truyền Đạo 12:1-7      
3. Sống Trong Ước Nguyện? 32
  Thi Thiên 90      
2. Sống Đạo 35
  Thi Thiên 23      
1. Giới Thiệu Đồng Cỏ Xanh 46
       
Lời giới thiệu

Tiếng nói từ Đồng Cỏ Xanh hân hoan chào mừng quý vị và các bạn. Dù quý vị là ai, lớn tuổi hay còn thanh xuân, thành công hay thất bại... chúng ta đều gặp nhau ở chổ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, thư giãn. Ước mong cơ duyên, hạnh ngộ được gặp gỡ hôm nay, quý vị sẽ tìm được sự thư thái cho tâm hồn qua những ca khúc và sứ điệp văn hóa & niềm tin do Mục sư Nguyễn Văn Hoàng chia xẻ.

vanhoaniemtin@gmail.com xin hân hạnh đón nhận ý kiến của quý vị

Kể từ năm 2014, mời quý vị đón nhận sứ điệp mới tại trang: Đồng Cỏ Xanh (Youtube)

Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, mời bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện theo những lời hướng dẫn sau đây với tấm lòng chân thành của bạn:

Cầu nguyện tin Chúa, mời bấm vào link:
http://songdaoonline.com/?com=vuonedenmoi&mod=news&news=1517

Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con biết con là người có tội. Xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cám ơn Chúa đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn tiếp nhận Ngài làm chủ của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên bước đường theo Chúa. Con xin thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.
Mời bạn tìm đến một Hội Thánh Tin Lành gần nơi mình cư ngụ để cùng các tín hữu thờ phượng Chúa và học Kinh Thánh.

Địa chỉ các Hội thánh Tin Lành
 xin vào website của hoithanh.com, link: