THƯỢNG ĐẾ LÀ TÌNH THƯƠNG

1. Mở Đầu 35
       
2. Thánh Ca: Thượng Đế Là Tình Thương 64
       
3. Sứ Điệp: Thượng Đế Là Tình Thương 47
       
4. Kết Thúc 8