THƯỢNG ĐẾ LÀ TÌNH THƯƠNG

1. Mở Đầu 41
       
2. Thánh Ca: Thượng Đế Là Tình Thương 71
       
3. Sứ Điệp: Thượng Đế Là Tình Thương 67
       
4. Kết Thúc 9