Phục Hồi Chức Năng Hội Thánh
(4CD HĐGH TL VN - G)

1. Tôn Vinh Ba Ngôi 55
  Ca Đoàn Tổng Hợp      
2. Giới Thiệu Diễn Giả 21
  MS Trương Tấn Long      
3. Tình Yêu Ban Đầu (Mathiơ 22:34-40) 18
  MS Lâm Văn Minh      
4. Tình Yêu Biến Đổi 5
  Hồng Tươi      
5. Nhớ Chỗ Sa Sút (Công Vụ 2:1-12) 24
  MS Lâm Văn Minh      
6. Quay Về Cùng Chúa (Ôsê 14: 1-9) 34
  MS Lâm Văn Minh      
7. Khi Có Giê-xu 16
  Ca Đoàn Vancouver      
8. Lời Thiên Chúa 9
  Trương Phong      
9. Tình Chúa 25
  Thu Hương      
10. Phục Hồi Chức Năng Hội Thánh (Công Vụ 2: 42-47) 15
  MS Lê Trung Thành