Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 51

Đáp án Bài 50:
491.d  492.d  493.c  494.b  495.b  496.a  497.c  498.b  499.d  500.c

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 35&36 - MS Trần Mạnh Hùng
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 50

Đáp án Bài 49:
481.c  482.d  483.b  484.b  485.b  486.c  487.a  488.d  489.b  490.b

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 49

Đáp án Bài 48:
471.b  472.a  473.a  474.d  475.b  476.d  477.b  478.c  479.b  480.d

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 33&34 - MS Trần Mạnh Hùng
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 48

Đáp án Bài 47:
461.d  462.b  463.a  464.c  465.c  466.b  467.c  468.b  469.c  470.a

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 47

Đáp án Bài 46:
451.a  452.b  453.d  454.c  455.d  456.d  457.b  458.b  459.c  460.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 46

Đáp án Bài 45:
441.d  442.b  443.a  444.a  445.d 446.c  447.d  448.c  449.a  450.d

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 31&32 MS Lữ Thành Kiến
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 45

 Đáp Án Bài 44:
431.c  432.a  433.c  434.a  435.d  436.b  437.c  438.b  439.c  440.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 44

Đáp án Bài 43:
421.d  422.a  423.a  424. c  425. b  426. a  427. b  428. d  429. c  430. d

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 29 &30 MS Lữ Thành Kiến
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 43

Đáp án Bài 42:
411.c  412.b  413.a  414.a  415.d  416.b  417.c  418.d  419.b  420.a

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 42

 Đáp án Bài 41:
401.c  402.b  403.d  404.a  405.c  406.d  407.c  408.c  409.b  410.b

 

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 27&28 MS Nguyễn Anh Tuấn
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 41

Đáp án Bài 40:
391.b  392.b  393.a  394.c  395.d  396.c  397.b  398.d  399.d  400.b

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 40

Đáp án Bài 39:
381.a  382.b  383.b  384.d  385.a  386.d  387.b  388.c  389.a  390.b

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 25&26 MS Nguyễn Anh Tuấn

Mục sư Tiến Sĩ Nguyễn Anh Tuấn hiện đang đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Giáo Khu (Giáo Hạt trưởng) cho Giáo Phận Báp Tít Nam Phương San Fernando Valley (bao gồm hơn 70 Hội Thánh, phần lớn xử dụng Anh Ngữ) từ năm 2003 cho đến nay.  

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 39

Đáp án Bài 38:
371.d  372.b  373.d  374.c  375.b  376.a  377.c  378.a  379.a  380.c

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 23&24 MS Hứa Trung Tín
 

1 2 3 4 »