Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 4

Đáp án Bài 3:
21.b  22.c  23.a  24.d  25.b  26.b  27.c  28.c  29.d  30.a

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 1&2 - MS Lữ Thành Kiến
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 3

Đáp án Bài 2:
11.b  12.d  13.c  14.d  15.b  16.c  17.a  18.a  19.b  20.a

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 2

 Đáp án Bài 1: 
1. a  2. b  3. b  4. c  5. b  6. a  7. a  8. b  9. a  10. a

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 1
 

« 1...3 4 5 6 7 8 9 10 11