Vườn ÊĐen Mới | Bước Vào Ngày Mới Với Chúa

Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: TIẾT CHẾ HAY TỰ CHỦ

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 201
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: MỀM MẠI

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 200
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: TRUNG TÍN

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 199
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: NHÂN TỪ & HIỀN LÀNH

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 198
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Ga-la-ti 5.22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH-NHỊN NHỤC

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 197
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH-BÌNH AN

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 196
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH-VUI MỪNG

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 195
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: YÊU THƯƠNG

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 194
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Ma-thi-ơ 1:18-24 CHẤP NHẬN HAY TỪ KHƯỚC

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 193
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Lu-ca 2:25-35 MÃN NGUYỆN TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 192
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Phi-líp 4:1-5 VUI MỪNG TRONG CHÚA

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 191
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Lu-ca 1:26-31 NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA ĐOÁI ĐẾN

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 190
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn  

 

Thi-Thiên 100 THỜ PHƯỢNG VỚI LÒNG BIẾT ƠN VÀ TÔN KÍNH

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 189
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn 

 

Ma-thi-ơ 5:21-26 ĐIỀU CẦN PHẢI LÀM ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 188
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn 

 

Thi-thiên 103:1-2 SỐNG VỚI LÒNG BIẾT ƠN

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 187
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn 

 

Giăng 8:3-12 CHÚA JESUS LÀ SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 186
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn 

 

Phi-líp 3:20-21 SONG TỊCH

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 185
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Châm-Ngôn 6:6-11 HỌC CÁI KHÔN TRONG MỌI SỰ

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 184
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Phi-líp 3:4-11 CON CHIÊN NGOAN ĐẠO HAY MÔN ĐỒ CHÚA JESUS

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 183
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Giăng 21:15-17 CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Bài 182
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »