Vườn ÊĐen Mới | Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 46-50)
 

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 41-45)
 

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 36-40)
 

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 31-35)
 

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 26-30)
 

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 21-25)
 

GIẢ CHẾT - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo

 

CỦA THẬT CỦA GIẢ - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo

 

THƯỞNG PHẠT CÔNG MINH - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo

 

TỪ ĐÂU ĐẾN - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo

 

HIẾN THẬN CỨU EM - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo

 

CÁC BẰNG CHỨNG CỦA PHÚC ÂM - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo

 

NGỤ NGÔN VỀ TIỆC CƯỚI - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo

 

THỎA MÃN - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo

 

NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG KHÔNG ĂN NĂN - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo

 

TỐ CÁO - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn

Nguồn: Thư Viện Tin Lành

Video: Sống Đạo

 

NGÔI MỘ TRỐNG VÀ SỢI TÓC NÂU - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo 

 

BỘ ÓC CON NGƯỜI - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo 

 

LÀM LÀNH LÁNH DỮ - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo 

 

CHIM TRỜI - Điện Thoại Phúc Âm

Tác giả: Mục sư Lê Hoàng Phu
Người đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành
Video: Sống Đạo 

 

1 2 »