Sứ Điệp Online

BỞI THẦN TA – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Nguồn: Sông Nước Hằng Sống
Đề Tài : BỞI THẦN TA
Kinh Thánh: Giăng 14: 15 – 24
Câu Gốc: Xa cha ri 4: 6
“Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Giảng Luận: Mục sư Phan Vĩnh Cự

 

Ngày đăng: 08/18/2023