Tin Lành Media

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít 2022

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít 2022 – Chương Trình Khai Mạc

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít 2022 – Chương Trình Thánh Nhạc

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít 2022 – Chương Trình Thờ Phượng I

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít 2022 – Chương Trình Thờ Phượng II

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít 2022 – Chương Trình Thờ Phượng III

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít 2022 – Chương Trình Lễ Bế Mạc

Ngày đăng: 08/13/2022