Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 195

Đáp án Bài 194:
1931.a  1932.a  1933.c  1934.d  1935.b  1936.b  1937.c  1938.d  1939.a  1940.a

In Bài học:
TKTN – Bài 195

Bài 195 – Giô-ên 2 – A-mốt 5

Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân-từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai-vạ. Giô-ên 2:13

Hỡi đất, chớ sợ chi; hãy nức lòng vui-vẻ và mừng-rỡ; vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn.  (câu 21)

Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác-thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên-tri; những người già-cả các ngươi sẽ thấy chiêm-bao, những kẻ trai-trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện-thấy. (câu 28)

Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm, lấy liềm rèn giáo. Kẻ yếu khá nói rằng: Ta là mạnh! (Giô-ên 3:10)

Ta sẽ thắp lửa trong vách thành Ráp-ba, nó sẽ thiêu-nuốt những đền-đài nó giữa tiếng kêu giặc-giã trong ngày chiến-trận, giữa cơn gió lốc trong ngày bão-táp. Vua chúng nó cùng các quan-trưởng sẽ đi làm phu-tù cùng nhau, Đức Giê-hô-va phán vậy. (A-mốt 1: 14)

Kẻ giương cung sẽ chẳng đứng vững được; kẻ có chân lẹ-làng sẽ chẳng lánh khỏi được; người cỡi ngựa sẽ không thể cứu mình; 16và kẻ bạo-gan trong những người mạnh-mẽ sẽ ở trần mà trốn trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán vậy. (A-mốt 2: 15-16)

Hỡi Y-sơ-ra-ên, vậy nên ta sẽ đãi ngươi dường ấy; hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ta sẽ đãi ngươi dường ấy, nên ngươi khá sửa-soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.  (A-mốt 4:12)

Hãy tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ sống; bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu-đốt hừng lên trong nhà Giô-sép, ở Bê-tên không ai có thể tắt được.(A-mốt 5: 6)

Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn-quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy. (câu 14)

Ta ghét; ta khinh-dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng-thể của các ngươi đâu. (câu 21)

 

 

 

 

Ngày đăng: 03/08/2024