Vườn Ê đen mới

GIẢI THÍCH TIÊN TRI – John F. Walvoord

 

Sống Đạo nhận được và xin giới thiệu Anh Chị Em tài liệu của Mục sư Giáo Sư Huỳnh Ngọc Ẩn vừa gởi đến:

GIẢI THÍCH TIÊN TRI
John F. Walvoord (1910-2002)
Viện Trưởng và Giáo sư Thần Học Hệ Thống
Chủng Viện Thần Học Dallas

MỤC LỤCTrang

PHẦN I: Những Suy Xét Cơ Bản Trong Việc Giải Thích Tiên Tri 3
PHẦN II: Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Trong Cựu Ước 11
PHẦN III: Giáo Lý Tân Ước Về Vương Quốc 21
PHẦN IV: Vương Quốc Đức Chúa Trời Trong Tân Ước 29

Mời đọc, in trọn tài liệu:
GIẢI THÍCH TIÊN TRI

 

Ngày đăng: 11/16/2023