Sách Báo & Truyền Thông

Trang Sách Báo & Truyền Thông gồm có các tiểu mục sau:

  1. Thánh Kinh Báo: Nguyệt san của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, phát hành từ 1931-1975. Sống Đạo xin được trích đọc các bài viết chọn lọc khởi từ Thánh Kinh Báo số 1, phát hành năm 1931.

  2. Sách Báo Cơ Đốc: Giới thiệu các quyển sách Đạo mới phát hành và các tờ báo Đạo (điện tử hay báo giấy) của nhiều tác giả, hội thánh, cơ quan Tin Lành trong và ngoài nước.

  3. Chân Trời Mới: Giới thiệu các số báo Chân Trời Mới của Văn Phẩm Nguồn Sống qua hình thức các bài đọc audio.

  4. Phát Thanh Tin Lành Toronto: Chương trình Phát Thanh hằng tuần do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển tại Toronto Canada thực hiện.

  5. Nước Trời Là Nước Tôi: Chương Trình Phát Thanh hằng tuần của Đặc San Hướng Đi do Mục sư Nguyễn Văn Huệ phụ trách trên Radio Saigon Dallas 1600 AM.

  6. Tin Lành Media: Chương trình Truyền hình Niềm Tin & Cuộc Sống phát hình hằng tuần tại Houston, Dallas Texas do cô Hồng Vân đặc trách.

Sống Đạo chân thành cảm ơn các tác giả sách, báo, cũng như các Cơ quan Truyền thông, Chương trình Phát thanh, Truyền hình đã giới thiệu tác phẩm, chương trình mình tại đây. Tất cả vì mục đích truyền bá Phúc Âm, phổ biến văn chương Cơ Đốc. Nguyện Chúa nhìn thấy công khó và ban phước lại trên quý vị cách dư dật luôn. 

Sống Đạo