Sứ Điệp Online

CHÚA SỐNG CHO TÔI – MS Lê Kim Duyệt

Nguồn: HTTL Surrey Vietnamese Alliance Church
Chủ đề: CHÚA SỐNG CHO TÔI
Diễn Giả: MSQN Lê Kim Duyệt
Câu Gốc: Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.
And if Christ has not been raised, your faith is futile; you are still in your sins.
1 Cô-rinh-tô

 

 

Ngày đăng: 04/01/2024