Sứ Điệp Online

ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NĂM MỚI – MS Trịnh Chiến

Nguồn: HTTL Gia Định
Chủ đề: ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NĂM MỚI
Giảng luận: Mục sư Trịnh Chiến
Kinh Thánh: Gia-cơ 1:2-8
“Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển
cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.” I Phi-e-rơ 1:7

 

 

 

 

Ngày đăng: 01/13/2024