Giải Nghĩa Kinh Thánh

Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống – David Pawson

Nguồn: Giảng Luận Kinh Thánh
Chủ đề: Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống
Diễn giả: Mục sư David Pawson
Chuyển ngữ: Đội ngũ Ba-rúc
https://giangluankinhthanh.net

Giới Thiệu: Phúc Âm Thuần Tuý (Evangelicals) – nhấn mạnh thẩm quyền của Kinh Thánh, và Cơ Đốc Giáo Ân Tứ (Charismatics), nhấn mạnh vai trò và các ân tứ của Thánh Linh, là hai phong trào phát triển nhanh nhất trong Cơ đốc giáo hiện đại. Với kinh nghiệm cá nhân về cả hai phong trào, giáo viên Kinh Thánh David Pawson mang “gánh nặng” mong được thấy sự hiệp nhất của hai phong trào này. Trong loạt bài “Người Ân Tứ và Người Tin Lành Truyền Thống*”, ông trình bày những điểm cốt lõi, đồng thời phân tích điểm mạnh và yếu của cả hai phong trào. Ông cũng xác định điểm khác biệt giữa hai bên và tin rằng những khác biệt ấy có thể được giải quyết.

Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống*: Sự Thánh Khiết Và Hiệp Nhất | David Pawson (Phần 6/6)

Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống*: Chức Vụ Và Sự Thờ Phượng | David Pawson (Phần 5/6)

Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống*: Sự Gia Nhập Và Tiếng Lạ | David Pawson (Phần 4/6)

Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống*: Thần Học Và Kinh Thánh | David Pawson (Phần 3/6)

Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống* | David Pawson (Phần 2/6)

Người Ân Tứ Và Người Tin Lành Truyền Thống*: Đặc Điểm Của Người Ân Tứ | David Pawson (Phần 1/6)

 

Ngày đăng: 10/22/2022