Sống Đạo Truyền Thanh

Sống Đạo Truyền Thanh 33

1. Ca Khúc: Chàng Quá Cần Thiết Cho Tôi – Thơ MS Lữ Thành Kiến, Nhạc: Lê Đình Tín

Isaac Thái

2. Quan Điểm Của Cơ Đốc Nhân Với Coronavirus – Châu Quân lược dịch

Việt Hùng & Ninh Sơn

3. Phỏng Vấn Mục sư Uông Nguyễn

Kim Hân phụ trách

4.Nhà Tỉ Phú Giàu Của Cải Giàu Tâm Linh – MS Ngô Việt Tân

Ninh Sơn

5. Chứng nhân: Võ Thị Kim Ngân

Thiên Quốc phụ trách

6. Chuyện Mùa Dịch Quê Nhà – Tuyết Mai

Kim Hân

7. Một đời để sống – MS Lê Hồng Phúc

Việt Hùng-Ninh Sơn

8. Có Phải Tình Cờ? Sưu tầm

Kim Hân

9. Các Câu Chuyện Của Cựu Ước Có Hợp Đạo Đức Không? Christopher Wright

Ninh Sơn

10. Biết Thì Sống – MS Nguyễn Văn Huệ

Việt Hùng