Kinh Thánh

2/Tháng 8.22 – Bước Vào Ngày Mới Với Chúa

Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Tuần thứ 2 của tháng 8 2022

Xuất Ai-cập Ký 34:29-35 UY QUYỀN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH

Giăng 21:1-3 ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH

1 Sa-mu-ên 25:32-34 DẤU HiỆU CỦA ÂN SỦNG VẢ SỰ XỨC DẦU

Lu-ca 4:18-22 SỰ XỨC DẦU VỚI NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Phi-líp 2:5-8 NHẬP THỂ VÀ LÃNH ĐẠO THUỘC LINH

1 Ti-mô-thê 5:17-20 TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI LÃNH ĐẠO

CHỌN NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH

 

 

Ngày đăng: 08/14/2022