Kinh Thánh

Tháng 7/22 – Bước Vào Ngày Mới Với Chúa

Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn

Giăng 13:12-17 TÂM TÌNH PHỤC VỤ – TẬN HIẾN
https://www.youtube.com/watch?v=K-38RjnNKng

Giăng 13:6-11 TÂM TÌNH PHỤC VỤ – THÁNH THIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=40uLx5Mxrew

Giăng 13:1-5 TÂM TÌNH PHỤC VỤ – KHIÊM NHƯỜNG
https://www.youtube.com/watch?v=VNT7SuqKRAc

Sáng-thế Ký 50:22-66 CHẶNG CUỐI CUỘC ĐỜI – DI SẢN THUỘC LINH
https://www.youtube.com/watch?v=FrgnfQcSvbo

Sáng-thế Ký 50:22-66 CHẶNG CUỐI CUỘC ĐỜI – SỐNG THỎA LÒNG
https://www.youtube.com/watch?v=8zxUmueziSY

Giăng 2:18-22 TÌM GÌ TRONG ĐỀN THỜ – NẾP SỐNG TỪ BỎ
https://www.youtube.com/watch?v=yoORhhISft4

Giăng 2:13-17 TÌM GÌ TRONG ĐỀN THỜ – ĐỜI SỐNG THÁNH THIỆN
https://www.youtube.com/watch?v=V-nDc-daX5U

2 Cô-rinh-tô 4:16-18 CÁI NHÌN MỚI – TỪ BI QUAN SANG LẠC QUAN
https://www.youtube.com/watch?v=kk_FxTx4a2Q

2 Cô-rinh-tô 4:16-18 CÁI NHÌN MỚI
https://www.youtube.com/watch?v=YFaYtdH_NIw

2 Sa-mu-ên 6:16 ĐỪNG KHINH DỂ AI
https://www.youtube.com/watch?v=cMCueRFGjjs

2 Sử-ký 32:2-4 ỐNG DẪN NƯỚC NGẦM Ê-XÊ-CHIA (2)
https://www.youtube.com/watch?v=_TZSBDegxhU

2 Các Vua 10:20; Thi-thiên 46:4 ỐNG DẪN NƯỚC NGẦM Ê-XÊ-CHIA 1
https://www.youtube.com/watch?v=t3pK5-rhWEE

Giê-rê-mi 1:4-5 ĐẶC ÂN CỦA CHỨC VỤ
https://www.youtube.com/watch?v=QoY-N7yF4Bo

Lê-vi Ký 26:13 BƯỚC ĐI NGẨNG CAO ĐẦU
https://www.youtube.com/watch?v=ebDq9lt7o6k

1 Sử-ký 21:14-22 BỨC TƯỜNG ÔN DỊCH HAY BÀN THỜ?
https://www.youtube.com/watch?v=X04i16cdNrs

Rô-ma 13:11-14 SỐNG TRONG ẢO HAY THỰC?
https://www.youtube.com/watch?v=FH7YfOs3Z8w

Sáng-thế Ký 12:1-4; Mác 1:17-18 VÂNG LỜI RA ĐI
https://www.youtube.com/watch?v=aylW1A7zfZE

Mác 10:17-27 BA CÁI NHÌN CỦA CHÚA JESUS
https://www.youtube.com/watch?v=Tf-eSJBwl4s

Ga-la-ti 5:22 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: TIẾT ĐỘ
https://www.youtube.com/watch?v=lzQblZpCv7A

Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: MỀM MẠI
https://www.youtube.com/watch?v=SEam0_3KvJo

Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: TRUNG TÍN
https://www.youtube.com/watch?v=yOTOjAtOZXw

Ga-la-ti 5:22 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: NHÂN TỪ-HIỀN LÀNH
https://www.youtube.com/watch?v=DGfylXBRtTA

Ga-la-ti 5:22 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: NHỊN NHỤC
https://www.youtube.com/watch?v=lr5e4OyRkf4

Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: BÌNH AN
https://www.youtube.com/watch?v=YKw4S-WIU0w

Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: VUI MỪNG
https://www.youtube.com/watch?v=fbSAYT74a2I

Ga-la-ti 5:22-23 BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH: YÊU THƯƠNG
https://www.youtube.com/watch?v=yoMXuE9RA0g

Ma-thi-ơ 1:18-24 CHẤP NHẬN HAY KHƯỚC TỪ?
https://www.youtube.com/watch?v=8IV_nh5_ugk

Lu-ca 2:25-35 MÃN NGUYỆN TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA
https://www.youtube.com/watch?v=U3N3lcjCH0g

Phi-líp 4:1-5 VUI MỪNG TRONG CHÚA
https://www.youtube.com/watch?v=O6EUDv6GQZE

Lu-ca 1:26-31 NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA ĐOÁI ĐẾN
https://www.youtube.com/watch?v=qbZaMTa9fL4

Ma-thi-ơ 5:21-26 ĐIỀU CẦN LÀM ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO
https://www.youtube.com/watch?v=-HgY2z-mGfc

 

Ngày đăng: 07/31/2022