Kinh Thánh

Tháng 6/22 – Bước Vào Ngày Mới Với Chúa

Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

Phi-líp 3:20-21 SONG TỊCH

Châm ngôn 6:6-11 HỌC CÁI KHÔN TRONG MỌI SỰ
https://www.youtube.com/watch?v=sVf35YCt6e8

Phi-líp 3:4-11 CON CHIÊN NGOAN ĐẠO HAY MÔN ĐỒ CHÚA JESUS
https://www.youtube.com/watch?v=f-6Qvs8dBMI

Giăng 21:15-17 CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
https://www.youtube.com/watch?v=R1NqdRhrIjw

Giăng 11:1-6 KHỦNG HOẢNG THUỘC LINH
https://www.youtube.com/watch?v=TtJhn8jdtmw

Lu-ca 13:6-9 THÊM MỘT NĂM NỮA CÓ GÌ KHÁC KHÔNG?
https://www.youtube.com/watch?v=5xcvmC0WcDY

2 Sa-mu-ên 21:1-9 NGƯỜI QUÊN NHƯNG CHÚA NHỚ
https://www.youtube.com/watch?v=5pq7dOerI40

Giăng 9:1-5 NHÌN CHỆCH HƯỚNG VÀ THIỂN CẬN
https://www.youtube.com/watch?v=SVXMsB-o54U

Ma-thi-ơ 14:30-33 LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM
https://www.youtube.com/watch?v=MnQMgacFP4g

Ma-thi-ơ 5:7 PHƯỚC HẠNH NƯỚC TRỜI: LÒNG THƯƠNG XÓT
https://www.youtube.com/watch?v=FyX2n0g6vQY

Ma-thi-ơ 5:6 PHƯỚC HẠNH NƯỚC TRỜI: LÒNG ĐÓI KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH 2
https://www.youtube.com/watch?v=0ZoocQq0dIo

Ma-thi-ơ 5:6 PHƯỚC HẠNH NƯỚC TRỜI: LÒNG ĐÓI KHÁT SỰ CÔNG CHÍNH 1
https://www.youtube.com/watch?v=H4RlXx0FTbA

Ma-thi-ơ 5:5 PHƯỚC HẠNH NƯỚC TRỜI: LÒNG NHU MÌ
https://www.youtube.com/watch?v=ISOyOvLGZsY

Ma-thi-ơ 5:4 PHƯỚC HẠNH NƯỚC TRỜI: THAN KHÓC
https://www.youtube.com/watch?v=8TFZwTVFVUw

Ma-thi-ơ 5:1-3 PHƯỚC HẠNH NƯỚC TRỜI: LÒNG KHÓ KHĂN
https://www.youtube.com/watch?v=5UPedHrNhyQ

Ma-thi-ơ 5:1-3 PHƯỚC HẠNH NƯỚC TRỜI
https://www.youtube.com/watch?v=GNc8eJRDGFQ

1 Sa-mu-ên 1:19-20 TRẢI NGHIỆM CỦA ÂN SỦNG
https://www.youtube.com/watch?v=Ym8diAAEHq0

Ma-thi-ơ 24:6:14 NHỮNG DẤU HIỆU ĐÁNG LƯU Ý
https://www.youtube.com/watch?v=OY0brdnIPD0

Ma-thi-ơ 4:23-25 CHỨC VỤ TOÀN VẸN CỦA CHÚA JESUS
https://www.youtube.com/watch?v=_K3ajssK178

Ma-thi-ơ 7:15-23 CÂY & NGƯỜI
https://www.youtube.com/watch?v=Wg3MWWPvn_w

Lu-ca 18:1-8 CÓ NÊN QUẤY RẦY CHÚA KHÔNG?
https://www.youtube.com/watch?v=LPTW3uPcoTs

1 Ti-mô-thê 6:1-10 ĐIỀU NÀO THẬT SỰ THUỘC VỀ CHÚNG TA?
https://www.youtube.com/watch?v=Ojq4NwNYprk

1 Ti-mô-thê 6:1-10 THẾ GIỚI QUAN CƠ ĐỐC
https://www.youtube.com/watch?v=ffpFm7q25mQ

Cô-lô-se 3:5-11 ĐẶC ĐiỂM NẾP SỐNG HƯỚNG THƯỢNG 2
https://www.youtube.com/watch?v=_7tq-KGA_sI

Cô-lô-se 3:5-11 ĐẶC ĐiỂM NẾP SỐNG HƯỚNG THƯỢNG 1
https://www.youtube.com/watch?v=OD-41Y6VZPs

Cô-lô-se 3:1-4 SỐNG HƯỚNG THƯỢNG
https://www.youtube.com/watch?v=Z6LasA8Ro8U

Sáng 39:1-6 SỰ CHÚC PHƯỚC TRÁ HÌNH
https://www.youtube.com/watch?v=2jyli-s2yME

Cô-lô-se 1:9-14 ĐIỀU CHÚNG TA CẦU XIN
https://www.youtube.com/watch?v=uk_9mg5SIyE

Cô-lô-se 1:3-8 CỚ TÍCH ĐỂ CẢM TẠ CHÚA
https://www.youtube.com/watch?v=yFqBkAHdX_0

Rô-ma 6:1-9 CHẲNG HỀ NHƯ VẬY
https://www.youtube.com/watch?v=RLbb-IsUDrU

 

Ngày đăng: 07/19/2022