Vườn Ê đen mới

NGƯỜI ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG – MS Vũ Ngọc Văn

Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy con! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong nơi thiên đàng. Luca 23: 39-43

Kính chào toàn thể hội thánh, kính thưa ông bà anh chị em. Đề tài bài giảng của tôi hôm nay là: Người Được Vào Thiên Đàng
Trên tự giá hơn 2 ngàn năm trước Chúa đã phán với người tử tội, hôm nay con sẽ được ở với ta trong nước thiên đàng. Ngày nay chúng ta thử tìm hiểu xem Ai là người sẽ được vào nước thiên đàng, nghĩa là thoát được sự khổ đau và bất hạnh? Ai là người sẽ được sống đời đời trong phước hạnh? Chúa Jesus đã sống lại đó là hy vọng của tín nhân là sẽ được sống với Ngài nơi vĩnh cửu nhưng làm sao để được vào nước thiên đàng?

Người Được Vào Phải Là Người Ăn Năn Tin Nhận Chúa Jesus

Philát đóng đinh Chúa Jesus gíữa hai người tử tội, 700 năm trước tiên tri Êsai đã nói: người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Êsai 53:12
Chúa đã sanh ra nơi chuồng chiên máng cỏ và chịu chết như kẻ có tội
Philíp 2:7 cho biết: Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống như phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình,vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết khổ đau tủi hờn trên cây thập tự.
Ngài đã chết, nơi chúng ta lẽ ra phải chết vì cớ tội lỗi của mình! Ngài ở giữa hai tội nhân, nghĩa là tội của Ngài nặng nề và nghiêm trọng hơn! Hai tội nhân, đại diện cho hai loại người, tin hay không tin, tiếp nhận hay là chối bỏ Chúa.

Lúc đầu người tử tội này đã cùng anh kia nhiếc móc Chúa.
Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài rằng: Nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy, (Mat 27: 41,43-44),
Nhưng sau đó anh này đã ăn năn nhận tội: Hình phạt ta chịu xứng đáng với việc ta làm, nhưng người này không làm một điều gì ác. Anh nhận biết mình tội lỗi và Chúa vô tội.

Con người khi nhận mình có tội sẽ thấy mình cần được tha tội, cần được cứu chuộc. Chúa là đấng không có tội lỗi thì mới có khả năng cứu người có tội. Lý do chính Ngài đến thế gian này cũng là chỉ vì muốn cứu người có tội, chính Chúa phán: Ta đến đây không phải để kêu gọi kẻ công bình, song kêu gọi kẻ có tội, Mat 9:13

Người tử tội đã thưa với Chúa: Lạy Jêsus, khi Ngài vào vương quốc của mình rồi, xin nhớ lấy con! Khi gọi tên Ngài là Jesus anh biết Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chúng ta nhớ Thiên sứ của Chúa đã hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Ma-ri sẽ sinh một con trai con hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội Mat 1:21. Chúa Jesus là Đấng sẽ cứu dân của Ngài thoát khỏi tội lỗi của họ. Ngài chính là Đức Chúa Trời vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ tội.

Khi chữa lành một người đau bại nằm trên giường. Chính Chúa xác nhận: Hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi, Mat 9:6.

Khi kêu tên Jesus anh muốn nói: Đấng cứu rỗi con người khỏi tội lỗi ơi, xin hãy cứu con.
Anh nói: Khi Ngài đến trong nước mình rồi xin nhớ đến con, chứng tỏ là bởi đức tin anh thấy Chúa sẽ trị vì trong nước của Ngài.
Những kẻ thấy Chúa bị đóng đinh đã chế nhạo Ngài, môn đồ thì bỏ trốn nhưng kẻ bị đóng đinh bên cạnh Ngài đã nhận ra Ngài là Chúa. Đây chính là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho anh.
Anh không nói: Xin hãy làm phép lạ cứu tôi khỏi sự chết đau đớn này rồi tôi sẽ tin Ngài. Nhưng anh đã tin Ngài là Chúa, dù lúc đó Ngài cũng đang bị đóng đinh bên cạnh mình! Đây chính là đức tin thật, đức tin ban cho sự sống đời đời. Chính Chúa Jesus từng phán:
Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không bị phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến với sự sống. Giăng 5:24
Anh kêu Ngài xin nhớ đến con, anh biết mình sắp chết, nhưng cũng biết mình có thể được sống đời đời với Chúa Jesus, nếu được Ngài thương xót.

Người Được vào Thiên Đàng Là Người Tin Chúa Chịu Chết Thay Tội Lỗi Mình

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong Thiên Đàng.
Ân điển thương xót của Đức Chúa Trời thật là k diệu: Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời,Êph 2:8
Hai anh này đều là những tội nhân đáng chết. Tại đây họ có cùng cơ hội như nhau, cùng chứng kiến cùng nghe, cùng thấy mọi sự xảy ra. Trước đó, họ đã nghe Chúa Jesus đã cầu xin cho những kẻ hành hạ Ngài trước khi Ngài chịu chết: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì, Luca 23:34.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo thời ấy lập mưu hãm hại Ngài, người La mã cố tình giết Ngài, nhưng Chúa xin tha cho họ vì họ không biết là mình đang giết Chúa của sự sống. Lòng Ngài thật từ bi, thương xót, Ngài thương xót kẻ thù của Ngài và thực hành lời dạy yêu kẻ thù của Ngài. Sau khi nghe Chúa xin Cha tha tội cho những kẻ hại Ngài, thì anh tử tội này có niềm hy vọng! Anh đáp ứng lời cầu nguyện thương xót của Ngài!

Chúa khi nói về sự chết của mình, Ngài đã nói: Khi ta được treo lên khỏi đất ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta (Giăng 12: 32-33).
Chúa muốn mọi người được cứu và đây là người đầu tiên là trái đầu mùa.
Chúa không nói Ngươi nhiều tội quá, phải tu thân tích đức, phải sám hối và phải đền tội trước rồi mới được cho vào thiên đàng!
Ngài không hỏi: Tại sao đến giờ này con mới tin?
Anh xin Chúa chuyện tương lai: Khi Ngài đến trong nước mình rồi. Chúa nói Hôm nay! Anh xin Chúa nhớ con! Ngài nói con sẽ ở cùng ta.
Người tội nhân này được cứu bởi vì niềm tin của chính anh ta.
Những lý luận cho rằng con người được cứu và vào thiên đàng phước hạnh là nhờ việc lành, nhờ lễ Báptêm rửa tội), nhờ dự tiệc thánh (dự lễ mình thánh Chúa), nhờ làm việc công đức, bố thí giúp người, xây nhà thờ, nhờ là hội viên có danh sách trong nhà thờ đều không có nền tảng trong Thánh kinh.
Giáo lý về linh hồn nằm ngủ, hay phải chịu khổ qua lửa luyện tội, đều gặp phải bế tắc qua đoạn kinh này với lời phán của Chúa Jesus: Hôm nay con sẽ ở cùng ta trên Thiên Đàng!

Mọi người đều phạm tội! Thư Roma cho biết: Không ai là người công chính, dẫu một người cũng không; chẳng ai kiếm tìm Thiên Chúa, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một ngườibcũng không. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, Thư Roma 3,10-12, 23.
Nếu phạm tội theo lẽ công bình thì phải chịu đớn đau đền chuộc tội lỗi của mình, hay bị nghiệp báo gieo gì gặt nấy phải chịu hình phạt nơi địa ngục, thì ai sẽ là người được hưởng phước lành, vì chẳng có một ai làm điều thiện, vì mọi người đã phạm tội?
Làm cách nào để con người được tha thứ tội lỗi và được cứu khỏi hỏa ngục đời đời đau khổ?
Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài là Chúa Jesus, hầu cho hễ ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Giăng 3:16
Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại như cha mẹ yêu con cái của mình. Con dại thì cái mang! Con phạm tội thì cha m phải đền bù, chịu lỗi!
Chúa Jesus đã vì tội ỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chịu chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Chúa Trời đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người, Êsai 53:5-6

Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị thương tổn vì lỗi lầm của chúng ta; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành, Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Chúa Jesus bị kể vào hàng kẻ dữ, phải mang lấy tội lỗi của con người là để cứu nhân loại khỏi bị đớn đau trong hỏa ngục đời đời!

Ngày ấy người tử tội biết ăn năn nhận tội đã được tha thứ và được vào thiên đàng với Chúa. Ngày nay những người chết trong Chúa là những người được phước vì được về ở ngay với Ngài trong thiên đàng.
Chúa Jesus sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Emmanuel Thiên-Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, Khải huyền 21

Chúa Jesus đến để tìm và cứu những gì đã mất. Chúa Jesus phán về Xachê là trưởng trạm thu thuế nhiều tội lỗi: Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham, Luca 19:9-10

Chúa tìm và cứu tội nhân hư mất, ai tin nhận Ngài thì được cứu. Không cần phải có thời gian thử thách, hay phải xem xét tốt hay xấu thế nào rồi mới cứu! Nếu Ngài đợi con người tốt lành, thánh thiện và xứng đáng thì mới cứu thì Chúa ơi, ai sẽ được cứu?
Chúa Jesus chiến thắng tử thần và sống lại thì ở trong Ngài, người tin nhận Chúa cũng sẽ sống với Ngài và chết chỉ là ngưỡng cửa bước vào nơi vinh hiển, vui mừng và hạnh phúc.

Kết luận:
Đến với Chúa trong đời này là sẽ được ở với Chúa trong đời sau. Được ở nơi không còn sự chết, hay đau khổ, khóc lóc đớn đau và nhiều nước mắt.
Chúa Jesus đã chịu chết trên thập tự giá, đã mở cho nhân loại con đường đến với phước hạnh, không có gì phước hạnh hơn là tội lỗi được tha thứ và được trở nên con cái Đức Chúa Trời.

Người được vào thiên đàng là người ăn năn nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, tin nhận Chúa Cứu thế Jesus là Cứu Chúa của mình, để tội được tha và linh hồn được cứu và rồi họ sẽ là người được Chúa cho vào sống cùng Ngài nơi thiên đàng vĩnh cửu.
Mong rằng tất cả chúng ta, cùng những người thân thương, bè bạn thân thiết, sẽ đều gặp nhau tại nơi thiên đàng vĩnh cửu trong vui mừng và phước hạnh.

Hết lòng mong muốn, amen, amen.
MS Vũ Ngọc Văn

Ngày đăng: 03/29/2024