Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 8 – 2023

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 8 2023.

Aug 24 2023
Giăng 8: 47
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/6513598498733394

Aug 22 2023
Giăng 8: 39-45
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/599380852396729

Aug 17 2023
Giăng 8: 31-38
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/677635837157095

Aug 10 2023
Giăng 8: 21-30
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/848116393351478

Aug 08 2023
Giăng 8: 12-20
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/859125505642220

Aug 03 2023
Giăng 8: 12
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/2188487374670143

Aug 01 2023
Giăng 8: 1-11
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1031122248250580

Ngày đăng: 08/24/2023