Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 9 – 2023

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 9 2023.

Sept 28 2023
John / Giăng 11
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1263816550979480

Sept 26 2023
John / Giăng 11
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/553873983538558

Sept 21 2023
John / Giăng 10:31-42
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1319574881995987

Sept 19 2023
John / Giăng 10: 22-30
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1383797732483349

Sept 14 2023
John / Giăng 10: 11-21
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/977084880225381

Sept 12 2023
John / Giăng 10:11
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1355188798401362

Sept 07 2023
John / Giăng 10:1-10
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/3240281549607234

Ngày đăng: 09/28/2023