Chương Trình Tổng Hợp

BƯƠN THEO SỰ KÊU GỌI – Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 49

Nguồn: Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ
Ngày 21-23 tháng 6, 2024
Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 49
Chủ đề: BƯƠN THEO SỰ KÊU GỌI
Phi-líp 3:14 “… Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Hội Đồng Cầu Nguyện. BƯƠN THEO TÂM TÌNH ĐẤNG CHRIST. HĐGH 49

Hội Đồng Tĩnh Nguyện 1. BƯƠN TỚI TRONG SỰ THỎA LÒNG. HĐGH 49

Hội Đồng Khai Mạc. BƯƠN THEO CHÚA TRONG HIỆP NHẤT THÁNH LINH. HĐGH 49

Hội Đồng Nam Giới. BƯƠN THEO TÂM TÌNH ĐẤNG CHRIST. HĐGH 49

Ca Nhạc Thánh. BƯƠN THEO TÂM TÌNH ĐẤNG CHRIST. HĐGH 49

Hội Đồng Tĩnh Nguyện 2. BƯƠN TỚI SỰ TRƯỞNG THÀNH TÂM LINH. HĐGH 49

Hội Đồng Thờ Phượng. BƯƠN TỚI GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI CỦA SỰ NHẬN BIẾT ĐẤNG CHRIST. HĐGH 49

Lễ Cảm Tạ TKTHV & Lễ Tấn Phong. BƯƠN TỚI TRONG HẦU VIỆC ĐẤNG CHRIST. HĐGH 49

Hội Đồng Truyền Giáo. BƯƠN TỚI TRONG ĐỒNG CÔNG TRUYỀN RAO PHÚC ÂM. HĐGH 49

Hội Đồng Tĩnh Nguyện 3. BƯƠN TỚI TRONG SỰ DÂNG HIẾN RỜI RỘNG. HĐGH 49

Hội Đồng Bế Mạc. BƯƠN TỚI VỚI VUI MỪNG TRONG CHÚA LUÔN LUÔN. HĐGH 49

Ngày đăng: 06/22/2024