Chương Trình Tổng Hợp

HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT VIỆT NAM HOA KỲ Lần thứ 48

Nguồn: Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Lễ Thờ Phượng Khai Mạc. Hội Đồng Giáo Hạt Việc Nam Hoa Kỳ lần thứ 48

Hội Đồng Cầu Nguyện. NHÌN XEM CHÚA CẦU NGUYỆN

Hội Đồng Tĩnh Nguyện. NHÌN XEM CHÚA HẠ SINH

Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Thần Học Viện. NHÌN XEM CHÚA ĐÀO TẠO

Hội Đồng Truyền Giáo. NHÌN XEM CHÚA SAI PHÁI

Hội Đồng Đoàn Nam Giới. Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 48

https://www.youtube.com/watch?v=bTSQiaZ0IBE

Hội Đồng Đoàn Phụ Nữ – Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 48

Hội Đồng Tĩnh Nguyện. NHÌN XEM CHÚA PHỤC SINH. Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 48

Lễ Bế Mạc. NHÌN XEM CHÚA TÁI LÂM. Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 48

Mục sư Huỳnh Văn Linh. Tân Giáo Hạt Trưởng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2023-2028

https://www.youtube.com/watch?v=iL1pdLNgSF0

Ngày đăng: 07/03/2023