Chương Trình Tổng Hợp

HTTLVN – ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM – LẦN THỨ 11 02/7/2024

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM – LẦN THỨ 11
Chủ đề: NUÔI MÌNH – NUÔI BẦY
Thời gian: 08:00 Thứ Ba Ngày 02/7/2024
Địa Điểm: Viện Thánh Kinh Thần Học (Tổ 15, Khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Kết quả Đại Hội Đồng Giáo Phẩm lần thứ XI nhiệm kỳ 2024-2026

1. Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch HĐGP
2. Mục sư Phạm Trọng Huy – Phó chủ tịch
3. Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Thư ký HĐGP
4. Mục sư Võ Thành Phê – Uỷ viên
5. Mục sư Y DJRên – Uỷ viên

HTTLVN | CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM – LẦN THỨ 11 | 08:00 | 02/7/2024

HTTLVN | BỒI LINH & LƯỢC TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM – LẦN THỨ 11 | 02/7/2024

HTTLVN | CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM – LẦN THỨ 11 | 16:00 | 04/7/2024

Ngày đăng: 07/05/2024