Sách Báo Cơ Đốc

TRUYỀN GIÁO MỌI NƠI – Mục sư Lữ Thành Kiến

Tài liệu cũ của trang Sách Báo Cơ Đốc, các bài giới thiệu sách, CD đọc truyện của nhiều tác giả từ năm 2011 đến 2021 được lưu trữ tại đây:

https://www.mediafire.com/file/ilkdc3wr73y9qz7/S%25C3%2581CH_B%25C3%2581O_C%25C6%25A0_%25C4%2590%25E1%25BB%2590C_2011-2021.pdf/file

Lời giới thiệu

Sống Đạo hân hạnh giới thiệu sách mới TRUYỀN GIÁO MỌI NƠI của Mục sư Lữ Thành Kiến.

Sách Giáo Khoa & Huấn Luyện Truyền Giáo của Mục sư Lữ Thành Kiến, VMI xuất bản tại Hoa Kỳ tháng 2/2021. Giá thành mỗi cuốn là 7$ tính cả cước phí. Mua nhiều cước phí sẽ rẻ hơn

Liên lạc Mục sư Lữ Thành Kiến: 740 547 7168, kienlu@aol.com

Đây là đoạn Kinh Thánh vĩ đại nhất trong tất cả các phân đoạn vĩ đại khác của Kinh Thánh, vì chỉ nói đến một điều căn bản duy nhất, và là cứu cánh của loài người: Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ nhưng không có tình yêu thì tôi chỉ như chiêng cồng rền vang hay não bạt khua tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri, cùng quán thông mọi huyền nhiệm và mọi ngành tri thức, và dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi có thể dời non chuyển núi, nhưng không có tình yêu thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi đem tất cả tài sản của mình ra bố thí, và dù tôi hiến thân để chịu hỏa thiêu, nhưng không có tình yêu thì những điều đó chẳng ích gì cho tôi.

Sứ điệp truyền giáo là phải rõ ràng, đầy đủ những dữ kiện cần thiết để một người chắc chắn được cứu, nhưng trong sứ điệp truyền giáo, sứ điệp chính phải là tình yêu thương, vì:

Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp.

Dẫn Nhập

Chương 1: Mạng Lệnh Hay Tình Yêu Thương

Chương 2: Tại Giê ru sa lem

Chương 3: Cầu Nguyện Trước Khi Bắt Đầu

Chương 4: Tiến Lại Gần

Chương 5: Đi Vào Trong

Chương 6: Bốn Điều Căn Bản

Chương 7: Đi Ra Xa Hơn

Chương 8: Đi Rất Sát

Chương 9: Đụng Chạm Trực Tiếp

Chương 10: Nói Về Trời

Chương 11: Cả Xứ Giu Đê

Chương 12: Tìm Bạn Hợp Tác

Chương 13: Cho Đến Cùng Trái Đất

Chương 14: Một Lời Kết Ước

Ngày đăng: 03/30/2021