Sách Báo Cơ Đốc

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG CƠ-ĐỐC NHÂN – MS Ngô Việt Tân

KÍNH GIỚI THIỆU SÁCH MỚI XUẤT BẢN JUNE 2022
Xây Dựng Đời Sống Cơ-Đốc-Nhân
Building A Christian Life
Tác Giả: Mục Sư Ngô Việt Tân
SÁCH DÀY 242 TRANG
GIÁ $15 US/ $20 CAN

Quý vị muốn mua sách, xin liên lạc:
Mục Sư Ngô Việt Tân
Email: ngoviettan@hotmail.com
Facebook.com/CâuLạcBộViếtSáchTinLành
Facebook.com/SáchTinLanh

Lời Mở Đầu
Bởi vì chúng ta đang sống trong một nền văn hóa ngày càng nghiêng về chủ nghĩa thương mại, chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa thế tục, tâm hồn của chúng ta dường như cũng bị ảnh hưởng, áp lực và bị phân tâm mỗi ngày trong cuộc sống. Thách thức của thời đại ngày này là làm thế nào để nuôi dưỡng, chữa lành, phục hồi, đổi mới tâm hồn, tâm trí, và tâm linh của chúng ta bởi ân điển của Chúa Giê-su và quyền năng của Chúa Thánh Linh.
Đời sống Cơ đốc nhân là mối quan hệ với Đức Chúa Trời phát triển theo thời gian. Mục đích Trưởng thành về mặt tâm linh là ngày càng trở nên giống con người mà Đức Chúa Trời đã thiết kế bạn trở thành. Điêù này có nghĩa là ngày càng giống Chúa Giê-su. Tiến trình tăng trưởng tâm linh bắt đầu từ thái độ tin cậy và Đấng Tạo Hóa và Toàn Năng, thái độ khiêm nhường với những người khác, và thái độ vâng phục những người có thẩm quyền lãnh đạo. Tiến trình tăng trưởng đức tin để tiến đến mức trưởng thành tâm linh được gọi là sự thánh hóa.
Trong sách 1 Cô-rinh-tô 13:11, sứ đồ Phao-lô nói về sự trưởng thành tâm linh cá nhân; trong khi trong sách Ê-phê-sô 4:1-6 sứ đồ Phao-lô đề cập đến sự trưởng thành của Hội Thánh, cộng đồng Cơ-đốc. Cả hai sự trường thành thuộc linh này đêù cần phải xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương và sự hiệp nhất trong Thân Thể của Chúa Cứu Thế và quyền năng của Chúa Thánh Linh.
Công tác giáo huấn lời Chúa là yếu tố quan trọng giúp xây dựng một Hội Thánh vững mạnh để không những phát triển công việc Chúa mà còn có thể bảo vệ niềm tin trước sự tấn công của Satan và các tà giáo. Công tác giảng dạy lời Chúa cũng góp phần xây dựng chiều sâu thuộc linh, kiến thức lời Chúa và nền tảng Thần học cho các tín hữu qua những phương thức giảng luận như:
• Giảng luận phải đặt Kinh Thánh là trọng tâm của sự giảng dạy.
• Nội dung giảng luận phải nhấn mạnh về sự cứu rỗi bởi ân điển và nếp sống đạo.
• Sự chuẩn bị giảng luận phải cần phản ảnh văn hóa gần gũi người tại địa phương.
• Giảng luận phải đặt trên thẩm quyền của Lời Chúa.
• Sứ điệp giảng dạy phải được trình bày với thái độ sinh động và tấm lòng nóng cháy.
• Mục đích của giảng luận phải là sứ điệp giúp các tín hữu được biến đổi tâm linh và tái hiến dâng đời sống cho Chúa Cứu Thế.
Tăng trưởng thuộc linh là hành trình lớn lên trong đức tin để biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời và trở thành con người mà Ngài đã tạo ra chúng ta. Phê-rơ, một trong những môn đồ thân cận nhất của Chúa Giê-su trong thời gian Ngài ở trên đất, khuyến khích chúng ta theo cách này: “Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta. Nguyền sự vinh quang thuộc về Ngài hiện nay và cho đến đời! A-men” (2 Phê-rơ 3:18).
Mục Sư Ngô Việt Tân
Mục Lục – Contents
Lời Mở Đầu ………………………………..7
Bài Giảng 1………………………………..9
Bảy Sự Kêu Gọi Của Cơ-Đốc-Nhân
Seven Callings Of Christian
Bài Giảng 2………………………………..29
Bảy Chiếc Áo Của Người Kính Sợ Chúa Seven Garments Of The One Who Fears God
Bài Giảng 3………………………………..42
Bảy Con Đường Chúa Soi Dẫn Người Kính Sợ Chúa
Seven Paths God leads The One Who Fear God
Bài Giảng 4……………………………….59
Bảy Ân Điển Chúa Ban Cho Con Người
Seven Graces God Bestowed On Man
Bài Giảng 5……………………………….68
Bảy Thái Độ Đối Với Tội Lỗi
Seven Attitudes toward sin
Bài Giảng 6……………………………….89
Bảy Đức Tính Thuộc Linh
Seven Spiritual Characters
Bài Giảng 7……………………………….96
Bảy Cách Sống Vâng Phục Của Người Trưởng Thành Tâm Linh
Seven Ways of Obedience of Spiritual Mature
Bài Giảng 8……………………………….112
Bảy Đặc Tính Của Môn Đệ Của Chúa Giê-su Seven characteristics of a Disciple of Jesus
Bài Giảng 9……………………………….118
Bảy Đặc Tính Của Người Công Chính
Seven characteristics of the Righteous Man
Bài Giảng 10………………………………125
Bảy Đặc Tính Của Người Nhu Mì
Seven characteristics of the Meek
Bài Giảng 11………………………………134
Bảy Đặc Tính Của Người Kính Sợ Chúa
Seven characteristics of the One Who Fears God
Bài Giảng 12………………………………150
Bảy Cách Bước Đi Theo Chúa Cứu Thế
Seven Ways to Follow Christ
Bài Giảng 13………………………………167
Bảy Tâm Tình Phục Vụ Đẹp Lòng Chúa
Seven Serving Hearts That Please God
Bài Giảng 14……………………………….175
Bảy Cách Bước Đi Theo Chúa Của Người Thuộc Linh
Spiritual Man’s Seven Ways to Follow God
Bài Giảng 15……………………………….185
Bảy Thái Độ Của Người Ở Trong Chúa
Seven Attitudes Of People In Jesus
Bài Giảng 16……………………………….194
Bảy Bước Đi Theo Thánh Linh
Seven Steps to Walking in The Holy Spirit
Bài Giảng 17…………………………………203
Bảy Cách Yêu Thương Người Khác
Seven Ways to Love Others
Bài Giảng 18……………………………….211
Bảy Thói Quen Của Người Tin Kính Seven Habits of Godly Christian
Bài Giảng 19………………………………..220
Bảy Thái Độ Trông Chờ Ngày Chúa Tái Lâm
Seven Attitudes Looking forward to the Second Coming of the Lord
Bài Giảng 20…………………………………228
Bảy Phần Thưởng Cho Người Kính Sợ Chúa
Seven Rewards for the one who fears God

Quý vị muốn mua sách, xin liên lạc:
Mục Sư Ngô Việt Tân
Email: ngoviettan@hotmail.com
Facebook.com/CâuLạcBộViếtSáchTinLành
Facebook.com/SáchTinLanh

Ngày đăng: 07/23/2022