Vườn Ê đen mới

Bản Tin Mục Vụ Phụ Nữ Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ – Số 44 / Tháng 2. 2024

Kính gửi quý Mục sư và Bà, Lãnh đạo Hội Thánh, Ban Chấp Hành, quý Cô Bác Chị Em, cùng con dân Chúa và thân hữu khắp nơi,

Bản Tin số 44 của Mục Vụ Phụ Nữ Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ, tháng 2, 2024. Xin quý vị vui lòng chuyển đến những người có email trong Hội thánh và in ra để phát cho những vị không có email. Chân thành cám ơn!

Lời Tâm Tình

Halelugia! Danh Ngài trên hết mọi danh! “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài” (Thi-thiên 103:1).

Cảm tạ Chúa vì chúng ta được ở trong Đấng Christ. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Trong sự vui mừng bước vào Năm Mới cùng những khải tượng mới, chúng ta có cơ hội ôn lại những gì trong năm qua, và vững lòng nhờ sức Chúa để làm mọi sự được tốt hơn trong năm mới này.

Tạ ơn Chúa luôn quan phòng, thêm sức, và giúp chúng ta được tăng trưởng mỗi ngày, “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhân, được tầm-thước vóc giạc trọn-vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13).

Trong ơn lành của Chúa, Mục Vụ Phụ Nữ chúng ta hiệp một trong một đức tin, trung tín trong việc học Kinh Thánh, cầu nguyện, thông công online, hầu việc Chúa tại Hội Thánh địa phương, cùng nhau mở mang Vương Quốc Chúa, và truyền ra Tin Lành đến muôn dân! Nguyện xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn, thêm sức, thêm ơn, giúp chúng ta hoàn thành trách nhiệm Chúa giao phó cho mỗi người và cho Mục Vụ Phụ Nữ Báptít! Nguyện xin Chúa ban một Năm Mới tin yêu và tràn đầy hy vọng! Amen!

Muốn thật hết lòng!
Bà Phạm Xuân Dũng, Phó Giám Đốc
Mục Vụ Phụ Nữ Báp-tít Việt Nam Bắc Mỹ

 

Mời đọc trọn Bản Tin:
MỤC VỤ PHỤ NỮ BÁPTÍT – Tháng 2/2024

Ngày đăng: 02/09/2024