Vườn Ê đen mới

CHÀO MỪNG XUÂN MỚI – Bàn Chân Đẹp VN – 2/2024

Ngắm XUÂN
Xuân về ! báo hiệu khởi đầu năm,
Qua khỏi Đông hàn: Sương ~ Giá ~ Băng ! .
Cảnh vật, Con người đều hớn hở . . . .
Mong sao cuộc sống được an khang .
*
Mỗi lần Tết đến, mỗi Xuân sang,
Thiên hạ đua nhau chúc vạn an,
Đủ thứ phước lành . . . nhiều hạnh phúc,
Vui mừng, toại nguyện . . . với an khang.
Phước lành chúc mãi, mà không thấy
Nên mỗi Xuân sang, tái chúc lành .
Gẫm lại “Phước lành do Thiên Chúa
ban cho, lòng mới thật an lành” .
**
Thiên hạ đua nhau tái chúc lành,
Chúc, là chưa được, chỉ mong thành .
Cơ-đốc-nhân, không cần chúc,
Vì đã được ban cho, trong Thánh Danh.
***
Ba Phước Đầu Xuân
*. Phước thứ nhất là được Chúa nuôi dưỡng:
Về thuộc thể: vật chất chẳng thiếu thốn chi (1)
Như chiên nơi đồng cỏ xanh, chẳng lo gì
Và gần bên mé nước bình tịnh,
Thỏa thích ~ An lành ~ Thoải mái ~ Hoan huy (2)
(1)Thi Thiên 23:1 ; (2)Thi Thiên 23:2 .

Mời đọc trọn Thông Tin:
CHÀO MỪNG XUÂN MỚI – Bàn Chân Đẹp VN Tháng 2/2024

Ngày đăng: 02/19/2024