Vườn Ê đen mới

BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 4/2024

 

Hy Vọng Phục Sinh

“…Ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm Phủ.” (Khải Huyền 1:17b-18)

Ta đang sống, trong trần gian bận rộn,
Với tháng ngày đầy vội vả, băn khoăn.
Khi hanh thông, khi vất vả khó khăn,
Để đạt đến hy vọng gì trên đất?

Một thế giới chú tâm về vật chất,
Về sang giàu, về chức vị, công danh.
Khi bon chen, khi chống đối cạnh tranh,
Rồi kết quả thảy đi vào cát bụi. i (1 Giăng 2:15-17)

Chúa Cứu Thế, cho ta tầm nhìn mới, ii (Giăng 4:35-36)
Một tầm nhìn, vượt thể chất trần gian.
Tầm nhìn trong nước thánh khiết vinh quang,
Đầy phước hạnh, trong linh ân hy vọng,

Chúa chết thế, ban cho ta sự sống,
Bởi năng quyền, Ngài sống lại hiển vinh. (iii)
Đã mở ra, sinh lộ mới linh trình,
Cho nhân thế bước vào vương quốc thánh.
. (iii) (1 Phi-e-rơ 1:21)

Cơ đốc nhân, theo dấu chân Chúa định,
Cho đến ngày ta khuất núi trần gian.
Đến thời điểm, kèn thiên sứ thổi vang,
Ta vút cánh giữa trời mây gặp Chúa. (iv)
(iv)(1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17)

Trong hiện tại dù khó khăn giăng bủa,
Dù nan đề, dù thử thách vây quanh.
Chúa cầm tay, Ngài an ủi dỗ dành,
Giúp ta sống trong tin yêu đắc thắng. (v)
(v)Giăng 16: 33

Ngày mai đây, dù trời mưa hay nắng,
Dù bão bùng, dù dịch lệ, chiến tranh,
Dù Sa-tan đang sàng sảy, hoành hành,
Ta tin quyết Chúa nắm quyền tể trị. (vi)
(vi)Giê-rê-mi 33:2-3

Hãy cảm tạ trong tình yêu tuyệt mỹ,
Hãy vui mừng, hãy trao thác, cậy trông. (vii)
Hãy ngợi khen với tất cả tấm lòng,
Hãy hy vọng Đấng quyền uy vũ trụ.
(vii)Thi Thiên 37:1-5

THANH HỮU

Mời đọc trọn Thông Tin:
BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 4/2024

Ngày đăng: 04/20/2024